News & press releases

JonDeTech has verified the process for high volume production of its sensors

[Stockholm, Sweden, June 11, 2019.] JonDeTech Sensor AB is now finished with the task of industrializing several process steps in the manufacture of the company’s IR sensors. Thanks to the developed process, JonDeTech can produce about 7 million sensors per year with the help of the current third-party supplier.

Since last autumn JonDeTech Sensor AB has worked with a high volume manufacturer to industrialize a number of process steps in the manufacture of the company’s IR sensors. The company has now verified the process, where panels with functioning sensors are produced with an even quality and good “yield”, that is, the number of functioning sensors per manufactured panel.

The verification means that the process steps, with minor adjustments, can be outsourced to additional third-party vendors with volume capacities of up to one hundred million sensors per year and producer.

“This is a milestone for our manufacturing, where many bottlenecks have been removed. Now we are continuing to carry out another tech transfer where we implement an internal process on a larger producer. If we succeed, we will be very flexible and cost-effective for variations of future production volumes”, said Leif Borg, COO at JonDeTech.

For further information, please contact:
Per Lindeberg
CEO, JonDeTech Sensors AB
per.lindeberg@jondetech.se
+46 73 870 00 00

About JonDeTech
JonDeTech is a Swedish company that develops and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company’s IR sensors are down to one tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens up for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Stockholm. Redeye is the company’s Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.seor see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

IMPORTANT INFORMATION

This information is such information that JonDeTech Sensors AB (publ) is required to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the agency of the above contact person, for publication on June 11, 2019 at 14:45 CET.

Per Lindeberg new CEO on IR sensor company JonDeTech: “We are in a better position than ever before”

In mid May, Per Lindeberg entered the position as CEO for Swedish IR sensor producer JonDeTech. One year after the listing at Nasdaq First North in Stockholm, he explains why it has taken such a long time for the sensor to reach the market and how the consumer electronics industry will benefit from the world’s smallest IR sensor in plastic. 

One year has passed since JonDeTech was listed on Nasdaq First North in Stockholm. How would you describe the company today and the position that you are in? Today, as one year ago, we still live in an expanding connected world. Sensors are increasingly used to gather and react to information, which improves our lives and the world we live in. Time benefits our product. Today, we are much closer to our planned commercialization and high volume phase. We are in a better position than ever before.

What do you see as the biggest challenges for the company in the short term? I see two big challenges. The first one is to make us ready for high volume production. I am confident that we will be there soon because we have moved steps in the manufacturing process to external partners and made investments in additional production equipment in Stockholm. The second challenge is to move forward with many of the customer projects that we are currently working on. 

And in the long run? To establish JonDeTech globally and be regarded as an important and major player with a unique sensor based on nanotechnology.

Why has it taken such a long time to get your sensor out on the market?
Many of the potential commercial co-operations that we are negotiating with involve extremely large volumes of sensors that have not made before. In order to meet the demand, we have wanted to ensure that we can deliver on our commitments. This makes it extremely important to have a production apparatus that is fully prepared for volume. Sure, it has taken some time, but we are strongly convinced that it is worth it.

Can you say anything about the client side in the upcoming quarter?When we can ensure high volume production, we will have full focus on commercialization. Hopefully that will lead to new customers rapidly. 

What industries are we talking about? Since our IR sensor is based on nanotechnology, it can be integrated into a variety of applications previously not possible. Our sensor is smaller and cheaper than what is available in the market, which makes our product more attractive for producers of consumer electronics that want their products to measure and detect. This could be fireproof wall chargers, smart clothes that measure body temperature, smart room regulation, movement detection, smart patches, and much more.

From an investor perspective: What skills do you have that can contribute to this and realize JonDeTech’s goal? JonDeTech is a tech company facing international expansion. And I have a solid experience from leading roles in similar companies that I think can be useful for JonDeTech. 

Per Lindeberg ny CEO på JonDeTech: “Vi befinner oss i en mycket bra position våren 2019”

I mitten av maj tillträdde Per Lindeberg positionen som CEO för JonDeTech. Här berättar han om varför det har tagit så pass lång tid att få ut sensorn på marknaden och hur aktörer inom konsumentelektronik kommer att kunna ha nytta av världens minsta IR-sensor. 

Kort. Så här ett år efter börsintroduktionen: Hur skulle du beskriva JDT och positionen som bolaget befinner sig i just nu?
Vi befinner oss i ett mycket bra läge med vår produkt. Idag, liksom för ett år sedan, lever vi i en värld som blir allt mer uppkopplad. Sensorer används allt oftare för att samla in information och reagera på den för att förbättra våra liv och vår värld. Sett utifrån det perspektivet så har vår patenterade IR-sensor ett mycket bra läge. Tiden arbetar för vårt erbjudande. Idag är vi dessutom också mycket närmare vår planerade kommersialiserings- och högvolymfas. JonDeTech befinner sig i en mycket bra position våren 2019.

