Bolagsordning

§ 1
Bolagets firma är JonDeTech Sensors AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3
Bolaget skall äga, förvalta och utveckla sensor- och datorteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 högst 2 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 st.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 7
För granskning av bolagets räkenskaper jämte årsredovisning samt styrelsens och verkställande direk-törens förvaltning utses en revisor.

§ 8
Kallelse till bolagsstämman skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i en rikstäckande tidning. Annonsering skall ske i Svenska Dagbladet.

§ 9
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktie-bolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte, vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10
På årsstämma skall följande ärenden (dagordning) förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande
fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a/ fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresul- taträkning och koncernbalansräkning
b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk- ningen
c/ ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och eventuell revisorssuppleant
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepap-perscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12
Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 - 31/12.