KOMMUNIKÉ FRÅN JONDETECH SENSOR AB:S ÅRSSTÄMMA 2019.

Årsstämman i JonDeTech Sensor AB (publ), org. nr 556951-8532, (”Bolaget”), ägde rum måndagen den 27 maj 2019, kl. 15:00 i RedEyes lokaler på, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm. Årsstämman beslutade följande: 

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnasoch att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Michael Olsson omvaldes som styrelseordförande. Bengt Lindblad, Mikael Lindeberg, Johan Lodenius omvaldes till ledamöter i styrelsen. Magnus Eneströmvaldes in som ny styrelseledamot.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes till revisor med Per Andersson som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 720 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till ordföranden, med 120 000 till styrelseledamoten Mikael Lindeberg och med 450 000 kronor att fördelas lika till övriga av stämman utsedda ledamöter. 

Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion.

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för vid varje tillfälle gällande bolagsordning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller att kunna betala med aktier vid förvärv och att kunna söka samarbete med strategiska investerare för bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner

Stämman beslutade i enlighet med förslaget om emission av 500 000 teckningsoptioner till följd av ett incitamentsprogram varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 19 108,75 kr, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande huvudsakliga villkor ska gälla. 

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget JonDeTech Licensing AB (”Licensing”). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Licensing. 

2. Rätt att förvärva teckningsoptioner av Licensing ska tillkomma (i) Verkställande Direktör, maximalt 50 000 teckningsoptioner och (ii) Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda, maximalt 300 000 teckningsoptioner samt externa nyckelpersoner (såsom externa konsulter, ledande befattningshavare vilka är anställda på konsultbasis eller personer som bolaget har strategiska samarbeten med), maximalt 150 000 teckningsoptioner.

3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022. 

4. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att Licensing till marknadsvärde får överlåta teckningsoptionerna till Bolagets ledande befattningshavare, övriga anställda samt externa nyckelpersoner eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet. 

5. Teckningskursen för nya aktier med stöd av teckningsoptioner skall uppgå till 250 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 10 juni 2019 till och med den 24 juni 2019 dock lägst 24 SEK.

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg 
VD, JonDeTech Sensors AB (publ)
per.lindeberg@jondetech.se
+46 (0)73 870 00 00 

Michael Olsson
Styrelseordförande, JonDeTech Sensors AB
michael.olsson@jondetech.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 16.30 CET.

Om JonDeTechJonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se.Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8