Vad ser du som de största utmaningarna nu på kort sikt?
Jag ser framförallt två saker: Den första utmaningen blir att slutföra förberedelserna för högvolymproduktion för att kunna möta kommande kundprojekt. Och tack vare vår sensors unika uppbyggnad, har vi möjlighet att lägga ut tillverkningen på externa kretskortstillverkare tillverkare. Det i sin tur gör att vi snabbt kan skala upp tillverkningen till flera hundratals miljoner enheter. Vi är snart där genom att vi har flyttat några av våra steg i tillverkningsprocessen till dessa externa samarbetspartners, samt gjort investeringar i ytterligare produktionsutrustning i Stockholm.

Den andra utmaningen på kort sikt handlar om att landa många av de kundprojekt som vi just nu arbetar intensivt med. Jag hoppas att kunna få återkomma med mer konkret information om detta inom en inte allt för avlägsen framtid.

Och på lång sikt?
Att etablera JonDeTech globalt som en viktig och stor aktör med en helt unik sensorteknik baserad på nanoteknik.

Varför har det tagit så lång tid att få ut produkterna?
Många av de potentiella kommersiella samarbetena innebär oerhört stora volymer av sensorer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. För att kunna möta efterfrågan har vi velat säkerställa att vi verkligen kan leva upp till våra leveransåtaganden. Då gäller det att ha en produktion som är helt förberedd. Det har tagit lite tid men vi är fast övertygade om att det är värt det.

Går det att säga någonting om hur det ser ut på kundfronten under det närmaste kvartalet?
Vi bryter ny mark och löser komplexa frågor varje dag, i och med att vi kan säkerställa högvolymsproduktion går vi in i en ny fas i bolaget med fullt fokus på kommersialisering och därmed en förväntan att presentera fler nyheter på kundsidan.

Vilka branscher kan i så fall vara aktuella?
JonDeTechs nya typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik gör att den kan integreras i en mängd olika applikationer där det tidigare inte varit möjligt. Den är alltså mycket mindre och billigare än alla våra konkurrenters. Det i sin tur gör det intressant för stora elektronikföretag att stoppa in vår sensor i deras produkter för att mäta och detektera olika saker. Några sådana exempel kan vara brandsäkra väggladdare, smarta kläder som mäter kroppstemperatur, smart temperatur-reglering av rum, detektering av personer i ett rum, smarta plåster och mycket annat.

Från ett investerarperspektiv: Vilka kompetenser har du som kan bidra till genomförandet av detta och förverkliga JonDeTechs målbild?
JonDeTech står inför en mycket spännande internationell expansion. Där kan jag bidra eftersom jag har gedigen erfarenhet från ledande roller som VD, ägare och styrelseledamot inom teknik- och produktbolag, och har tidigare lett den här typen av tillväxt- och utvecklingsresor på internationella marknader. 

JonDeTech Sensors AB (publ) har beviljats ett nytt patent för att mätning av kroppstemperatur

Svenska JonDeTech Sensors AB har beviljats ett nytt patent av Patent- och Registreringsverket för mätning av kroppstemperatur med hjälp av en unik kalibreringsmetod, en metod som gör det möjligt att beräkna temperaturen i kroppen genom att mäta värmeflödet från huden samt hudtemperaturen. Patentet avser den svenska marknaden.

Det här är ett exempel på en applikation som möjliggörs med hjälp av vår unika IR- och flödessensor och skapar förutsättningar för etablerade aktörer att utveckla innovativa och samhällsnyttiga produkter. Patentet är ett direkt resultat av vår tydliga stategi att patentera de intressanta applikationer som vår sensor möjliggör, säger Niklas Kvist, Head of Engineer and Sales på JonDeTech Sensors AB. 

JonDeTech tillverkar sensorer byggda på nanoteknik, som är mycket små och tunna (tjocklek 0,2 mm) jämfört med traditionella sensorer. Det gör att de kan integreras i många olika typer av produkter. JonDeTech vänder sig i första hand till internationella kunder, som utvecklar applikationer inom konsumentelektronik och Internet of Things.Bolaget noterades i maj 2018 på Nasdaq First North Stockholm, och har sedan tidigare flera patent.

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
VD, JonDeTech 
per.lindeberg@jondetech.se   
+46 73 810 93 10

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se.Läs mer på www.jondetech.se  eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  28 maj 2019 kl. 14:00 CET.

