Pressmeddelanden

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2023 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Tredje kvartalet 2023 (jämfört med det tredje kvartalet 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 360 tkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 578 tkr (-4 670)
  • Periodens resultat uppgick till -7 118 tkr (-7 157)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,05 kr (-0,23)
  • Periodens totala kassaflöde uppgick till 2 169 tkr (-2 994)
  • Soliditeten uppgick till 57% (46%)

 

"Tredje kvartalet präglades av ett intensivt arbete att färdigställa Engineering Samples för JIRS30, vilket vi lyckades med strax efter periodens utgång. Detta är ett mycket stort steg i bolagets historia som vi eftersträvat länge!

Bolaget utformade även under sommaren en plan för långsiktig finansiering. Målsättningen är att ta in kapital för att säkra bolagets operativa arbete för minst 12 månader framåt, vilket ger bolaget möjligheten att lägga fokus på det långsiktiga målet att bli ett lönsamt tillväxtbolag. I samband med detta avslutas finansiering via Nordic Growth Opportunity 1" - Dean Tosic, vd JonDeTech (utdrag från VD-ordet)

 

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida:  https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

 

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-10-18 08:00 CEST.

 

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

delarsrapport-januari-september-2023-for-jondetech-sensors-a-108707

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.