JonDeTech anlitar Box Communications för att stärka sitt finansiella varumärke

Nanoteknologibolaget JonDeTech har valt att stärka sitt arbete inom Investor Relations genom att inleda ett samarbete med kommunikationsbyrån Box Communications. Den 11 juni 2019 uppnådde JonDeTech en mycket viktig milstolpe då man presenterade att man nu kan producera sin unika sensor i serier om flera miljoner, med mål om att tiofaldiga årsproduktionen ytterligare inom en snar framtid. Med en produktionskapacitet som kan hantera leveranser till stora internationella kunder går bolaget nu in i en ny fas som bland annat ökar kraven på bolagets externa kommunikation.  

– Sedan JonDeTech noterades för ett drygt år har ett stort fokus legat på att uppnå en skalbar produktionskapacitet. När vi nu kan räkna produktionen i en årskapacitet om sju miljoner sensorer är det viktigt att samarbeta med en kommunikationspartner som har en betydande och aktuell erfarenhet av att arbeta med bolag som både verkat i en miljö av exponentiell tillväxt samt inom sensorområdet, säger Michael Olsson, Styrelseordförande JonDeTech Sensors AB.

Box Communications kommer att stödja JonDeTechs ledning i frågor som rör såväl interna processer som den externa kommunikationen. Ett särskilt fokus kommer att ligga på kommunikationen kopplad till investerarrelationer och aktiemarknad.

–  Det är glädjande att JonDeTech vill ta del av våra erfarenheter och kunskaper inom finans, kommunikation och framför allt Investor Relations när de nu går in i en ny spännande fas, säger Mikael Zillén, vd Box Communications. 

För ytterligare information kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Mikael Zillén, vd Box Communications, tel: +46 76 213 00 40, mail: mikael.zillen@boxcomm.se

Om Box Communications 

Box Communications team av kommunikationsspecialister hjälper kunder att skapa värden genom smart kommunikation. Vi jobbar inom områdena Strategisk Kommunikation, Corporate Communications, Digital Kommunikation, Investor Relations, Content Marketing samt Medierelationer. Våra kunder är såväl globala företag som mindre bolag, organisationer och startups. Via ett starkt byråsamarbete kan vi, utöver den svenska marknaden, även hjälpa våra kunder att nå ut i hela Norden och USA. För mer information: www.boxcomm.se.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.seeller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

JonDeTech tecknar avtal med Investmentbanken ABG Sundal Collier om likviditetsgaranti

Nanoteknologibolaget JonDeTech har träffat ett avtal med investmentbanken ABG Sundal Collier (ABG) om att de ska agera market maker i JonDeTechs aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Syftet är att underlätta handel i aktien genom ökad likviditet. ABG åtar sig att kontinuerligt ställa köp- och säljkurser och förbinder sig att egen räkning köpa och sälja aktien till dessa kurser. Avtalet och åtagandet avseende market making gäller från och med den 11 juli 2019. 

– Att optimera processer är en mycket viktig del av arbetet för oss på JonDeTech. Det gällde när vi i juni uppnådde milstolpen att kunna producera sju miljoner sensorer på årsbasis och det gäller när vi tittar på handeln i vår aktie. Med ABG Sundal Colliers hjälp kommer vi nu att kunna öka likviditeten i vår aktie och därmed underlätta för aktieägare som vill köpa och sälja, säger Per Lindeberg, vd JonDeTech.

För ytterligare information kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Sommarbrev från VD

 Hej! 

Här kommer en sommarhälsning där jag också vill passa på att önska dig en riktigt glad och skön sommar. Vi på JonDeTech har haft ett intensivt år sedan börsintroduktionen i fjol. Ett år med hårt arbete har mynnat ut i att vi nu har byggt en stor del av vår kommersiella grund, där såväl tillverkning som administration är på plats. En viktig milstolpe var när vi nyligen kunde presentera en tillverkningskapacitet på sju miljoner sensorer, med mål om att inom kort kunna åtminstone tiofaldiga den produktionen. Detta gör att vi nu enkelt kan skala upp verksamheten och börja leverera stora volymer. Inte minst indikerar globala trender på att man i allt större utsträckning använder sensorer i högvolymsbranscher som exempelvis konsumentelektronikbranschen med funktioner som passar vår unika sensor. JonDeTech står således idag på en mycket stabil grund och vi ser framtiden an med stor tillförsikt! 