KOMMUNIKÉ FRÅN JONDETECH SENSOR AB:S ÅRSSTÄMMA 2019.

Årsstämman i JonDeTech Sensor AB (publ), org. nr 556951-8532, (”Bolaget”), ägde rum måndagen den 27 maj 2019, kl. 15:00 i RedEyes lokaler på, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm. Årsstämman beslutade följande: 

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnasoch att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Michael Olsson omvaldes som styrelseordförande. Bengt Lindblad, Mikael Lindeberg, Johan Lodenius omvaldes till ledamöter i styrelsen. Magnus Eneströmvaldes in som ny styrelseledamot.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes till revisor med Per Andersson som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 720 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till ordföranden, med 120 000 till styrelseledamoten Mikael Lindeberg och med 450 000 kronor att fördelas lika till övriga av stämman utsedda ledamöter. 

Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion.

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för vid varje tillfälle gällande bolagsordning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller att kunna betala med aktier vid förvärv och att kunna söka samarbete med strategiska investerare för bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner

Stämman beslutade i enlighet med förslaget om emission av 500 000 teckningsoptioner till följd av ett incitamentsprogram varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 19 108,75 kr, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande huvudsakliga villkor ska gälla. 

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget JonDeTech Licensing AB (”Licensing”). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Licensing. 

2. Rätt att förvärva teckningsoptioner av Licensing ska tillkomma (i) Verkställande Direktör, maximalt 50 000 teckningsoptioner och (ii) Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda, maximalt 300 000 teckningsoptioner samt externa nyckelpersoner (såsom externa konsulter, ledande befattningshavare vilka är anställda på konsultbasis eller personer som bolaget har strategiska samarbeten med), maximalt 150 000 teckningsoptioner.

3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022. 

4. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att Licensing till marknadsvärde får överlåta teckningsoptionerna till Bolagets ledande befattningshavare, övriga anställda samt externa nyckelpersoner eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet. 

5. Teckningskursen för nya aktier med stöd av teckningsoptioner skall uppgå till 250 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 10 juni 2019 till och med den 24 juni 2019 dock lägst 24 SEK.

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg 
VD, JonDeTech Sensors AB (publ)
per.lindeberg@jondetech.se
+46 (0)73 870 00 00 

Michael Olsson
Styrelseordförande, JonDeTech Sensors AB
michael.olsson@jondetech.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 16.30 CET.

Om JonDeTechJonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se.Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 536(-2 872) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,25(-0,18) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 217 (-5 122) TSEK

VD HAR ORDET

Inledning

Den 4 januari så lämnar Robert Ekström sin roll som VD och den 7:e tillträdde jag en kombinerad roll som interim-VD och Produktionschef.

Det första kvartalet 2019 har präglats av arbete med att växla upp vår produktionskapacitet ytterligare och ta våra kund-dialoger till order. 

Produktion

Sedan tidigare har vi en etablerad produktions-kapacitet men vi arbetar nu med att flytta denna till etablerade produktionsenheter i Europa för att säkerställa en fullt ut ISO-certifierad verksamhet med möjlighet att hantera riktigt stora volymer. Detta gäller för samtliga PCB-steg men nu även för arbetet med etsning där vi just nu färdigställer processen med hög kapacitet.

Vår pläteringslinje i Stockholm är validerad och redo att producera. Denna har en mångdubbelt högre kapacitet än den vi ersatt, men fortsätter att vara vår flaskhals. Fördelen med denna utrustning är att den är fullt skalbar och är lätt att duplicera till en ringa investering.

Lokaler

Vi har etablerat oss i nya mer funktionella lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. Med egna lokaler ger det oss nya möjligheter att möta kunder, investerare och samarbetspartners. Vi har även uppgraderat vår verksamhet på KTH där vi nu har större och bättre lokaler för vår R&D. 

Investeringar

Under kvartalet har vi färdigställt pläterings-linan samt en del analysutrustning. 

Vi ser inga nya större investeringsbehov då vi nu etablerar produktionskapacitet externt. Strategin kring IP kvarstår där vi kompletterat vårt befintliga med fler för att säkra långsiktighet i bolaget, avvaktar nu godkännande. Vi kommer under året att lämna in ytterligare några för att säkerställa vår strategi.

Kunder/Marknad

Under kvartalet har vi fortsatt konstruktiva samtal med ShortLink där vi kan se en positiv utveckling för flera applikationer vi diskuterar. 

