Bolagsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ) JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") höll årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 klockan 11.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.

Förkortad stämma
Med hänsyn till Covid-19 kommer årets årsstämma att vara en s.k. förkortad stämma. Detta innebär att inga presentationer kommer att hållas under stämman, dessa kommer istället att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats. Bolaget kommer att minimera antalet funktionärer vid stämman och utöver funktionärerna kommer inte personer som inte är eller representerar aktieägare eller är aktieägarbiträden att få tillträde till stämman. Vidare kommer ingen förtäring att serveras i samband med stämman.


Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman skulle aktieägare vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier behövde tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 28 april 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare behövde aktieägare som önskar delta på den årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 28 april 2021. Anmälan om deltagande sker:

• per post till: Roschier Advokatbyrå, Att: Richard Katzman, Box 7358, 103 90 Stockholm, Sverige; eller

• per e-post till: registrering2021@jondetech.se. 

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefon dagtid samt uppgift om eventuella ombud och biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 28 april 2021.

Dokument

Fullständig kallelse kan laddas ned här

Fullmaktsformulär kan laddas ned här

Årsredovisning kan laddas ned här

Förslag till incitamentsprogram för styrelse kan laddas ned här

Incitamentsprogram för styrelsen, bilaga A kan ladda ned här

Förslag till incitamentsprogram för ledningen kan laddas ned här

Incitamentsprogram för ledningen, bilaga A kan ladda ned här

Protokoll från bolagsstämman laddas ned här

Kommuniké från bolagsstämman kan laddas ned här