Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Kommuniké från extra bolagsstämma i JohnDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") vilken ägde rum den 21 juli 2021. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Extra bolagsstämman genomfördes enbart genom poströstningsförfarande utan fysiskt deltagande, mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19-pandemin och med stöd av lag (2021:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor. Den extra bolagsstämman beslutade bland annat följande:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut från den 10 juni 2021 avseende en riktad nyemission om 210 527 aktier till en teckningskurs om 9,50 kronor. Den riktade nyemissionen innebar en ökning av aktiekapitalet med 8 045,822790 kronor och rätten att teckna aktier i nyemissionen tillkom Bolagets styrelseledamot Thomas Krishan.

Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att aktierna emitterats inom ramen för det genomförda accelererade bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes den 10 juni 2021.

Efter registrering av nyemissionen uppgår Bolagets totala aktiekapital till 1 154 063,03732 kronor fördelat på 30 197 231 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta
Leif Borg, tillförordnad VD, tel: +46 73 810 93 10, e-post: leif.borg@jondetech.se

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2021-07-05
Regulatorisk

På grund av tekniska fel hos Svenska Dagbladet har annons om att kallelse till extra bolagsstämma inte publicerats i rätt tid. På grund härav har följande datum ändrats.

2021-07-01

Sedan JonDeTech presenterade sin "Roadmap till högvolymsproduktion" i början av maj så har arbetet i huvudsak löpt på enligt plan. Det strukturerade utvecklingsarbetet fortsätter att på veckobasis ge nya och viktiga resultat, vilket löpande eliminerar tidigare hinder. Det innebär att tidpunkten för production readiness och engineering samples och övriga aktiviteter på längre sikt ligger kvar som tidigare. Vad gäller working samples så fanns en målsättning om färdigställande under andra kvartalet, men i enlighet med den detaljerade plan som presenterats vid ett flertal investerarevents under maj och juni så kommer dessa att bli klara efter sommaren.

2021-07-01
Regulatorisk

Den 7 januari 2021 meddelade JonDeTech Sensors AB (publ) att man undertecknat ett så kallat term sheet med VarioPrint AG, Heiden, Schweiz. Målsättningen var att före den 30 juni 2021 ingå ett långsiktigt samarbete vad gällde utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement. Samarbetet med VarioPrint har under det första halvåret stärkts på flera plan, men som en följd av ökade ledtider i pandemins fotspår har förhandlingarna försenats. Bolagen har fram till den 30 september 2021 på sig att komma överens enligt den ursprungliga överenskommelsen.

2021-06-30
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("JonDeTech" eller "Bolaget") håller extra bolagsstämma måndagen den 19 juli 2021 genom poströstningsförfarande.

2021-06-10
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 30 miljoner kronor, med möjlighet att utöka nyemissionen, till professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bland annat för att finansiera utvecklingen av Bolagets produktionsprocess och högvolymstillverkning i enlighet med Bolagets nyligen kommunicerade "Roadmap till högvolymsproduktion", för att möta ökad efterfrågan, förstärka produkt- och affärssidan av verksamheten, för att stärka Bolagets finansiella ställning i allmänhet och ta in kapital på ett kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen.

2021-06-01

The presentation and Q&A session will jointly be held by Leif Borg, Acting CEO, and Jan Johannesson, Head of Strategy, and board member. The presentation will focus on the recently published Roadmap to high volume production and how this connects with the company's go-to-market strategy.

2021-05-31

JonDeTech erhåller finansiering av Vinnova genom Eurostars för projektet NANOSENSOR. Projektets mål är att i samarbete med Schweiziska VarioPrint färdigställa sensorn JIRS30 och driva utvecklingsarbetet mot högvolymsproduktion. Projektet ligger helt i linje med den "Roadmap till högvolymproduktion" som bolaget publicerade den 5 maj 2021. Anslaget är på cirka 500 000 euro fördelat över 24 månader, VarioPrint har erhållit motsvarande anslag.

1
2
...
14
>>
kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-jondetech-sensors-ab-pub-87255

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.