Mycket av det arbete vi gjort det senaste året har lagt grunden till många av de delar som nu allt mer börjar falla på plats och som medför att vi nu står väl rustade för en spännande höst. Målet med nyemissionen förra året var att få igång vår högvolymsproduktion. Att vi nu har klarat av att producera sensorer hos en högvolymstillverkare är en viktig milstolpe. Just nu pågår arbetet med att trimma in fler tillverkare för att vi framöver ska kunna skala upp och skala ner vår produktion i takt med efterfrågan. Vi arbetar för närvarande med att ha en kapacitet för årsvolymer på 100-tals miljoner sensorer. När vi kan det är vi väl positionerade för att bearbeta stora kunder inom konsumentelektronik- och IoT- marknaderna de kommande 5 till 10 åren. 

Redan nu har våra utvecklingsprojekt börjat ge avkastning. Ett exempel är projektet med ShortLink, som vi kommunicerade i början av sommaren. Vårt applikationsteam arbetar för fullt med att hitta lösningar i pågående projekt. Utvecklingscyklerna i våra projekt är 6 till 12 månader, där varje applikation än så länge är unik. Men för varje projekt vi arbetar med, lär vi oss hur vi kan öka takten i utvecklingsprocesserna och hitta synergierna i vårt arbete. 

Nya patent och patentansökningar för pågående projekt har och kommer att öka vår IP ytterligare. Att bygga en stark patentportfölj ser vi som en viktig framgångsfaktor. 

Det är mycket som händer hos oss på JonDeTech och ibland ser vi inte värdet av alla de genombrott vi har nästan dagligdags. Nyhetsvärderingen görs ofta utifrån om det är stort nog för att bli ett pressmeddelande eller ej. Men vi inser att det finns mycket annat att berätta om. Information som vi ska bli bättre på att dela med oss av till er. 

För att kunna följa oss och alltid vara uppdaterad på JonDeTech och vår bransch, gå in och prenumerera på våra inlägg och nyheter HÄR. Då är du säker på att du har den senaste informationen först. 

Sist men absolut inte minst vill vi alla på JonDeTech tacka Dig! Som investerare har du varit en av de viktigaste grundstenarna till att vi lyckats komma så långt som vi har gjort. TACK! 

Jag ser fram mot en fortsatt händelserik sommar och en spännande höst tillsammans med dig. 

Med vänliga hälsningar 

Per Lindeberg, vd 

English version

Summer greeting from CEO Per Lindeberg

Here comes a summer greeting, where I also would like to take the opportunity to wish you a nice and happy summer. We at JonDeTech have had an intensive year since the IPO last year. It has been a year of hard work, building a major part of our commercial foundation, having both manufacturing and administration in place. An important milestone was achieved when we recently were able to present a manufacturing capacity of seven million sensors, with the goal of being able to produce at least ten times that production. This means that we now easily can scale up the business and start delivering at large volumes. Noteworthy is that global trends indicate that sensors are increasingly being used in high volume industries, such as the consumer electronics industry with functions that perfectly fit our unique sensor. Today, JonDeTech stands on a very stable foundation, and we look in to the future with great confidence!

Much of the work we have done over the past year has laid the foundation for many of the parts that are falling into place. This also means that we are now more than well prepared for an exciting fall. The goal with the new share issue last year was to start our high volume production. The fact that we have now managed to produce sensors, together with a high volume manufacturer is an important milestone. Right now, we are undergoing a process to fit in more manufacturers, enabling us to scale up and scale down our production depending on the demand. We are currently working on having a capacity for annual volumes of 100’s of millions of sensors. When we are able to do so, we will be in a position to process large customer demands in the consumer electronics and IoT markets over the next 5 to 10 years.

Already, our development projects have begun to yield returns. One such example is the project with ShortLink, which we communicated earlier this summer. Our application team is working hard to find solutions in on-going projects. The development cycles in our projects are 6 to 12 months, where each application is totally unique. But for every project we work with, we learn how we can increase the pace of development processes and find the synergies in our work.

New patents and patent applications for on-going projects have, and will further, increase our IP. To build a strong patent portfolio, we see that as a truly important success factor.

There are a lot of things going on around JonDeTech, and sometimes we do not really realize the value of all the breakthroughs that we accomplish almost everyday. The news evaluation is often done based on whether it is big enough to become a press release or not. But there are of course a lot of other things to communicate. We will now step up, and be better at sharing that information with you. 

To be able to follow us and always be updated on JonDeTech and our surrounding industry, make sure that you subscribe to our posts and news, by clicking HERE. This way you make sure that you will always be first with the latest information from us. 

Last, but not least, we all at JonDeTech would like to thank you! As an investor, you have been one of the most important cornerstones of our success this far. THANKS!

I look forward to a continued eventful summer, and an exciting fall together with you. 

Sincerely, Per Lindeberg, CEO