Årsstämma 2017

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 (“Bolaget”) håller årsstämma onsdagen den 14 juni 2017 klockan 15:00 i Pareto Securities lokaler vid Berzelii Park 9, Stockholm.

Föredragningslistan finns här och förslag till beslut finns här. Årsredovisning och revisonsberättelsen finns här.

Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 juni 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 8 juni 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 8 juni 2017. Anmälan om deltagande sker:
• per post: JonDeTech Sensors AB (publ), ”Årsstämma 2017”, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm; eller
• per e-post: registrering@jondetech.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud och biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 8 juni 2017.

Fullmaktsformulär finns här.