Pressmeddelanden

JonDeTech beslutar om riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av extra bolagsstämman den 16 november 2022, beslutat om åtta (8) riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren"). Emissionerna genomförs med anledning av att Investeraren, i enlighet med det finansieringsavtal som JonDeTech offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 april 2023 ("Finansieringsavtalet"), begärt teckning av aktier i Bolaget till ett belopp överstigande 500 000 SEK.

Styrelsen i JonDeTech har idag beslutat om totalt åtta (8) riktade emissioner till Investeraren (de "Riktade Emissionerna"). Bakgrunden till besluten är att Investeraren begärt teckning av aktier i Bolaget till ett belopp överstigande 500 000 SEK. Enligt Finansieringsavtalet ska Bolaget därför besluta om emission av aktier till ett värde motsvarande det belopp som Investeraren påkallat för teckning.

Investeraren har påkallat teckning av aktier till ett totalt värde om 580 000 SEK vid åtta olika tillfällen. Teckningskursen för samtliga emissioner har beräknats enligt Finansieringsavtalet och motsvarar nittiofem procent (95%) av genomsnittet av den näst (2:a) och tredje (3:e) lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar  ("VWAP period") före respektive begäran om teckning av aktier, enligt Nasdaq First North Growth Markets kurslista för aktien i Bolaget. Styrelsen bedömer därför teckningskursen i varje emission som marknadsmässig. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren i Finansieringsavtalet vilket styrelsen bedömer ligger i samtliga aktieägares intresse.

Betalning för de tecknade aktierna har erlagts genom delvis kvittning av den tranch som betalats ut till Bolaget under Finansieringsavtalet och som totalt uppgår till 2,33 MSEK. Övriga villkor för de Riktade Emissionerna framgår nedan:

  • 185 185 aktier emitteras till en kurs om 0,27 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 7 077,314042 SEK.
  • 185 185 aktier emitteras till en kurs om 0,27 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 7 077,314042 SEK.
  • 136 363 aktier emitteras till en kurs om 0,22 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 5 211,457595 SEK.
  • 238 095 aktier emitteras till en kurs om 0,21 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 9 099,403768 SEK.
  • 476 190 aktier emitteras till en kurs om 0,21 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 18 198,807535 SEK.
  • 500 000 aktier emitteras till en kurs om 0,20 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 19 108,767022 SEK.
  • 526 315 aktier emitteras till en kurs om 0,19 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 20 114,461430 SEK.
  • 526 315 aktier emitteras till en kurs om 0,19 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 20 114,461430 SEK.

De Riktade Emissionerna medför att Bolagets aktiekapital totalt ökar med 106 001,986862 kronor, från 4 920 786,113795 kronor till 5 026 788,100657 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 2 773 648, från 128 757 290 till 131 530 938. Emissionerna medför en total utspädning för befintliga aktieägare om cirka 2,11 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s

jondetech-beslutar-om-riktade-emissioner-till-nordic-growth--106467

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.