Vi för även samtal med andra potentiella samarbetspartners för att där närma oss ett avtal. I arbetet med en av dem, en global komponentproducent, har vi nu en tät och konstruktiv dialog. Dialogen kan, om den når ända fram, leda till riktigt stora volymer. 

Vi har idag mest intensiva dialoger inom konsumentelektronik, men har även startat upp ett samarbete med Gävle Högskola (Bygg, Energi och Miljöteknik) kring Flux/värmeflöde. Där har vi förhoppningar att tillsammans skapa kundintresse inom ytterligare ett segment.

Media

Vi har under kvartalet varit blygsamt synliga i media. Vi deltog på FS Markets event i februari där jag och Niklas Kvist presenterade oss som företag och vår produkts potential. Finns intresse av denna film så gå in på vår hemsida och titta på den.

Då vi nu tagit viktiga steg inom både produktion och i våra kundrelationer så är jag övertygad om att vi kommer att vara mer synliga under kommande kvartal. 

Vi har nu i dagarna anställt en ordinarie VD i Per Lindeberg. Med Per har vi nu ytterligare kraft att arbeta med kundrelationer och göra oss mer synliga i media.

Med vänlig hälsning, Leif Borg

För bildmaterial, vänligen besök JonDeTechs presswebb.

För ytterligare information kontakta:

Per Lindeberg, per.lindeberg@jondetech.se, +46 73 870 00 00

Leif Borg, COO,  leif.borg@jondetech.se, +46 73 810 93 10

Michael Olsson, Ordf, michael.olsson@jondetech.se

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 8:45 CET.


Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se.Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Välkommen till teamet ”på riktigt” Farhad!

Farhad Farkish har arbetat som maskiningenjör/ processingenjör på konsultbasis hos oss sedan augusti 2018. Nu välkomnar vi Farhad till vårt team ”på riktigt” då han blivit anställd.

Farhad Farkish är utbildad maskiningenjör och har tidigare arbetat som operatör och arbetsledare på Engine Reconditioning med rekonditionering och bearbetning av vevaxlar och vevstakar och andra motorkomponenter. Han har dessförinnan en teknisk bakgrund inom industriell verksamhet från gjuteriavdelningen på Volvo Power Train.

–      Det här genombrottet för nanoteknologi som JonDeTech representerar kommer att revolutionera möjligheterna för sensortekniken och vad den kommer att kunna åstadkomma, främst inom konsumentelektronik, hälsa och miljö, något jag ser fram emot att få bidra till, säger Farhad Farkish.

På fritiden fiskar Farhad gärna. Han spelar även gitarr och styrketränar flera gånger i veckan.

JONDETECH SENSORS ÅRSREDOVISNING FÖR 2018 ÄR PUBLICERAD

JonDeTech Sensors årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på JonDeTechs webbsida, www.jondetech.se på sidan med dokument inför årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Leif Borg
VD, JonDeTech 
leif.borg@jondetech.se   
+46 73 810 93 10

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se  eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Kallelse till årsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ)

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                                                                                                                                    24 april 2019

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 (“Bolaget”) håller årsstämma måndag den 27 maj 2019 klockan 15:00 i Redeye ABs lokaler vid Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 maj 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 21 maj 2019. Anmälan om deltagande sker:

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud och biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 21 maj 2019. 

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.jondetech.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman 

2. Val av ordförande vid årsstämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare 

6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad 

7. Verkställande direktörens anförande 

8. Föredragning av framlagd års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse  

9. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning  

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer ochrevisorssuppleanter 

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

12. Val av       

a) styrelse  

b) ordförande i styrelsen  

c) revisor 

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

14. Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner 

15. Avslutande av årsstämman

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman 

Det föreslås att, Christoffer Benninge, advokat vid Roschier Advokatbyrå väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Aktieägare som representerar ca 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att arvode till styrelseledamoten Mikael Lindeberg ska utgå med 120 000 kronor per år samt att arvode till styrelseledamöterna Bengt Lindblad, Johan Lodenius och Magnus Eneström ska utgå med 150 000 kronor vardera per år samt arvode om 150 000 per år till styrelseordförande Michael Olsson. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse samt revisor

Aktieägare som representerar 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att styrelsen ska utgöras av fem ledamöter, inklusive styrelseordförande, utan suppleanter, samt att till revisor ska utses ett auktoriserat revisionsbolag. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Michael Olsson, Bengt Lindblad, Mikael Lindeberg och Johan Lodenius samt nyval av Magnus Eneström. Michael Olsson föreslås väljas om till styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Per Andersson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för vid varje tillfälle gällande bolagsordning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller att kunna betala med aktier vid förvärv och att kunna söka samarbete med strategiska investerare för bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Punkt 14 – Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av 500 000 teckningsoptioner till följd av ett incitamentsprogram varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 19 108,75 kr, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande huvudsakliga villkor ska gälla. 

