Extra bolagsstämma 2021 juli

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ) org.nr. 556951-8532 (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma onsdagen den 21:a juli 2021.

Rättelser

På grund av tekniska fel hos Svenska Dagbladet har annons om att kallelse till extra bolagsstämma inte publicerats i rätt tid. På grund härav har följande datum ändrats.

  • Datum för den extra bolagsstämman har flyttats från måndagen den 19 juli 2021 till onsdagen den 21 juli 2021.

  • Senast datum för att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har flyttats från fredagen den 9 juli 2021, till tisdagen den 13 juli 2021.

  • Senast datum för att tillse att förvaltarregistrerade aktier tillfälligt inregistreras i aktieägarens namn är flyttat från tisdagen den 13 juli 2021, till torsdagen den 15 juli 2021.

  • Sista dag att inkomma med poströstningsformulär och fullmaktsformulär har flyttats från den fredagen 16 juli 2021, till tisdagen den 20 juli 2021.

  • Sista dag att inkomma med frågor till bolaget har flyttats från fredagen den 9 juli 2021, till söndagen den 11 juli 2021.

  • Sista dag för bolaget att publicera svar på inkomna frågor har flyttats från onsdagen den 14 juli 2021, till fredagen den 16 juli 2021.

Korrigerad kallelse i sin helhet går att ladda ner, nedan.

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("JonDeTech" eller "Bolaget") håller extra bolagsstämma onsdagen den 21 juli 2021 genom poströstningsförfarande.

Poströstning
På grund av rådande omständigheter med hänvisning till Covid-19 har styrelsen i JonDeTech beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom ett poströstningsförfarande i enlighet med § 22 i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman
personligen eller genom ombud. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in sina frågor till Bolaget i samband med bolagsstämman enligt instruktionerna nedan.


Anmälan och registrering
För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 13 juli 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast torsdagen den 15 juli 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.
Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skicka in ifyllt poströstningsformulär till Bolaget så att detta är mottaget senast tisdagen den 20 juli 2021. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i bolagsstämman. Ifyllt poströstningsformulär skickas till:

  • per post till: Roschier Advokatbyrå, Att: Richard Katzman, Box 7358, 103 90 Stockholm, Sverige; eller

  • per e-post till: registrering2021@jondetech.se.
    I poströstningsformuläret uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefon dagtid samt uppgift om eventuella ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare ska vara
Bolaget tillhanda på ovan angiven adress eller e-post senast tisdagen den 20 juli 2021

Dokument

Kallelse Extra bolagsstämma 21:a juli 2021 kan laddas ned här

Poströstningsformulär kan laddas ned här

Fullmaktsformulär kan laddas ned här

Styrelseredogörelse kan laddas ned här

Bilaga till styrelseredogörelse kan laddas ned här

Bilaga-Emissionsförslag kan laddas ned här

Revisorsyttrande kan laddas ned här

Kommuniké från extra bolagsstämma kan laddas ned här

Protokoll från stämman kan laddas ned här

Bilaga 2 - Sammanställning poströster kan laddas ned här