Sensorbolaget JonDeTech får första ordern från Shortlink

IR-sensortillverkaren, JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech”), har nu fått sin första order från ShortLink AB (”ShortLink”). Ordern avser närvarodetektion i ett dispensersystem och är ett första resultat av det samarbetsavtal som tecknades i höstas gällande framtida utveckling av nya produkter baserat på sensorteknik.

ShortLink är är en ledande aktör på den europeiska marknaden när det gäller design, integration och tillverkning av elektronikprodukter. Som specialister på utveckling av strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och portabla produkter, har man sedan i höstas, tillsammans med JonDeTech, utvecklat en prototyptest av närvarodetektion för ett dispensersystem. Det är i kontrollenheten som närvarosensorn integrerats, med syftet att ge god användarbarhet och samtidigt reducera strömförbrukningen. Den inititala ordern är avsedd för en mindre förproduktionsserie med ett  ordervärde om ca 19.000 SEK.

– Jag är jätteglad över att vi nu kan realisera den första ordern med just ShortLink, som vi ser som specialister på design, utveckling och integration av avancerade i elektronikprodukter, säger Per Lindeberg, VD på JonDeTech.

Vi är glada över att vi fann JonDeTechs sensor för denna tillämpning. Sensorns flexibilitet och kostnadseffektivitet gör att vi också ser fram emot att att kunna använda sensorn i flera aktuella och framtida utvecklingsprojekt, säger Martin Valfridsson, VD på ShortLink.

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
VD, JonDeTech 
per.lindeberg@jondetech.se   
+46 73 870 00 00

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se.Läs mer på www.jondetech.se  eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Om ShortLink

ShortLink utvecklar sedan över 20 år tillbaka strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och portabla produkter utnyttjande både konventionell diskret elektronik och integrerade kretsar, s k ASICs, som ShortLink utvecklar och tillverkar hos utvalda tillverkningspartners i Europa, Nord Amerika och Asien. http://www.shortlink.se/

VIKTIGT INFORMATION

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 17:45 CET.

JonDeTech har verifierat processen för högvolymproduktion av sina sensorer

JonDeTech Sensor AB är nu färdig med arbetet att industrialisera flera processteg i tillverkningen av företagets IR-sensorer. Tack vare den utvecklade processen kan JonDeTech producera ca 7 miljoner sensorer per år med hjälp av den nuvarande tredjepartsleverantören.

Sedan i höstas har JonDeTech Sensor AB arbetat med en högvolymtillverkare för att industrialisera ett flertal processteg i tillverkningen av företagets IR-sensorer. Bolaget har nu verifierat processen, där paneler med fungerande sensorer produceras med en jämn kvalitet och bra ”yield”, det vill säga antalet fungerande sensorer per tillverkad panel. 

Verifieringen innebär att processtegen, med mindre justeringar, kan läggas ut på ytterligare tredjepartsleverantörer med volymkapaciteter på upp till hundra miljoner sensorer per år och producent.

 – Detta är en milstolpe för vår tillverkning, där många flaskhalsar byggts bort. Nu arbetar vi vidare med att genomföra ytterligare en tech-transfer där vi implementerar en intern process på en större producent. Lyckas vi där kommer vi att vara mycket flexibla och kostnadseffektiva för variationer av kommande produktionsvolymer, säger Leif Borg, COO på JonDeTech.

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
VD, JonDeTech 
per.lindeberg@jondetech.se   
+46 73 870 00 00

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.seLäs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

VIKTIGT INFORMATION

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019 kl.14:45 CET.

JonDeTech has verified the process for high volume production of its sensors

[Stockholm, Sweden, June 11, 2019.] JonDeTech Sensor AB is now finished with the task of industrializing several process steps in the manufacture of the company’s IR sensors. Thanks to the developed process, JonDeTech can produce about 7 million sensors per year with the help of the current third-party supplier.

Since last autumn JonDeTech Sensor AB has worked with a high volume manufacturer to industrialize a number of process steps in the manufacture of the company’s IR sensors. The company has now verified the process, where panels with functioning sensors are produced with an even quality and good “yield”, that is, the number of functioning sensors per manufactured panel.

The verification means that the process steps, with minor adjustments, can be outsourced to additional third-party vendors with volume capacities of up to one hundred million sensors per year and producer.

“This is a milestone for our manufacturing, where many bottlenecks have been removed. Now we are continuing to carry out another tech transfer where we implement an internal process on a larger producer. If we succeed, we will be very flexible and cost-effective for variations of future production volumes”, said Leif Borg, COO at JonDeTech.

For further information, please contact:
Per Lindeberg
CEO, JonDeTech Sensors AB
per.lindeberg@jondetech.se
+46 73 870 00 00

About JonDeTech
JonDeTech is a Swedish company that develops and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company’s IR sensors are down to one tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens up for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Stockholm. Redeye is the company’s Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.seor see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

IMPORTANT INFORMATION

This information is such information that JonDeTech Sensors AB (publ) is required to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the agency of the above contact person, for publication on June 11, 2019 at 14:45 CET.

Per Lindeberg new CEO on IR sensor company JonDeTech: “We are in a better position than ever before”

In mid May, Per Lindeberg entered the position as CEO for Swedish IR sensor producer JonDeTech. One year after the listing at Nasdaq First North in Stockholm, he explains why it has taken such a long time for the sensor to reach the market and how the consumer electronics industry will benefit from the world’s smallest IR sensor in plastic. 

