News & press releases

Aktiespararnas VD-podd gästas idag av Per Lindeberg, VD för JonDeTech

Aktiespararnas VD-podd gästas idag av ingen mindre än JonDeTechs VD Per Lindeberg.

Per har en imponerande bakgrund från intressanta teknikbolag världen över. Nu ska han ta JonDeTech från ett intensivt forskningsbolag, med fantastiska resultat till att bli ett framgångsrikt bolag i kommersialisering.

Lyssna på avsnittet nedan! 

Aktiespararnas VD-podd med Per Lindeberg

Podden går även att finna här: https://www.aktiespararna.se/aktiespararnas-vd-poddare-lindeberg-jondetech

Global Asian consumer electronics producer interested in using a new version of JonDeTech’s IR sensor

[Stockholm, Sweden, July 18, 2019.] The IR sensor manufacturer JonDeTech has received an inquiry from a global CE producer about the possibility to further develop into a customised version of JonDeTech’s IR sensor. The target application shall be detecting presence and temperature in a product aimed for the consumer market. The modified sensor from JonDeTech will be a crucial component to solve the two functions

JonDeTech’s IR-sensor, the world’s thinnest, can be integrated in a variety of applications in detecting presence and contactless measuring temperature on surfaces. Since the sensor is produced mainly from plastic, the sensor is durable and very flexible. These are the specific characteristics and functions that have made the Asian producer interested in the technology. In order to implement the sensor into the product it has to be shaped in a new, not yet proven, way to be optimized for the application.

“With the vertical composition of the JonDeTech sensor and that it is produced in plastic, we have the possibility to change the shape and character in the production process. Now we try this in a large scale for the first time,” said Per Lindeberg, CEO at JonDeTech.

The modified sensor will most probably also be of interest for other companies in the market JonDeTech is targeting. Evaluation of the new version is currently on going and the first results are expected in the end of the summer.

“This is an interesting test on the sensor’s flexibility, when it comes to shape and size,” said Leif Borg, COO at JonDeTech. “It is truly inspiring to put the organization up to the test on how to adapt the sensors physical measures to fit into specific electronic products. We have always claimed that the sensor could be produced in different shapes and sizes, but to do this and still maintain the signal strength is a challenge. But at the moment we are positive about the project as well as we will succeed.”

For additional information, please contact:
Per Lindeberg 
CEO, JonDeTech Sensors AB
per.lindeberg@jondetech.se
+46 73 870 00 00

About JonDeTech
JonDeTech is a Swedish company that develops and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company’s IR sensors are down to one tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens up for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Stockholm. Redeye is the company’s Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.seor see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

JonDeTech anlitar Box Communications för att stärka sitt finansiella varumärke

Nanoteknologibolaget JonDeTech har valt att stärka sitt arbete inom Investor Relations genom att inleda ett samarbete med kommunikationsbyrån Box Communications. Den 11 juni 2019 uppnådde JonDeTech en mycket viktig milstolpe då man presenterade att man nu kan producera sin unika sensor i serier om flera miljoner, med mål om att tiofaldiga årsproduktionen ytterligare inom en snar framtid. Med en produktionskapacitet som kan hantera leveranser till stora internationella kunder går bolaget nu in i en ny fas som bland annat ökar kraven på bolagets externa kommunikation.  

– Sedan JonDeTech noterades för ett drygt år har ett stort fokus legat på att uppnå en skalbar produktionskapacitet. När vi nu kan räkna produktionen i en årskapacitet om sju miljoner sensorer är det viktigt att samarbeta med en kommunikationspartner som har en betydande och aktuell erfarenhet av att arbeta med bolag som både verkat i en miljö av exponentiell tillväxt samt inom sensorområdet, säger Michael Olsson, Styrelseordförande JonDeTech Sensors AB.

Box Communications kommer att stödja JonDeTechs ledning i frågor som rör såväl interna processer som den externa kommunikationen. Ett särskilt fokus kommer att ligga på kommunikationen kopplad till investerarrelationer och aktiemarknad.

