Pressmeddelanden

JonDeTech beslutar om en företrädesemission av units om cirka 42,4 MSEK samt ingår avtal avseende refinansiering av lån

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 84 810 749 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 42,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 69 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen genomförs med syftet att återbetala lån, möjliggöra fortsatta marknadslanseringsaktiviteter för att skapa tillväxt och finansiera utveckling av Bolagets produkter. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om att godkänna Företrädesemissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vidare har Bolaget ingått avtal om delvis refinansiering av de lån som Bolaget upptog i februari 2022.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemission av högst 84 810 749 units (84 810 749 aktier och 84 810 749 teckningsoptioner av serie TO1) motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 42,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 26,0 MSEK har erhållits i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 69 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen åtta (8) uniträtter. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 • Teckningskurs om 0,5 SEK per unit (0,5 SEK per aktie). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 17 november 2022 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter den 15 november 2022 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter den 16 november 2022.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 21 november 2022 och avslutas den 5 december 2022.
 • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar med sista handelsdag den 27 januari 2023, dock inte högre än 0,75 kronor och inte lägre än aktiens kvotvärde.
 • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

 

VD Dean Tosic kommenterar

"JonDeTech befinner sig just nu i en mycket spännande fas, där vi under 2022 inte bara breddat vår produktportfölj utan också inlett flera strategiska samarbeten. Men framför allt har vi lyckats med betydande framsteg i produktionen av vårt proprietära sensorelement.

Denna emission har möjliggjorts av det stora intresse många investerare visat för vår teknologiplattform och vi ser fram emot att med förstärkta finanser kunna gå in i en ny fas och genomföra vår go-to marketstrategi under 2023."

Bakgrund och motiv

JonDeTech utvecklar och kommersialiserar ett IR-sensorelement som baseras på egenutvecklad patenterad nanoteknologi, JIRS30. Under 2022 har Bolaget utökat produktportföljen med ett egendesignat kiselbaserat IR-sensorelement, JIRS10. JonDeTech erbjuder även tjänster och mjukvarukomponenter för att kunna möta olika kunders behov.

Med sensorelementet JIRS10, kombinerat med Bolagets tjänster och mjukvara förväntas Bolaget generera intäkter tidigare än vad en ensidig satsning på JIRS30 skulle möjliggöra eftersom JIRS10 redan nu finns kommersiellt tillgängligt. Vid etablering och försäljning av JIRS10, tillsammans med Bolagets tjänster och mjukvara så kommer även Bolagets sälj- och leveransprocesser att byggas upp. När JIRS30 blir en kommersiellt tillgänglig produkt kommer den distribueras via samma sälj- och leveransprocess.

JIRS10 och JIRS30 kommer att säljas till stora modulhus, komponenttillverkare och produktbolag. Denna affärsmodell har tidigare mynnat ut i utvecklingsprojekt med modulhuset Ofilm, som indikerat att JonDeTech har goda möjligheter att etablera en position inom volymmarknaden för konsumentelektronik, främst inom applikationsområdet närvarodetektion för bland annat biometriska lås och bärbara datorer.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att driva verksamheten under de kommande tolv månaderna. För att återbetala lån, möjliggöra fortsatt tillväxt och finansiera utveckling av Bolagets produkter beslutade styrelsen den 14 oktober 2022 att genomföra Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för JonDeTech har beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Företrädesemission av högst 84 810 749 units (84 810 749 aktier och 84 810 749 teckningsoptioner av serie TO1) motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 42,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 26,0 MSEK har erhållits i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 69 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen åtta (8) uniträtter. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 • Teckningskurs om 0,5 SEK per unit (0,5 SEK per aktie). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 17 november 2022 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter den 15 november 2022 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter den 16 november 2022.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 21 november 2022 och avslutas den 5 december 2022.
 • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar med sista handelsdag den 27 januari 2023, dock inte högre än 0,75 kronor och inte lägre än aktiens kvotvärde.
 • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.
 • Teckningsoptionerna av serie TO1 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket om förutsättningarna för upptagande till handel, bl.a. avseende spridning, är uppfyllda.
 • Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 3 241 257,687077 SEK från 1 215 471,637431 SEK till 4 456 729,324508 SEK och att antalet aktier kan ökas med högst 84 810 749 aktier från 31 804 031 aktier till 116 614 780 aktier, motsvarandes en utspädning om cirka 72,72 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. För det fall att teckningsoptionerna nyttjas fullt ut kan aktiekapitalet ökas med högst 3 241 257,687077 SEK och antalet aktier kan ökas med högst 84 810 749 Vid fulltecknat erbjudande och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 84,21 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
 • I det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter enligt sedvanlig prioritetsordning.
 • I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har ingått emissionsåtaganden, i proportion till sådant garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Refinansiering av lån

