Pressmeddelanden

JonDeTech: Jan Johannesson utsedd till styrelseordförande som konsekvens av att Erik Hallberg avgår på grund av privata och personliga skäl

JonDeTech (publ) meddelar idag att styrelseordförande Erik Hallberg med omedelbar verkan avgår från styrelsen på egen begäran på grund av privata och personliga skäl. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Jan Johannesson till ny styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2023.

 

Jan Johannesson har varit styrelseledamot sedan mitten av 2021 och har varit djupt involverad i JonDeTech både på strategisk och operativ nivå. Jan har bland annat tidigare erfarenhet som SVP Fingerprint Cards och har en bred erfarenhet av halvledarindustrin.

 

I och med mitt djupa och breda engagemang i JonDeTech under de senaste åren, är jag hängiven att fortsätta vårt arbete med att ta bolaget till nästa nivå nu när JonDeTech nyligen har uppnått en historisk milstolpe på vägen till en industriell högvolymsproduktion. Säger Jan Johannesson

 

Bolagets styrelse består av Jan Johannesson (styrelseordförande), Bengt Lindblad, Magnus Eneström, Karl Lundahl och Dave Wu.

Styrelsen tackar Erik Hallberg för ett värdefullt bidrag till bolaget som ordförande och önskar Erik god bättring.

För mer information, kontakta:

Jan Johannesson, styrelseordförande

Tel.: +46 70 658 0878

Mail: jan.johannesson@jondetech.com

 

Dean Tosic, vd JonDeTech

Tel.: +46 73 994 85 70

Mail: dean.tosic@jondetech.com

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2023 kl. 18.00.

 

 

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se.

Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2023-03-02
Regulatorisk

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensorlösning baserat på en integrerad krets, en så kallad ASIC. Som ett steg i det fortsatta utvecklingsarbetet på väg mot en färdig produkt redo för implementering i konsumentelektronik har JonDeTech erhållit en mindre order bestående av sensorelementet JIRS10 samt en modifierad ram för anpassning till deras nya produktionsutrustning. Målsättningen är att producera de första prototyperna. Då ordern avser en relativt liten mängd sensorer för utvecklingssyfte är ordervärdet också därefter.

2023-02-17
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 31 795 039 Teckningsoptioner av, motsvarande cirka 54,7 procent av Teckningsoptioner, för teckning av 31 795 039 aktier till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs JonDeTech cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.

2023-02-13
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 mars 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

2023-02-13
Regulatorisk

JonDeTech har fått erhållit ytterligare en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Även denna design win är avsedd för användning inom smarta lås, dock av en annan Tier 1 OEM än vid den tidigare annonserade designvinsten. Detta är JonDeTechs andra designvinst och order med den förpackade sensorn JIRS40. Ordervärdet ligger på 54 000 USD.

2023-02-13
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om cirka 3 MSEK till Wiser Unicorn Limited ("Riktad Emission"). Teckningskursen är fastställd till 0,65 SEK per aktie. Motivet med den Riktade Emissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra fortsatt kommersialisering och etablering på den asiatiska elektronikmarknaden. Extra bolagsstämman är planerad att hållas den 2 mars 2023 och kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

2023-02-09
Regulatorisk

JonDeTech har fått en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Designvinsten för JIRS40 är avsedd att användas av en Tier 1 OEM inom smarta lås. Detta är JonDeTechs första designvinst med den förpackade sensorn JIRS40, som nyligen adderades till produktportföljen. En första order på JIRS40 med ett ordervärde på 56 100 USD har redan mottagits från Yoyon.

2023-02-09
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget" eller "JonDeTech") ingår avtal med Wiser Unicorn Limited ("Wiser Unicorn") avseende kommersialisering och marknadsföring av Bolagets produkter mot den asiatiska elektronikmarknaden ("Konsultavtalet"). Vidare föreslår styrelsen för JonDeTech att en extra bolagsstämma beslutar om en riktad emission om 7 050 000 aktier till Novel Unicorn Limited ("Novel Unicorn") till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie ("Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen genomförs i syfte att avsluta ett tidigare samarbetsavtal samt att möjliggöra ingåendet av Konsultavtalet.  Såväl Wiser Unicorn som Novel Unicorn kontrolleras av styrelseledamot Dave Wu, Konsultavtalet och den Riktade Emissionen är således villkorade av godkännande och beslut från extra bolagstämma. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

2023-01-30
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") emitterade i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,42 per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

1
2
...
10
>>
jondetech-jan-johannesson-utsedd-till-styrelseordforande-som-101559

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.