Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 16 OKTOBER 2023 I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Extra bolagsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532 ("Bolaget"), ägde rum måndagen den 16 oktober 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Stämman beslutande bland annat följande:

Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 1)

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 4 698 872,538079 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning i enlighet med förslaget kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 875 089,794 kronor, fördelat på 145 848 299 aktier (före företrädesemissionen), envar aktie med ett kvotvärde 0,006 kronor.

Beslut om bolagsordningsändring

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av den första minskningen av aktiekapitalet och företrädesemissionen, understiger de föreslagna gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

4 § Aktiekapital

 

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

Aktiekapitalet utgör lägst 3 400 000 kronor och högst 13 600 000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

 

  • 5 Antal aktier

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

Antalet aktier skall vara lägst 89 000 000 och högst 356 000 000 stycken.

Antalet aktier ska vara lägst 900 000 000 och högst 3 600 000 000.

 

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units från den 13 september 2023

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 13 september 2023 om emission av högst 145 848 299 units, innehållande sju (7) aktier, sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,28 kronor per unit, motsvarande 0,04 kronor per aktie. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 18 oktober 2023 erhåller uniträtter för deltagande i emissionen. Rätt att teckna units sker med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Frist North Growth Market från och med den 27 december 2023 till och med den 10 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,05 kronor. Nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024.

Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Frist North Growth Market från och med den 17 september 2024 till och med den 30 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 kronor. Nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024.

Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 2)

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med högst 1 426 756,019921 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om företrädesemissionen ovan minus minskningsbeloppets storlek enligt aktiekapitalsminsknigen ovan, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

 

 

kommunike-fran-extra-bolagsstamma-den-16-oktober-2023-i-jond-108685

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.