Extra bolagsstämma 2020 augusti

Kallelse till extra bolagsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ) JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 (“Bolaget”) höll extra bolagsstämma måndagen den 10:e augusti 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ)

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma måndag
den 10 augusti 2020. Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer bolagsstämman att
genomföras enligt ett så kallat poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer
att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i
bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Anmälan och registrering
För att få delta på den extra bolagsstämman ska aktieägare vara införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken den 4 augusti 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste
vara verkställd senast den 4 augusti 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos
förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skicka ifyllt
poströstningsformulär så att detta är mottaget av Bolaget senast fredagen den 7 augusti 2020. Ifyllt
poströstningsformulär skickas till:

 per post: Roschier Advokatbyrå, Attention: Erik Ellenius, Box 7358, 103 90 Stockholm, Sverige.
 per e-post: registrering2020@jondetech.se.

Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en
anmälan från aktieägaren om att delta i den extra bolagsstämman.

Poströstning
På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att genomföra den extra
bolagsstämman endast genom poströstning i enlighet med § 22 i lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva
sina rättigheter på den extra bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på
dagordningen och lämna in sina frågor till Bolaget i samband med bolagsstämman. Aktieägare som
avser att delta i den extra bolagsstämman (via poströstning eller frågor) måste uppge namn,
person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan. Poströstningsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.jondetech.se.


För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat
ombud skickar in poströstning eller frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.jondetech.se. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat
ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om
aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

Dokument

Kommunikén kan laddas ned här

Kallelse Extra bolagsstämma 10:e augusti 2020 kan laddas ner här

Poströstningsformulär kan laddas ner här

Fullmaktsformulär kan laddas ner här

Fastställd årsredovisning kan laddas ner här

Styrelsens redogörelse kan laddas ner här

Revisorsyttrande kan laddas ner här

Protokoll från Extra bolagsstämma laddas ner här

Bilagor till protokollet laddas ner här

Sammanställning poströster laddas ner här