Pressmeddelanden

Nordic Growth Opportunities 1 begär teckning av aktier i JonDeTech

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren") begärt teckning av aktier i Bolaget i enlighet med det finansieringsavtal som JonDeTech offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 april 2023 ("Finansieringsavtalet").

Investeraren har idag begärt teckning av 185 185 aktier till en teckningskurs om 0,27 SEK. Teckningskursen motsvarar nittiofem procent (95%) av genomsnittet av den näst (2:a) och tredje (3:e) lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar  ("VWAP period") före begäran om teckning av aktier den 24 maj 2023, enligt Nasdaq First North Growth Markets kurslista för aktien i Bolaget.

Styrelsen kommer besluta om en riktad emission till Investeraren när Investerarens begäran om teckning av aktier har ackumulerat ett värde om 500 000 kronor, alternativt när begäran av teckning uppgår till femtio procent (50 %) av värdet på de aktier som lånats ut till från befintliga aktieägare till Investeraren, baserat på den senaste tillgängliga stängningskursen för aktierna. Sådant emissionsbeslut kommer offentliggöras genom pressmeddelande.

Ett beslut om riktad nyemission enligt Investerarens begäran kommer innebära att Bolagets aktiekapital ökar med 7 077,314042 kronor, från 4 920 786,113795 kronor till 4 927 863,427837 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 185 185, från 128 757 290 till 128 942 475. Teckningen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,14 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Detta pressmeddelande publiceras i enlighet med Bolaget åtagande enligt Finansieringsavtalet att löpande uppdatera marknaden när Investeraren har begärt teckning av aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

nordic-growth-opportunities-1-begar-teckning-av-aktier-i-jon-106051

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.