Årsstämma 2018

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 (“Bolaget”) håller årsstämma onsdag den 21 mars 2018 klockan 13:00 i Redeye ABs lokaler vid Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm.

Föredragningslistan finns här och förslag till beslut finns här. Årsredovisning och revisonsberättelsen finns här.

Fullständiga förslag:
Aktieägares fullständigt förslag till incitamentsprogram finns här.
Styrelsens fullständigt förslag till incitamentsprogram finns här.
Bilaga A – Optionsvillkor 2018-1 finns här.
Bilaga A – Optionsvillkor 2018-2 finns här.

Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 mars 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15 mars 2018. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.
Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 15 mars 2018. Anmälan om deltagande sker:
• per post: JonDeTech Sensors AB (publ), ”Årsstämma 2018”, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm; eller
• per e-post: registrering@jondetech.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud och biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 15 mars 2018.

Fullmaktsformulär finns här.