Pressmeddelanden

Nyhetsbrev - Mars 2023

I våra nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år ger vi en sammanfattning av de senaste händelserna och framstegen i JonDeTech. Målsättningen är att du som läsare ska få en bättre helhetsbild av läget, och binder ihop de pressreleaser och andra nyheter som kommer ut, eftersom de ofta ger insikter i en väldigt specifik händelse i bolagets utveckling. 

När vd-brevet skickades ut i december 2022 hade vi precis passerat milstolpen "working sample". Detta var en stor händelse för bolaget eftersom vi under flera år haft denna milstolpe som ett viktigt delmål. Nu lyckades vi äntligen bevisa att en fungerande fullskalig och komplett outsourcad produktionsprocess skapats tillsammans med våra partners, och vår teknologiöverföring till Varioprint var därmed genomförd.

Working sample och fokusering mot försäljning

Som vi sagt under en längre tid så är ledtiden mellan "working samples" och "engineering samples" relativt kort, vilket innebär att vi väldigt snart äntligen kommer kunna förse våra kunder med färdiga exemplar av JIRS30 tillverkade i det nya produktionsflödet. Detta faktum innebar också att vi tog beslut om att skala upp försäljningsarbetet för att på ett snabbare sätt nå ut till fler kunder, i tillägg till Ofilm.

Minskad burn rate

Under det första kvartalet 2023 har vi haft ett stort fokus på att minska vår burn rate. Som de flesta vet så blev kapitalmarknaden under 2022 successivt alltmer utmanande och vi såg många bolag som hade svårigheter med finansiering. Därför insåg vi att kostnaderna måste hållas nere, trots ett ändrat fokus mot försäljning. Detta innebar att vi i början av året minskade personalstyrkan inom produktledning och produktionsutveckling. 

Ett annat område där vi kommer att bli mer kostnadseffektiva är inom det fortsatta utvecklingsprojektet med att ta JIRS30 till ett kommersiellt lanserat sensorelement. Under våren kommer vi att optimera antalet producerade paneler, så vi bara producerar det som behövs för att kvalificera JIRS30 och nå "Commercial Samples". Vi räknar med att kraftigt kunna reducera dessa kostnader under de kommande tre månaderna.

När vi erhåller kundordrar på JIRS30 kommer produktionen att skalas upp för att möta leverans mot kund. Kunddriven produktion är ledordet framöver.

Försäljning med fokus på prototyper, PoC och Design Wins

Med en stärkt säljorganisation har vi kunnat adressera fler kunder och vi har sett ett stort intresse av hela vår portfölj på marknaden. Med stor hjälp av vår samarbetspartner Wiser Unicorn lyckades vi få initiala kundbeställningar på JIRS40 av en kund i Kina, om än i mindre volym till en början. Vår produkt kommer att användas i smarta lås som redan finns på marknaden och där JonDeTech kommer att erbjuda en ny typ av lösning för närvarodetektion.

Vi etablerade också ett samarbetsprojekt med Sunshine Technologies i slutet av 2022 för att ta fram en prototyp av vår applikation "Thermal Painter". Detta är en spännande lösning som gör mobiltelefonen till en billig värmekamera. Prototypen som tas fram kommer att användas för att demonstrera och sälja applikationen till mobiltelefontillverkare på den globala marknaden. Potentialen inom det marknadssegmentet är stort och kan innebära ordentliga volymer och intäkter för oss, då vi dels har patentet på applikationen, dels kommer applikationen driva på försäljningen av våra IR-sensorer.

För att kunna visa upp våra produkter på ett enkelt sätt har vi nu tagit fram ett demo-kit, och en vidareutveckling av detta är det Evaluation Kit som vi för närvarande lägger sista handen på och som möjliggör för våra kunder att själva testa och utvärdera våra produkter.

Närvarodetektion och värmeflöde

Vi har just nu flera intressanta dialoger med kunder som är intresserade av att samarbeta med oss för att göra prototyper av slutprodukter, där våra sensorelement ingår. Vi är i mitt i processen att välja rätt partners som är villiga att investera i projekten, där vi tillsammans jobbar med optimerade resurser.

Närvarodetektion och kontaktlös temperaturmätning har länge varit de funktioner vi fokuserat på inom ramen för de kundapplikationer vi utforskar, men under de senaste månaderna har vi sett ett stort intresse för sensorer med inriktning mot värmeflödesmätning. Möjligheten att mäta värmeflöde är en unik egenskap för våra sensorelement baserade på nanoteknologi, motsvarande IR-sensorelement baserade på kisel kan inte kan användas för detta ändamål.

Eftersom det är ett unikt användningsområde för vår proprietära teknologi arbetar vi just nu febrilt med att ta fram en första prototyp på denna typ av applikation, vilket gör vi tillsammans med befintliga kunder. Exempel på applikationer där värmeflödesmätning kan användas är temperaturmätning genom wearables och smarta klockor, smarta plåster och i smarta byggnader för att nämna några.

Avslutningsvis

Vi hoppas ni fått lite mer "kött på benen" kring vad som händer i bolaget och att ni fortsätter att följa med oss på denna resa när vi nu tar ut våra produkter på marknaden under 2023.

För mer nyheter och information om bolaget rekommenderar jag att ni följer vår You Tube-kanal, och även att du registrerar dig på vår Nyhetssida. Du kan också följa oss på LinkedIn.

 

Dean Tosic

vd JonDeTech Sensors AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Filer för nedladdning
2023-05-24
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren") begärt teckning av aktier i Bolaget i enlighet med det finansieringsavtal som JonDeTech offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 april 2023 ("Finansieringsavtalet").

2023-05-24
Regulatorisk

Den 29 april, 2023, ingick JonDeTech Sensors AB ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1. Finansieringslösningen utgör en kreditram om 23,21 MSEK, fördelat i tretton trancher, där JonDeTech utöver tre obligatoriska trancher under en period om maximalt 24 månader kan utnyttja hela beloppet. JonDeTech har nu nyttjat den första tranchen som uppgår till 2,33 MSEK.

2023-05-23
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

2023-05-23
Regulatorisk

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har beslutat att flytta fram årsstämman till den 28 juni 2023, tidigare kommunicerat datum för årsstämman var den 25 maj 2023.

2023-05-04

Efter avslutade mätningar och analyser av de fullskaliga panelerna som JonDeTech fick från produktionsflödet den 20 april 2023, finns nu tillräcklig volym av fungerande sensorelement för att ta nästa steg på vägen mot kommersiella leveranser. En del av dessa JIRS30 har paketerats och börjat skickas ut till kunder för fortsatt utvärdering av applikationer inom mätning av IR och värmeflöde. Dessutom förbereds ytterligare leveranser av paket för utskick till fler kunder och prospekts.

2023-04-29
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har ingått ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren"). Finansieringslösningen utgör en kreditram och innebär att Bolaget under en 24-månadersperiod kan nyttja upp till 23,21 MSEK av kreditramen, fördelat i tretton (13) trancher. Återbetalning av avropad tranch sker genom kvittningsemissioner där Investeraren erhåller nyemitterade aktier i Bolaget.

2023-04-20

Sedan JonDeTech erhöll Working Samples av nanosensorelementet JIRS30 den 11 november 2022 har allt fokus legat på nästa steg i utvecklingen, Engineering Samples. För att nå dit krävs repeterbarhet i det slutgiltiga produktionsflödet för högvolymstillverkning med ett låst grundrecept. Nu har bolaget erhållit leverans av sensorelement med ES-potential, som även möjliggör utskick av sensorelement till kunder.

2023-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

1
2
...
21
>>
nyhetsbrev-mars-2023-102885

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.