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget JonDeTech Licensing AB (”Licensing”). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Licensing. 

2. Rätt att förvärva teckningsoptioner av Licensing ska tillkomma (i) Verkställande Direktör, maximalt 50 000 teckningsoptioner och (ii) Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda, maximalt 300 000 teckningsoptioner samt externa nyckelpersoner (såsom externa konsulter, ledande befattningshavare vilka är anställda på konsultbasis eller personer som bolaget har strategiska samarbeten med), maximalt 150 000 teckningsoptioner.

3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022. 

4. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att Licensing till marknadsvärde får överlåta teckningsoptionerna till Bolagets ledande befattningshavare, övriga anställda samt externa nyckelpersoner eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet. 

5. Teckningskursen för nya aktier med stöd av teckningsoptioner skall uppgå till 250 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 10 juni 2019 till och med den 24 juni 2019 dock lägst 24 SEK.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor innan årsstämman samt i sin helhet läggas fram på årsstämman.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut enligt punkt 13 på dagordningen förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Årsstämmans beslut enligt punkt 14 på dagordningen förutsätter att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 18 121 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Styrelsens fullständiga förslag samt därtill hörande handlingar kommer under minst två veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

JonDeTech Sensors AB (publ)

Stockholm, april 2019
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Borg                                                                                                                                               
VD, JonDeTech                                                                                                                                                                 
leif.borg@jondetech.se                                                                           
+46 73 810 93 10

Michael Olsson                                                                                                                                               Ordf, JonDeTech                                                                                                                                                                 
michael.olsson@jondetech.se                                                                          

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se  eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Per Lindeberg ny VD på IR-sensorbolaget JonDeTech

Per Lindeberg blir ny VD för JonDeTech med start 13 maj och ersätter därmed Leif Borg som varit interims-VD sedan januari 2019. ”Med lång erfarenhet från ledande internationella positioner i teknikföretag blir Per en mycket viktig del av JonDeTechs satsning på den internationella marknaden”, säger JonDeTechs styelseordförande, Michael Olsson. 

Per Lindeberg har en examen från KTH i Stockholm och har bedrivit MBA-studier vid Stockholms Universitet. Han har också en gedigen erfarenhet från ledande roller som VD, ägare och styrelseledamot inom teknik- och produktbolag där han framgångsrikt har lett tillväxt- och utvecklingsresor på internationella marknader. 

– JonDeTech är ett mycket spännande och unikt teknikföretag med stor potential på en världsmarknad där allt mer blir uppkopplat. Eftersom JonDeTech är ett teknikbolag som i första hand vänder sig till internationella kunder, så kommer jag med min bakgrund att kunna bidra till bolagets fortsatta internationella expansion och framgång,
säger Per Lindeberg. 

Per Lindeberg kommer i sin nya roll som VD att främst fokusera på JonDeTechs internationella expansion med tillhörande högvolymfas. Per Lindeberg kommer också att ingå i JonDeTechs ledningsgrupp. 

– Per är en erkänt skicklig ledare med ett outstanding track-record, och det är precis vad som krävs nu när JonDeTech står inför en mycket spännande internationell expansion. Jag är väldigt glad över att vi har fått med oss Per ombord, säger Michael Olsson, styrelseordförande i JonDeTech.

Per Lindeberg har även ingått avtal om förvärv av 175 000 aktier och 600 000 köpoptioner, med löptid på 3 år och lösenkurs på 16 kronor avseende 500 000 aktier, 20 kronor avseende 50 000 aktier respektive 25 kronor avseende 50 000 aktier, från aktieägandestyrelsemedlemmar på marknadsvillkor. Det lock-up åtagande t o m 25 maj 2019 som gällde för dessa aktieägande styrelseledamöter avseende de aktier som överlåts, tas över av VD. Styrelsen avser även föreslå att ett incitamentsprogram för bolagets anställda inför bolagets årsstämma (vilket pressmeddelas separat) där även VD kommer ingå..

Per Lindeberg tillträder den 13 maj 2019 och efterträder Leif Borg som verkat som interims-VD sedan januari 2019. Leif Borg återgår därmed till sin tidigare roll som COO. 

Bild på Per Lindeberg 
hittar du här.

För ytterligare information kontakta:
Michael Olsson
Styrelseordförande JonDeTech 
michael.olsson@jondetech.se   
+46 70-71747 05

André Persson
PR och kommunikation
+46-73-206 57 47

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  24 april 2019 kl. 08.00 CET.

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se  eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8