Bolagsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ) JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 (“Bolaget”) håller årsstämma tisdag den 26 maj 2020 klockan 14.00 i Roschiers lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.

Förkortad stämma
Med hänsyn till Covid-19 kommer årets årsstämma att vara en s.k. förkortad stämma. Detta innebär att inga presentationer kommer att hållas under stämman, dessa kommer istället att hållas tillgängliga på bolagets webbsida. Bolaget kommer att minimera antalet funktionärer vid stämman och utöver funktionärerna kommer inte personer som inte är eller representerar aktieägare eller är aktieägarbiträden att få tillträde till stämman. Vidare kommer ingen förtäring att serveras i samband med stämman.

Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 19 maj 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 19 maj 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 19 maj 2020. Anmälan om deltagande sker:

per post: JonDeTech Sensors AB (publ), "Årsstämma 2020", Box 195 63, 104 32 Stockholm;
eller
per e-post: registrering2020@jondetech.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och
aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud och biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.
Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 19 maj 2020.

Dokument

Fullständig kallelse kan laddas ned här

Fullmaktsformulär kan laddas ned här

Årsredovisning 2019 kan laddas ned här

Förslag till incitamentsprogram (styrelse) laddas ned här

Förslag till incitamentsprogram (styrelse) Bilaga A - Optionsvillkor laddas ned här

Förslag till incitamentsprogram (ledning) laddas ned här

Förslag till incitamentsprogram (ledning) Bilaga A - Optionsvillkor laddas ned här

Vissa större aktieägares förslag laddas ned här

Presentation från bolagsstämman laddas ned här

Pressmeddelande

Katarina Bonde föreslås till ny styrelseordförande och Dave Wu till ny styrelseledamot i JonDeTech