Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Kommuniké från extra bolagsstämma i JohnDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") vilken ägde rum den 21 juli 2021. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Extra bolagsstämman genomfördes enbart genom poströstningsförfarande utan fysiskt deltagande, mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19-pandemin och med stöd av lag (2021:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor. Den extra bolagsstämman beslutade bland annat följande:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut från den 10 juni 2021 avseende en riktad nyemission om 210 527 aktier till en teckningskurs om 9,50 kronor. Den riktade nyemissionen innebar en ökning av aktiekapitalet med 8 045,822790 kronor och rätten att teckna aktier i nyemissionen tillkom Bolagets styrelseledamot Thomas Krishan.

Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att aktierna emitterats inom ramen för det genomförda accelererade bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes den 10 juni 2021.

Efter registrering av nyemissionen uppgår Bolagets totala aktiekapital till 1 154 063,03732 kronor fördelat på 30 197 231 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta
Leif Borg, tillförordnad VD, tel: +46 73 810 93 10, e-post: leif.borg@jondetech.se

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2021-10-21

I samband med att JonDeTech den sista september tecknande ett utvecklingsavtal med VarioPrint beslutades att alla delprocesser som ligger under deras ansvar även skall etableras lokalt. Detta inkluderar den mest kritiska delprocessen, nanotrådspläteringen, som för närvarande hanteras i Stockholm. Styrelsen i JonDeTech har nu tagit beslut om att finansiera en uppbyggnad av denna process i Schweiz för att skapa en komplett fabless-stuktur. Genom detta skapas förutsättningar för VarioPrint att ta det fulla ansvaret för produktionsflödet.

2021-09-30
Regulatorisk

Den 7 januari 2021 meddelade JonDeTech Sensors AB (publ) och VarioPrint AG, Heiden, Schweiz, att man inlett förhandlingar om ett ingå ett långsiktigt samarbete avseende utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement. Bolagen har idag kommit överens om ett slutligt utvecklingsavtal, inklusive att alla de delprocesser som ska ligga under VarioPrints ansvar snarast ska etableras lokalt hos dem. Därigenom uppnås den "fabless strategi" som sedan tidigare kommunicerats. Detta kommer sedan följas av att bolagen även ingår ett leveransavtal. "Fabless strategin" innebär en tydlighet i gränssnittet mellan JonDeTechs produktägarskap och VarioPrints ansvar att industrialisera och producera JIRS30 i högvolym. Detta ersätter tidigare term sheet och diskussioner om joint-venture eller gemensamägt bolag.

2021-09-03
Regulatorisk

Styrelsen i JonDeTech har idag utsett Dean Tosic till ny verkställande direktör med tillträde under senhösten 2021. Tosic efterträder tillförordnade vd Leif Borg som kommer att återgå till rollen som COO när tillträdet sker.

2021-08-13

För att säkerställa access till de viktigaste leverantörerna till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik tecknade JonDeTech den 28 februari 2020 ett strategiskt samarbetsavtal med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Avtalet, som baseras på uppfyllelse av ömsesidigt fördelaktiga milstolpar för att skapa värden baserat på kundaffärer, löpte ursprungligen till den 31 december 2021. Förseningar till följd av bland annat pandemi och därmed teknologiöverföring, har inneburit att det ursprungliga avtalet nu uppdaterats. Med den "Roadmap till högvolym" som JonDeTech presenterade i maj 2021 som grund har nu parterna utvecklat, organiserat om och förlängt samarbetsavtalet som nu löper till 2023-06-30.

2021-07-05
Regulatorisk

På grund av tekniska fel hos Svenska Dagbladet har annons om att kallelse till extra bolagsstämma inte publicerats i rätt tid. På grund härav har följande datum ändrats.

1
2
...
14
>>
kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-jondetech-sensors-ab-pub-87255

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.