Pressmeddelanden

JonDeTech har emitterat aktier i en kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemission

För att möjliggöra aktiebaserad ersättning till garanterna i den av JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") genomförda företrädesemissionen har Bolaget emitterat 436 144 aktier genom en kvittningsemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020.

Som kommunicerat i pressmeddelande 20 juli 2020 hade garanterna i den av JonDeTech genomförda företrädesemissionen beslutad av den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020, möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning motsvarande (i) ett kontantbelopp som motsvarar 10% av garantibeloppet (totalt 3 634 560 kronor), och (ii) aktieersättning som motsvarar 12% av det antal aktier som garanteras. Samtliga aktieägare har valt att erhålla aktieersättning för sitt garantiåtagande i företrädesemissionen.

Med anledning därav har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020, beslutat om en kvittningsemission om 436 144 aktier till garanterna i företrädesemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020. Genom kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 16 668,348168 kronor till totalt 1 023 721,772006 kronor fördelat på 26 786 704 aktier.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, e-mail: per.lindeberg@jondetech.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 23:00 CEST.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Filer för nedladdning
2021-04-13
Regulatorisk

I samband med revision av årsredovisning för 2020 har redovisningen av det samarbetsavtal som JonDeTech och Novel Unicorn ursprungligen slöt i februari 2020 förändrats. I årsredovisning 2020 redovisas den ersättning som utgår under avtalet enligt reglerna för aktiebaserad ersättning, vilket innebär att ett estimerat marknadsvärde på de teckningsoptioner som utgick till Novel Unicorn kostnadsförs. Denna ändring av redovisningsprincip medför att en extra kostnad om MSEK 12,6 redovisas i resultaträkningen samtidigt som eget kapital ökar med motsvarande belopp. Resultatet minskar medan balansomslutningen och kassaflödet är oförändrat.

2021-04-06
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 klockan 11.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.

2021-03-15

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Aktiespararnas evenemang den 16 mars klockan 16:00, presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund. Fokus i presentationen kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med den schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint.

2021-02-23

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget den 24 februari klockan 08:00, där ett stort fokus kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint. Presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund.

2021-02-22

Genom att anlita Jan Johannesson stärker nanoteknologibolaget JonDeTech upp bolagets organisation inom bland annat go-to-market och supply chain. I den fas bolaget befinner sig i är dessa områden strategiskt viktiga för den framtida utvecklingen.

1
2
...
12
>>
jondetech-har-emitterat-aktier-i-en-kvittningsemission-for-a-79984

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.