Årsstämma 2020

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdag den 26 maj 2020 klockan 14.00 i Roschiers lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 19 maj 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 19 maj 2020. Anmälan om deltagande sker:

· per post: JonDeTech Sensors AB (publ), "Årsstämma 2020", Box 195 63, 104 32 Stockholm; eller

· per e-post: registrering2020@jondetech.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud och biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 19 maj 2020.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.jondetech.se. 

Dokument

Kallelse till årsstämma 2020 kan laddas ner här. 

Kommuniké från årsstämma 2020 kan laddas ner här.