Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Kommuniké från extra bolagsstämma i JohnDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") vilken ägde rum den 21 juli 2021. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Extra bolagsstämman genomfördes enbart genom poströstningsförfarande utan fysiskt deltagande, mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19-pandemin och med stöd av lag (2021:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor. Den extra bolagsstämman beslutade bland annat följande:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut från den 10 juni 2021 avseende en riktad nyemission om 210 527 aktier till en teckningskurs om 9,50 kronor. Den riktade nyemissionen innebar en ökning av aktiekapitalet med 8 045,822790 kronor och rätten att teckna aktier i nyemissionen tillkom Bolagets styrelseledamot Thomas Krishan.

Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att aktierna emitterats inom ramen för det genomförda accelererade bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes den 10 juni 2021.

Efter registrering av nyemissionen uppgår Bolagets totala aktiekapital till 1 154 063,03732 kronor fördelat på 30 197 231 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta
Leif Borg, tillförordnad VD, tel: +46 73 810 93 10, e-post: leif.borg@jondetech.se

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2022-07-20
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 1 606 800 aktier till en grupp om 15 investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 4,50 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Motivet med Nyemissionen är att fortsatt finansiera idriftsättning av produktionsprocessen för högvolymsproduktion samt bolagets kommersialisering.

2022-07-05

Sent under 2021 tog styrelsen i JonDeTech beslut om att skapa en komplett fabless-struktur avseende produktionen av nanosensorelementet JIRS30, detta genom att även flytta ut den mest kritiska delprocessen, nanotrådspläteringen, till en extern part. Den industriella pläteringslinan (Pilotlinan) har sedan en tid varit etablerad hos vår samarbetspartner Hofstetter och de första nanotrådarna har redan processats men nu är den officiellt besiktigad och godkänd. Därmed är arbetet med att skapa en komplett fabless-struktur genomförd.

2022-06-14

JonDeTech Sensors AB har tillsammans med Avdelningen för Mikro- och Nanosystem inom Institutionen för Intelligenta System vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm beviljats anslag från Vinnovas utlysning Smartare elektroniksystem. Projektet ska utforska produktdesign och metoder för tillverkning av tunna, effektiva och böjbara termoelektriska generatorer (TEG) som har potential att kunna komplettera batterier i smart wearables och storskaliga IoT system. Det totala anslaget är 3 045 663 kronor varav JonDeTechs andel uppgår till 570 000 kronor.

2022-06-13

JonDeTechs Chief Product Officer Karin Thurberg kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 15 juni klockan 10:30 - 11:00. Fokus för presentationen kommer att ligga på bolagets portföljstrategi.

2022-05-31

I februari i år informerade JonDeTech om breddning av portföljen med ett nytt kunderbjudande som bland annat omfattar det kiselbaserade sensorelementet JIRS10. Detta erbjudande finns nu kommersiellt tillgängligt och för att säkerställa leveranskapacitet har bolaget tecknat ett långsiktigt avtal med en europeisk kontraktstillverkare som innebär att produktionsbehovet av JIRS10 är säkrat. Bolaget har erhållit en första leverans som nu används i utvalda kunddialoger för test och utvärdering, främst inom området närvarodetektering.

2022-05-12

JonDeTechs vd Dean Tosic kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 16 maj klockan 20:00 - 20:30

1
2
...
17
>>
kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-jondetech-sensors-ab-pub-87255

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.