–  Det är glädjande att JonDeTech vill ta del av våra erfarenheter och kunskaper inom finans, kommunikation och framför allt Investor Relations när de nu går in i en ny spännande fas, säger Mikael Zillén, vd Box Communications. 

För ytterligare information kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Mikael Zillén, vd Box Communications, tel: +46 76 213 00 40, mail: mikael.zillen@boxcomm.se

Om Box Communications 

Box Communications team av kommunikationsspecialister hjälper kunder att skapa värden genom smart kommunikation. Vi jobbar inom områdena Strategisk Kommunikation, Corporate Communications, Digital Kommunikation, Investor Relations, Content Marketing samt Medierelationer. Våra kunder är såväl globala företag som mindre bolag, organisationer och startups. Via ett starkt byråsamarbete kan vi, utöver den svenska marknaden, även hjälpa våra kunder att nå ut i hela Norden och USA. För mer information: www.boxcomm.se.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.seeller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

JonDeTech tecknar avtal med Investmentbanken ABG Sundal Collier om likviditetsgaranti

Nanoteknologibolaget JonDeTech har träffat ett avtal med investmentbanken ABG Sundal Collier (ABG) om att de ska agera market maker i JonDeTechs aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Syftet är att underlätta handel i aktien genom ökad likviditet. ABG åtar sig att kontinuerligt ställa köp- och säljkurser och förbinder sig att egen räkning köpa och sälja aktien till dessa kurser. Avtalet och åtagandet avseende market making gäller från och med den 11 juli 2019. 

– Att optimera processer är en mycket viktig del av arbetet för oss på JonDeTech. Det gällde när vi i juni uppnådde milstolpen att kunna producera sju miljoner sensorer på årsbasis och det gäller när vi tittar på handeln i vår aktie. Med ABG Sundal Colliers hjälp kommer vi nu att kunna öka likviditeten i vår aktie och därmed underlätta för aktieägare som vill köpa och sälja, säger Per Lindeberg, vd JonDeTech.

För ytterligare information kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Sommarbrev från VD

 Hej! 

Här kommer en sommarhälsning där jag också vill passa på att önska dig en riktigt glad och skön sommar. Vi på JonDeTech har haft ett intensivt år sedan börsintroduktionen i fjol. Ett år med hårt arbete har mynnat ut i att vi nu har byggt en stor del av vår kommersiella grund, där såväl tillverkning som administration är på plats. En viktig milstolpe var när vi nyligen kunde presentera en tillverkningskapacitet på sju miljoner sensorer, med mål om att inom kort kunna åtminstone tiofaldiga den produktionen. Detta gör att vi nu enkelt kan skala upp verksamheten och börja leverera stora volymer. Inte minst indikerar globala trender på att man i allt större utsträckning använder sensorer i högvolymsbranscher som exempelvis konsumentelektronikbranschen med funktioner som passar vår unika sensor. JonDeTech står således idag på en mycket stabil grund och vi ser framtiden an med stor tillförsikt! 

Mycket av det arbete vi gjort det senaste året har lagt grunden till många av de delar som nu allt mer börjar falla på plats och som medför att vi nu står väl rustade för en spännande höst. Målet med nyemissionen förra året var att få igång vår högvolymsproduktion. Att vi nu har klarat av att producera sensorer hos en högvolymstillverkare är en viktig milstolpe. Just nu pågår arbetet med att trimma in fler tillverkare för att vi framöver ska kunna skala upp och skala ner vår produktion i takt med efterfrågan. Vi arbetar för närvarande med att ha en kapacitet för årsvolymer på 100-tals miljoner sensorer. När vi kan det är vi väl positionerade för att bearbeta stora kunder inom konsumentelektronik- och IoT- marknaderna de kommande 5 till 10 åren. 

Redan nu har våra utvecklingsprojekt börjat ge avkastning. Ett exempel är projektet med ShortLink, som vi kommunicerade i början av sommaren. Vårt applikationsteam arbetar för fullt med att hitta lösningar i pågående projekt. Utvecklingscyklerna i våra projekt är 6 till 12 månader, där varje applikation än så länge är unik. Men för varje projekt vi arbetar med, lär vi oss hur vi kan öka takten i utvecklingsprocesserna och hitta synergierna i vårt arbete. 

