Årsstämma 2019

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 (“Bolaget”) höll årsstämma måndagen den 27 maj 2019 klockan 15:00 i Redeye ABs lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm.

Kallelsen till Bolagsstämman finns här

Årsredovisning och revisionsberättelsen finns här.

Fullständiga förslag:
Styrelsens fullständiga förslag till incitamentsprogram  för VD finns här.

Styrelsens fullständiga förslag till incitamentsprogram  för personal och externa personer finns här.

Bilaga A – Optionsvillkor 2019-1 finns här.

Bilaga A – Optionsvillkor 2019-2 finns här.

Beskrivning av förslag på ny styrelseledamot finns här. 

Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 maj 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.
Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 21 maj 2019. Anmälan om deltagande sker:
• per post: JonDeTech Sensors AB (publ), ”Årsstämma 2019”, Box 195 63, 104 32 Stockholm; eller per e-post: registrering2019@jondetech.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud och biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 21 maj 2019.

Fullmaktsformulär finns här.

JonDeTech Sensors AB (publ) – Årsstämmoprotokoll