One year has passed since JonDeTech was listed on Nasdaq First North in Stockholm. How would you describe the company today and the position that you are in? Today, as one year ago, we still live in an expanding connected world. Sensors are increasingly used to gather and react to information, which improves our lives and the world we live in. Time benefits our product. Today, we are much closer to our planned commercialization and high volume phase. We are in a better position than ever before.

What do you see as the biggest challenges for the company in the short term? I see two big challenges. The first one is to make us ready for high volume production. I am confident that we will be there soon because we have moved steps in the manufacturing process to external partners and made investments in additional production equipment in Stockholm. The second challenge is to move forward with many of the customer projects that we are currently working on. 

And in the long run? To establish JonDeTech globally and be regarded as an important and major player with a unique sensor based on nanotechnology.

Why has it taken such a long time to get your sensor out on the market?
Many of the potential commercial co-operations that we are negotiating with involve extremely large volumes of sensors that have not made before. In order to meet the demand, we have wanted to ensure that we can deliver on our commitments. This makes it extremely important to have a production apparatus that is fully prepared for volume. Sure, it has taken some time, but we are strongly convinced that it is worth it.

Can you say anything about the client side in the upcoming quarter?When we can ensure high volume production, we will have full focus on commercialization. Hopefully that will lead to new customers rapidly. 

What industries are we talking about? Since our IR sensor is based on nanotechnology, it can be integrated into a variety of applications previously not possible. Our sensor is smaller and cheaper than what is available in the market, which makes our product more attractive for producers of consumer electronics that want their products to measure and detect. This could be fireproof wall chargers, smart clothes that measure body temperature, smart room regulation, movement detection, smart patches, and much more.

From an investor perspective: What skills do you have that can contribute to this and realize JonDeTech’s goal? JonDeTech is a tech company facing international expansion. And I have a solid experience from leading roles in similar companies that I think can be useful for JonDeTech. 

Per Lindeberg ny CEO på JonDeTech: “Vi befinner oss i en mycket bra position våren 2019”

I mitten av maj tillträdde Per Lindeberg positionen som CEO för JonDeTech. Här berättar han om varför det har tagit så pass lång tid att få ut sensorn på marknaden och hur aktörer inom konsumentelektronik kommer att kunna ha nytta av världens minsta IR-sensor. 

Kort. Så här ett år efter börsintroduktionen: Hur skulle du beskriva JDT och positionen som bolaget befinner sig i just nu?
Vi befinner oss i ett mycket bra läge med vår produkt. Idag, liksom för ett år sedan, lever vi i en värld som blir allt mer uppkopplad. Sensorer används allt oftare för att samla in information och reagera på den för att förbättra våra liv och vår värld. Sett utifrån det perspektivet så har vår patenterade IR-sensor ett mycket bra läge. Tiden arbetar för vårt erbjudande. Idag är vi dessutom också mycket närmare vår planerade kommersialiserings- och högvolymfas. JonDeTech befinner sig i en mycket bra position våren 2019.

Vad ser du som de största utmaningarna nu på kort sikt?
Jag ser framförallt två saker: Den första utmaningen blir att slutföra förberedelserna för högvolymproduktion för att kunna möta kommande kundprojekt. Och tack vare vår sensors unika uppbyggnad, har vi möjlighet att lägga ut tillverkningen på externa kretskortstillverkare tillverkare. Det i sin tur gör att vi snabbt kan skala upp tillverkningen till flera hundratals miljoner enheter. Vi är snart där genom att vi har flyttat några av våra steg i tillverkningsprocessen till dessa externa samarbetspartners, samt gjort investeringar i ytterligare produktionsutrustning i Stockholm.

Den andra utmaningen på kort sikt handlar om att landa många av de kundprojekt som vi just nu arbetar intensivt med. Jag hoppas att kunna få återkomma med mer konkret information om detta inom en inte allt för avlägsen framtid.

Och på lång sikt?
Att etablera JonDeTech globalt som en viktig och stor aktör med en helt unik sensorteknik baserad på nanoteknik.

Varför har det tagit så lång tid att få ut produkterna?
Många av de potentiella kommersiella samarbetena innebär oerhört stora volymer av sensorer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. För att kunna möta efterfrågan har vi velat säkerställa att vi verkligen kan leva upp till våra leveransåtaganden. Då gäller det att ha en produktion som är helt förberedd. Det har tagit lite tid men vi är fast övertygade om att det är värt det.

Går det att säga någonting om hur det ser ut på kundfronten under det närmaste kvartalet?
Vi bryter ny mark och löser komplexa frågor varje dag, i och med att vi kan säkerställa högvolymsproduktion går vi in i en ny fas i bolaget med fullt fokus på kommersialisering och därmed en förväntan att presentera fler nyheter på kundsidan.

Vilka branscher kan i så fall vara aktuella?
JonDeTechs nya typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik gör att den kan integreras i en mängd olika applikationer där det tidigare inte varit möjligt. Den är alltså mycket mindre och billigare än alla våra konkurrenters. Det i sin tur gör det intressant för stora elektronikföretag att stoppa in vår sensor i deras produkter för att mäta och detektera olika saker. Några sådana exempel kan vara brandsäkra väggladdare, smarta kläder som mäter kroppstemperatur, smart temperatur-reglering av rum, detektering av personer i ett rum, smarta plåster och mycket annat.

Från ett investerarperspektiv: Vilka kompetenser har du som kan bidra till genomförandet av detta och förverkliga JonDeTechs målbild?
JonDeTech står inför en mycket spännande internationell expansion. Där kan jag bidra eftersom jag har gedigen erfarenhet från ledande roller som VD, ägare och styrelseledamot inom teknik- och produktbolag, och har tidigare lett den här typen av tillväxt- och utvecklingsresor på internationella marknader.