Pressmeddelanden

JonDeTech har emitterat aktier i en kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemission

För att möjliggöra aktiebaserad ersättning till garanterna i den av JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") genomförda företrädesemissionen har Bolaget emitterat 436 144 aktier genom en kvittningsemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020.

Som kommunicerat i pressmeddelande 20 juli 2020 hade garanterna i den av JonDeTech genomförda företrädesemissionen beslutad av den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020, möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning motsvarande (i) ett kontantbelopp som motsvarar 10% av garantibeloppet (totalt 3 634 560 kronor), och (ii) aktieersättning som motsvarar 12% av det antal aktier som garanteras. Samtliga aktieägare har valt att erhålla aktieersättning för sitt garantiåtagande i företrädesemissionen.

Med anledning därav har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020, beslutat om en kvittningsemission om 436 144 aktier till garanterna i företrädesemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020. Genom kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 16 668,348168 kronor till totalt 1 023 721,772006 kronor fördelat på 26 786 704 aktier.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, e-mail: per.lindeberg@jondetech.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 23:00 CEST.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Filer för nedladdning
2021-01-07
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) och Varioprint AG, Heiden, Schweiz, har idag undertecknat ett så kallat term sheet med innebörden att förhandlingar avseende ett långsiktigt samarbete vad gäller utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement ska inledas. Målsättningen är att före den 30 juni 2021 ha uppnått en samsyn i frågor gällande bland annat samarbetsform, finansiering, organisering, volymmål och produktionsenheter relaterat till målmarknader.

2020-12-21

För lite drygt 100 dagar sedan tillträdde Mats Ljung som JonDeTechs produktionschef med ett tydligt mål om att ta den pågående tekniköverföringen till en högvolymstillverkare i mål samt lägga grund för produktionen av nya sensorversioner. För att ta reda på hur den första tiden har varit fick Mats svara på några frågor:

2020-12-10

Deeptech-bolaget JonDeTech erhåller ytterligare ett patent baserat på bolagets applikationsutveckling. Patentet avser hur man med hjälp av en enklare IR-sensor i mobilen kan måla upp termiska bilder genom att läsa av den infraröda strålningen. Genom att röra telefonen över det område som skall läsas av skapas successivt en allt skarpare bild trots att informationen kommer från en enklare och billig IR sensor.

2020-11-24

Onsdag den 25 november kommer JonDeTechs tf vd Leif Borg att presentera bolaget vid Redeye Technology Day klockan 14.30 - 14.50.

2020-10-30

"Det är viktigt att komma ihåg att det nu inte handlar om att uppfinna hjulet igen utan snarare om att optimera och finjustera en redan tidigare fungerande process." - Leif Borg

2020-10-16
Regulatorisk

För att möjliggöra aktiebaserad ersättning till garanterna i den av JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") genomförda företrädesemissionen har Bolaget emitterat 436 144 aktier genom en kvittningsemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020.

1
2
...
11
>>
jondetech-har-emitterat-aktier-i-en-kvittningsemission-for-a-79984

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.