Teckningsoptioner serie 2 (TO2)

'

Följ med oss på kommersialiseringsresan 2024

 

Under 2024 är målet att JonDeTech ska ha tre produkter tillgängliga för  försäljning. Den paketerade sensorlösningen JIRS40 hade sin första kundleverans i slutet av 2023. I det pågående samarbetet med en taiwanesisk partner är planen  att JIRS10, en så kallad ASIC vilket är en integrerad krets för att erhålla en funktionalitet, ska lanseras under andra kvartalet 2024. Bolagets egenutvecklade sensorelement JIRS30 är färdigutvecklat och håller nu på att genomgå de avslutande testerna för att kunna lämna kvalitetsgarantier när försäljningen kommer i gång under tredje kvartalet 2024. 

Bolaget är i en mycket spännande kommersialiserings fas med internationella samarbetspartners, en skalbar affärsmodell och en attraktiv produktportfölj med bland annat världens tunnaste sensor. Genom Teckningsoptionerna av serie 2 (TO2) tillför Bolaget ytterligare kapital för att finansiera tillväxten 2024 och ta marknadsandelar på en befintlig internationell marknad.  

 Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

  • Teckningsperiod: 12 januari 2024 - 26 januari 2024
  • Teckningskurs: 0,0234 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: 904 384 565 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 904 384 565
    aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 21,2 MSEK före emissionskostnader
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T02: 23 januari 2024
  • Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 4 974 115,108 SEK, från 5 776 280,752 SEK, till 10 750 395,860 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 904 384 565 aktier, från 1 050 232 864 aktier till 1 954 617 429 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 46,27 procent av antalet aktier.

 

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 26 januari 2024, alternativt avyttras senast den 23 januari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

För mer utförlig information om hur länge TO2 kommer att handlas och andra frågor kring hur teckning går till rekommenderar vi att ni kontaktar er bank eller värdepappersinstitut.

Mer information om våra produkter hittar du HÄR.

Anmälningssedel >