Nya patent och patentansökningar för pågående projekt har och kommer att öka vår IP ytterligare. Att bygga en stark patentportfölj ser vi som en viktig framgångsfaktor. 

Det är mycket som händer hos oss på JonDeTech och ibland ser vi inte värdet av alla de genombrott vi har nästan dagligdags. Nyhetsvärderingen görs ofta utifrån om det är stort nog för att bli ett pressmeddelande eller ej. Men vi inser att det finns mycket annat att berätta om. Information som vi ska bli bättre på att dela med oss av till er. 

För att kunna följa oss och alltid vara uppdaterad på JonDeTech och vår bransch, gå in och prenumerera på våra inlägg och nyheter HÄR. Då är du säker på att du har den senaste informationen först. 

Sist men absolut inte minst vill vi alla på JonDeTech tacka Dig! Som investerare har du varit en av de viktigaste grundstenarna till att vi lyckats komma så långt som vi har gjort. TACK! 

Jag ser fram mot en fortsatt händelserik sommar och en spännande höst tillsammans med dig. 

Med vänliga hälsningar 

Per Lindeberg, vd 

English version

Summer greeting from CEO Per Lindeberg

Here comes a summer greeting, where I also would like to take the opportunity to wish you a nice and happy summer. We at JonDeTech have had an intensive year since the IPO last year. It has been a year of hard work, building a major part of our commercial foundation, having both manufacturing and administration in place. An important milestone was achieved when we recently were able to present a manufacturing capacity of seven million sensors, with the goal of being able to produce at least ten times that production. This means that we now easily can scale up the business and start delivering at large volumes. Noteworthy is that global trends indicate that sensors are increasingly being used in high volume industries, such as the consumer electronics industry with functions that perfectly fit our unique sensor. Today, JonDeTech stands on a very stable foundation, and we look in to the future with great confidence!

Much of the work we have done over the past year has laid the foundation for many of the parts that are falling into place. This also means that we are now more than well prepared for an exciting fall. The goal with the new share issue last year was to start our high volume production. The fact that we have now managed to produce sensors, together with a high volume manufacturer is an important milestone. Right now, we are undergoing a process to fit in more manufacturers, enabling us to scale up and scale down our production depending on the demand. We are currently working on having a capacity for annual volumes of 100’s of millions of sensors. When we are able to do so, we will be in a position to process large customer demands in the consumer electronics and IoT markets over the next 5 to 10 years.

Already, our development projects have begun to yield returns. One such example is the project with ShortLink, which we communicated earlier this summer. Our application team is working hard to find solutions in on-going projects. The development cycles in our projects are 6 to 12 months, where each application is totally unique. But for every project we work with, we learn how we can increase the pace of development processes and find the synergies in our work.

New patents and patent applications for on-going projects have, and will further, increase our IP. To build a strong patent portfolio, we see that as a truly important success factor.

There are a lot of things going on around JonDeTech, and sometimes we do not really realize the value of all the breakthroughs that we accomplish almost everyday. The news evaluation is often done based on whether it is big enough to become a press release or not. But there are of course a lot of other things to communicate. We will now step up, and be better at sharing that information with you. 

To be able to follow us and always be updated on JonDeTech and our surrounding industry, make sure that you subscribe to our posts and news, by clicking HERE. This way you make sure that you will always be first with the latest information from us. 

Last, but not least, we all at JonDeTech would like to thank you! As an investor, you have been one of the most important cornerstones of our success this far. THANKS!

I look forward to a continued eventful summer, and an exciting fall together with you. 

Sincerely, Per Lindeberg, CEO

Högre produktionskapacitet i framtiden för JonDeTech

JonDeTech har under de senaste månaderna arbetat för fullt med att förbättra och utveckla företagets produktionsprocesser. Sedan Leif Borg kom in som ny COO i bolaget har ett par stora steg tagits. Nyligen verifierades processen för att högvolymstillverka sensorn hos tredje part, med hög och jämn kvalitet som resultat. Med nuvarande producent har JonDeTech en förväntad årsvolym på cirka sju miljoner sensorer. Nu pågår arbetet med att förflytta processtegen till en fullt ut ISO-certifierad producent med en volymkapacitet på drygt 100 miljoner sensorer per år.

