Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 4 MAJ 2022 I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Årsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, ("Bolaget"), ägde rum onsdagen den 4 maj 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman beslutande, bland annat följande:

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Valberedningen meddelade att Thomas Krishan inför stämman avböjt omval och att valberedningens förslag därför reviderats innebärande att Thomas Krishan inte längre föreslås till omval men att förslaget i övrigt är oförändrat. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Hallberg, Bengt Lindblad, Magnus Eneström, Dave Qun Wu och Jan Johannesson samt om nyval av Karl Lundahl för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Hallberg omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till Bolagets revisor med Per Andersson som huvudansvarig revisor.

 

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde styrelsearvode med 270 000 kronor per år till styrelseordföranden och med 150 000 kronor per år till var och en av övriga av stämman utsedda ledamöter. Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.

 

Valberedning inför årsstämman 2023

Stämman beslutade om principer för tillsättandet av samt instruktion för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023. Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet fyra (4) största aktieägarna per den sista handelsdagen i september, vilket för räkenskapsåret 2022 är den 30 september. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lägga fram förslag till stämmoordförande, kandidater till posten som styrelseordförande och andra styrelseledamöter samt revisor, arvoden till styrelse och revisor samt förslag till eventuella förändringar av valberedningens instruktion.

 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser på så sätt att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 3 000 000 kronor och att antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och högst 90 000 000.

 

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner

 

Årsstämman beslutade om emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner.

 

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

 

Årsstämman beslutade om emission av högst 100 000 teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller kunna betala med aktier vid förvärv och kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder.

 

Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent av Bolagets aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången. Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får motsvara en aktieökning om högst 15 000 000 aktier.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Filer för nedladdning
kommunike-fran-arsstamma-den-4-maj-2022-i-jondetech-sensors--95530

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.