Bolaget upptog i februari 2022 lånefinansiering om totalt 22 MSEK från ett lånekonsortium bestående av privata och professionella investerare, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 23 februari 2022 ("Lånen"). Lånen upptogs med en uppläggningsavgift på 5 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1,25 procent.

I syfte att delvis refinansiera Lånen har Bolaget ingått tilläggsavtal med långivarna med den innebörden att (i) 11,5 MSEK av det totala lånebeloppet, upplupen ränta per den 28 november 2022 samt uppläggningsavgift återbetalas/betalas med emissionslikvid från Företrädesemissionen och (ii) att löptiden avseende 10,5 MSEK av det totala lånebeloppet förlängs till och med den 28 maj 2023. Den delen av Lånen som refinansieras omfattas av en uppläggningsavgift om 5 procent av kapitalbeloppet. I det fall teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen inbringar en emissionslikvid som överstiger 5 MSEK ska det överskridande beloppet användas för förtida återbetalning av det utestående lånebeloppet, pro rata i förhållande till respektive långivares andel av det totala utestående lånebeloppet.

Aktier och utspädning

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 3 241 257,687077 SEK från 1 215 471,637431 SEK till 4 456 729,324508 SEK och att antalet aktier kan ökas med högst 84 810 749 aktier från 31 804 031 aktier till 116 614 780 aktier, motsvarandes en utspädning om cirka 72,72 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

För det fall att teckningsoptionerna nyttjas fullt ut kan aktiekapitalet ökas med högst 3 241 257,687077 SEK från 4 456 729,324508 SEK till 7 697 987,011585 SEK och antalet aktier kan ökas med högst 84 810 749 aktier från 116 614 780 aktier till 201 425 529 aktier. Vid fulltecknat erbjudande och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 84,21 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 26,0 MSEK har erhållits i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till 69 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsåtagandena har inte säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning i form av kontanter om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet, alternativt sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget mot en marknadsmässig teckningskurs.

Lock-up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Erik Hallberg (styrelseordförande), Bengt Lindblad (styrelseledamot), Jan Johannesson (styrelseledamot), Magnus Eneström (styrelseledamot), Dean Tosic (VD) och Leif Borg (CCO) genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-perioden varar under 180 dagar från och med första dagen för handel av de nyemitterade aktierna i Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

16 november 2022

Extra bolagsstämma

16 november 2022

Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

15 november 2022

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter

16 november 2022

Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter

17 november 2022

Avstämningsdag för Företrädesemissionen

21 - 30 november 2022

Handel i uniträtter

21 november 2022 - 5 december 2022

Teckningsperiod

Omkring 7 december 2022

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar vidare emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech

Tel: +46 73 994 85 70

Mail: dean.tosic@jondetech.com

 

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2022 kl. 21.30 CEST.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se.

Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

 

VIKTIG INFORMATION

PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER ENLIGT LAG OCH PERSONER I DE JURISDIKTIONER DÄR DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS ELLER DISTRIBUERATS BÖR INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA SÅDANA LEGALA RESTRIKTIONER. MOTTAGAREN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INFORMATIONEN HÄRI I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA REGLER I RESPEKTIVE JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT, FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN BOLAGET ELLER FRÅN NÅGON ANNAN.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT PROSPEKT ENLIGT BETYDELSEN I FÖRORDNING (EU) 2017/1129 ("PROSPEKTFÖRORDNINGEN") OCH HAR INTE BLIVIT GODKÄNT AV NÅGON REGULATORISK MYNDIGHET I NÅGON JURISDIKTION. ETT PROSPEKT, MOTSVARANDE ETT EU-TILLVÄXTPROSPEKT, KOMMER ATT UPPRÄTTAS AV BOLAGET OCH PUBLICERAS PÅ BOLAGETS HEMSIDA EFTER ATT PROSPEKTET HAR GRANSKATS OCH GODKÄNTS AV FINANSINSPEKTIONEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