Leif Borg kom i dagarna hem från möten med ett par större tillverkare nere i Europa.

Vad innebär möjligheten att kunna masstillverka hos tredjepartleverantörer?

Genom att lägga ut dessa processteg på externa leverantörer kan vi vara mycket flexibla i vår tillverkning. När vi har en fungerande process på plats kommer vi att kunna öka årsproduktionen från ett tusental till miljontals sensorer på ett par månader.Vi räknar också med att tillverkningsledtiden per panel reduceras med upp till 75 procent med den nya producenten. I en framtid ger detta scenario oss möjligheten till flera tillverkningspartners för att säkra volymen på våra produkter i såväl hög- som lågkonjunktur, utan att för den skull dra på oss höga kostnader.

Hur ser processen ut just nu med att starta upp fler producenter?

För någon vecka sedan kom de första kommersiellt fungerande sensorerna, med hög och stabil kvalitet, ut med en bra ”yield”, från JonDeTechs nuvarande producent i Tyskland. Processtegen vi har lagt ut är verifierade och vi kan nu med mindre justeringar implementera dessa på fler tillverkningspartners. Jag har precis kommit hem från att par möten med en ny producent som testkört processtegen. Det finns fortfarande delar att skruva på för att få upp vår ”yield”, men för att vara första körningen såg vi mycket positiva resultat, med ett antal fungerande sensorer redan i första panelen.

Vad är nästa steg?

Tillsammans med våra potentiella tillverkningspartners analyserar vi nu varje steg för att se till att vi får en bättre ”yield”. Parallellt med detta arbete ser vi även över ett leverantörsavtalför framtiden, för att säkerställa produktionskapacitet i deras anläggning.

Vi välkomnar Daniel Stenbacka som ny applikationsingenjör hos oss på JonDeTech.

Daniel är nyexaminerad Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning inbyggda system och kommer i sin nya roll som applikationsingenjör hjälpa oss att ta fram innovativa lösningar som visar på vår sensors användbarhet.

–        Jag kände direkt när jag läste om den nya tjänsten att JonDeTech har en ny spännande teknik som lockar mig och att arbetsuppgifterna som applikationsingenjör skulle passa mig väldigt bra. Som nyexaminerad känns allt spännande och nytt för mig, säger Daniel Stenbacka, ny applikationsingenjör på JonDeTech.

På fritiden ägnar sig Daniel åt att träffa vänner, läsa eller att sitta vid datorn.

Vi är väldigt glada att ha Daniel på plats hos oss och hälsar honom välkommen till JDT-teamet!

Swedish IR sensor company JonDeTech to have the first order from ShortLink

[Stockholm, Sweden, June 18, 2019.] The IR sensor manufacturer, JonDeTech Sensors AB (publ) (“JonDeTech”), has received its first order from ShortLink AB (“ShortLink”). The order relates to presence detection in a dispensing system and is a first result of the cooperation agreement signed last fall regarding future development of new products based on sensor technology.

ShortLink is a leading producer on the European market in terms of design, integration and manufacturing of electronic products. As a specialist in the development of low-energy electronics for wireless communication and portable products, ShortLink together with JonDeTech, has developed a prototype test of presence detection for a dispensing system. The presence sensor is integrated in the control unit, aiming to provide good user-friendliness, as well as to reduce power consumption. The initial order is intended for a small pre-production series with an order value of approximately SEK 19,000.

”I am very glad that we can now realize the first order with ShortLink, which we regard as a specialist in the design, development and integration of advanced in electronics products,” says Per Lindeberg, CEO of JonDeTech.

”We are pleased that we found JonDeTech’s sensor for this application. The sensor’s flexibility and cost efficiency means that we are also looking forward to being able to use the sensor in several current and future development projects,” says Martin Valfridsson, CEO of ShortLink.

See 
images of Per Lindeberg here.

