Pressmeddelanden

JONDETECH FÖRESLÅR EN RIKTAD EMISSION OM CIRKA 3 MSEK TILL WISER UNICORN LIMITED TILL EN TECKNINGSKURS OM 0,65 SEK

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om cirka 3 MSEK till Wiser Unicorn Limited ("Riktad Emission"). Teckningskursen är fastställd till 0,65 SEK per aktie. Motivet med den Riktade Emissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra fortsatt kommersialisering och etablering på den asiatiska elektronikmarknaden. Extra bolagsstämman är planerad att hållas den 2 mars 2023 och kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

Riktad Emission till Wiser Unicorn Limited

Den Riktade Emissionen omfattar emission av 4 615 384 aktier till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie. Bolaget kan således tillföras cirka 3 MSEK före emissionskostnader.

Bolaget ingick den 9 februari 2023 ett konsultavtal med Wiser Unicorn Limited ("Wiser Unicorn") avseende köp av konsulttjänster relaterade till kommersialisering och marknadsföring av Bolagets produkter och teknologi i Asien. Mot bakgrund av konsultavtalet med Wiser Unicorn och Bolagets ökade närvaro på den asiatiska elektronikmarknaden kommer Bolaget avsätta cirka 2,55 MSEK av emissionslikviden för Wiser Unicorns fortsatta kommersialisering- och marknadsföringsinsatser under konsultavtalet. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är således att stärka Bolagets såväl finansiella som operationella ställning med en investering från en strategisk aktör som kan erbjuda Bolaget goda samarbets- och tillväxtmöjligheter. Vidare möjliggör den Riktade Emissionen att Bolaget kan tillföras finansiering på ett snabbt och effektivt sätt, inte minst då kostnaderna är betydligt lägre än vid en sedvanlig företrädesemission.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan parterna, och representerar en premie på cirka 48,74 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2023. Styrelsen anser att villkoren för den Riktade Emissionen är marknadsmässiga, inte minst mot bakgrund av att någon rabatt inte lämnas i den Riktade Emissionen utan att den snarare föreslås genomföras med en premie/påslag i relation till marknadskursen. Sammantaget anser styrelsen att den Riktade Emissionen utgör ett viktigt steg i att öka och möjliggöra Bolagets fortsatta kommersialisering och etablering på den asiatiska marknaden, och därmed skapar värde för Bolagets samtliga aktieägare.

Då Wiser Unicorn kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Dave Wu omfattas den Riktade Emissionen av 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen och kommer därmed läggas fram för beslut på extra bolagsstämman.

  

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med 4 615 384 från 89 912 251 till 94 527 635. Aktiekapitalet kan öka med 176 388,595134 SEK, från 3 436 224,513430 SEK till 3 612 613,108569 SEK.

 

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är planerad att äga rum den 2 mars 2023. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

 

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023 kl. 13.30.

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2023-03-02
Regulatorisk

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensorlösning baserat på en integrerad krets, en så kallad ASIC. Som ett steg i det fortsatta utvecklingsarbetet på väg mot en färdig produkt redo för implementering i konsumentelektronik har JonDeTech erhållit en mindre order bestående av sensorelementet JIRS10 samt en modifierad ram för anpassning till deras nya produktionsutrustning. Målsättningen är att producera de första prototyperna. Då ordern avser en relativt liten mängd sensorer för utvecklingssyfte är ordervärdet också därefter.

2023-02-17
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 31 795 039 Teckningsoptioner av, motsvarande cirka 54,7 procent av Teckningsoptioner, för teckning av 31 795 039 aktier till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs JonDeTech cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.

2023-02-13
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 mars 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

2023-02-13
Regulatorisk

JonDeTech har fått erhållit ytterligare en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Även denna design win är avsedd för användning inom smarta lås, dock av en annan Tier 1 OEM än vid den tidigare annonserade designvinsten. Detta är JonDeTechs andra designvinst och order med den förpackade sensorn JIRS40. Ordervärdet ligger på 54 000 USD.

2023-02-13
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om cirka 3 MSEK till Wiser Unicorn Limited ("Riktad Emission"). Teckningskursen är fastställd till 0,65 SEK per aktie. Motivet med den Riktade Emissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra fortsatt kommersialisering och etablering på den asiatiska elektronikmarknaden. Extra bolagsstämman är planerad att hållas den 2 mars 2023 och kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

2023-02-10

Som ett led i arbetet med att göra JonDeTech redo för den kommersialiseringsfas bolaget är inne i har ett dotterbolag registrerats i Hongkong. Bolaget, med namnet JonDeTech Asia Ltd., kommer att utgöra det lokala navet gentemot kunder och investerare på den asiatiska marknaden. Styrelsen kommer att bestå av vd Dean Tosic och styrelseledamoten David Wu.

2023-02-10

Idag, den 10 februari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptioner") i JonDeTech AB ("JonDeTech" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 15 februari 2023. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i JonDeTech till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie.

2023-02-09
Regulatorisk

JonDeTech har fått en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Designvinsten för JIRS40 är avsedd att användas av en Tier 1 OEM inom smarta lås. Detta är JonDeTechs första designvinst med den förpackade sensorn JIRS40, som nyligen adderades till produktportföljen. En första order på JIRS40 med ett ordervärde på 56 100 USD har redan mottagits från Yoyon.

1
2
...
20
>>
jondetech-foreslar-en-riktad-emission-om-cirka-3-msek-till-w-101991

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.