Pressmeddelanden

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2023 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

ANDRA KVARTALET 2023

 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 120 (158)
  • Resultatet före skatt uppgick till TSEK -6 378 (-13 052)
  • Resultat per aktie var SEK -0,05 (-0,43)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -2 587 (-8 054)

"Ett låst grundrecept på vårt egenutvecklade sensorelement JIRS30 innebär att vi redan nu kan producera JIRS30 i tusentals exemplar. Med den låga operationella kostnadsbasen som bolaget har i dagsläget, så krävs det inte mer än en större order för att vi ska kunna täcka våra egna kostnader när produkten lanserats kommersiellt."

Dean Tosic, vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, Tel: +46 73 99 48 570, E-mail: dean.tosic@jondetech.com

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida:  https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

delarsrapport-januari-juni-2023-for-jondetech-sensors-ab-pub-106958

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.