For additional information contact:

Per Lindeberg 
CEO, JonDeTech 
per.lindeberg@jondetech.se 
+46 73 870 00 00

About JonDeTech
JonDeTech is a Swedish company that develops and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company’s IR sensors are down to one tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens up for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Stockholm. Redeye is the company’s Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.seor see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

About ShortLink
ShortLink has been developing power-efficient electronics for wireless communication and portable products for more than 20 years, utilizing both conventional discrete electronics and integrated circuits, so-called ASICs, which ShortLink develops and manufactures at selected manufacturing partners in Europe, North America and Asia. http://www.shortlink.se/

Sensorbolaget JonDeTech får första ordern från Shortlink

IR-sensortillverkaren, JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech”), har nu fått sin första order från ShortLink AB (”ShortLink”). Ordern avser närvarodetektion i ett dispensersystem och är ett första resultat av det samarbetsavtal som tecknades i höstas gällande framtida utveckling av nya produkter baserat på sensorteknik.

ShortLink är är en ledande aktör på den europeiska marknaden när det gäller design, integration och tillverkning av elektronikprodukter. Som specialister på utveckling av strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och portabla produkter, har man sedan i höstas, tillsammans med JonDeTech, utvecklat en prototyptest av närvarodetektion för ett dispensersystem. Det är i kontrollenheten som närvarosensorn integrerats, med syftet att ge god användarbarhet och samtidigt reducera strömförbrukningen. Den inititala ordern är avsedd för en mindre förproduktionsserie med ett  ordervärde om ca 19.000 SEK.

– Jag är jätteglad över att vi nu kan realisera den första ordern med just ShortLink, som vi ser som specialister på design, utveckling och integration av avancerade i elektronikprodukter, säger Per Lindeberg, VD på JonDeTech.

Vi är glada över att vi fann JonDeTechs sensor för denna tillämpning. Sensorns flexibilitet och kostnadseffektivitet gör att vi också ser fram emot att att kunna använda sensorn i flera aktuella och framtida utvecklingsprojekt, säger Martin Valfridsson, VD på ShortLink.

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
VD, JonDeTech 
per.lindeberg@jondetech.se   
+46 73 870 00 00

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se.Läs mer på www.jondetech.se  eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Om ShortLink

ShortLink utvecklar sedan över 20 år tillbaka strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och portabla produkter utnyttjande både konventionell diskret elektronik och integrerade kretsar, s k ASICs, som ShortLink utvecklar och tillverkar hos utvalda tillverkningspartners i Europa, Nord Amerika och Asien. http://www.shortlink.se/

VIKTIGT INFORMATION

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 17:45 CET.

JonDeTech har verifierat processen för högvolymproduktion av sina sensorer

JonDeTech Sensor AB är nu färdig med arbetet att industrialisera flera processteg i tillverkningen av företagets IR-sensorer. Tack vare den utvecklade processen kan JonDeTech producera ca 7 miljoner sensorer per år med hjälp av den nuvarande tredjepartsleverantören.

Sedan i höstas har JonDeTech Sensor AB arbetat med en högvolymtillverkare för att industrialisera ett flertal processteg i tillverkningen av företagets IR-sensorer. Bolaget har nu verifierat processen, där paneler med fungerande sensorer produceras med en jämn kvalitet och bra ”yield”, det vill säga antalet fungerande sensorer per tillverkad panel. 

Verifieringen innebär att processtegen, med mindre justeringar, kan läggas ut på ytterligare tredjepartsleverantörer med volymkapaciteter på upp till hundra miljoner sensorer per år och producent.

 – Detta är en milstolpe för vår tillverkning, där många flaskhalsar byggts bort. Nu arbetar vi vidare med att genomföra ytterligare en tech-transfer där vi implementerar en intern process på en större producent. Lyckas vi där kommer vi att vara mycket flexibla och kostnadseffektiva för variationer av kommande produktionsvolymer, säger Leif Borg, COO på JonDeTech.

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
VD, JonDeTech 
per.lindeberg@jondetech.se   
+46 73 870 00 00

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.seLäs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

VIKTIGT INFORMATION

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019 kl.14:45 CET.