I STORBRITANNIEN DISTRIBUERAS OCH RIKTAS DETTA DOKUMENT, OCH ANNAT MATERIAL AVSEENDE VÄRDEPAPPEREN SOM OMNÄMNS HÄRI, ENDAST TILL, OCH EN INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET SOM ÄR HÄNFÖRLIG TILL DETTA DOKUMENT ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR OCH KOMMER ENDAST ATT KUNNA UTNYTTJAS AV, "KVALIFICERADE INVESTERARE" SOM ÄR (I) PERSONER SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV VERKSAMHET SOM RÖR INVESTERINGAR OCH SOM FALLER INOM DEFINITIONEN AV "PROFESSIONELLA INVESTERARE" I ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("ORDERN"); ELLER (II) PERSONER MED HÖG NETTOFÖRMÖGENHET SOM AVSES I ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I ORDERN (ALLA SÅDANA PERSONER BENÄMNS GEMENSAMT "RELEVANTA PERSONER"). EN INVESTERING ELLER EN INVESTERINGSÅTGÄRD SOM DETTA MEDDELANDE AVSER ÄR I STORBRITANNIEN ENBART TILLGÄNGLIG FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT GENOMFÖRAS MED RELEVANTA PERSONER. PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER SKA INTE VIDTA NÅGRA ÅTGÄRDER BASERAT PÅ DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INTE HELLER AGERA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DET.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER JONDETECHS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM JONDETECH HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM JONDETECH INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV JONDETECH. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I SYFTE ATT UPPFYLLA DE PRODUKTSTYRNINGSKRAV SOM ÅTERFINNS I: (A) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, I KONSOLIDERAD VERSION, ("MIFID II"); (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593, SOM KOMPLETTERAR MIFID II; OCH (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER (TILLSAMMANS "PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II") SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ALLT UTOMOBLIGATORISKT, INOMOBLIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR SOM NÅGON "TILLVERKARE" (I DEN MENING SOM AVSES ENLIGT PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II) ANNARS KAN OMFATTAS AV, HAR DE ERBJUDNA AKTIERNA VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT DESSA VÄRDEPAPPER ÄR: (I) LÄMPLIGA FÖR EN MÅLMARKNAD BESTÅENDE AV ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE OCH INVESTERARE SOM UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR PROFESSIONELLA KUNDER OCH GODTAGBARA MOTPARTER, SÅSOM DEFINIERAT I MIFID II; OCH (II) LÄMPLIGA FÖR SPRIDNING GENOM ALLA DISTRIBUTIONSKANALER SOM TILLÅTS ENLIGT MIFID II ("MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN"). OAKTAT MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN BÖR DISTRIBUTÖRER NOTERA ATT: PRISET PÅ BOLAGETS AKTIER ELLER TECKNINGSOPTIONER KAN SJUNKA OCH INVESTERARE KAN FÖRLORA HELA ELLER DELAR AV SIN INVESTERING, ATT BOLAGETS AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER INTE ÄR FÖRENADE MED NÅGON GARANTI AVSEENDE AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH ATT EN INVESTERING I BOLAGETS AKTIER ELLER TECKNINGSOPTIONER ENDAST ÄR LÄMPLIG FÖR INVESTERARE SOM INTE ÄR I BEHOV AV GARANTERAD AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH SOM (ENSAMMA ELLER MED HJÄLP AV LÄMPLIG FINANSIELL ELLER ANNAN RÅDGIVARE) ÄR KAPABLA ATT UTVÄRDERA FÖRDELARNA OCH RISKERNA MED EN SÅDAN INVESTERING OCH SOM HAR TILLRÄCKLIGA RESURSER FÖR ATT BÄRA DE FÖRLUSTER SOM EN SÅDAN INVESTERING KAN RESULTERA I. MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE ANDRA KRAV AVSEENDE KONTRAKTUELLA, LEGALA ELLER REGULATORISKA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN.

MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL NÅGON INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD AVSEENDE BOLAGETS AKTIER ELLER TECKNINGSOPTIONER.

VARJE DISTRIBUTÖR ÄR ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA SIN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE BOLAGETS AKTIER SAMT FÖR ATT BESLUTA OM LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.

jondetech-beslutar-om-en-foretradesemission-av-units-om-cirk-99108

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.