Pressmeddelanden

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i JonDeTech Sensors AB (publ) har fastställts till 0,42 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds onsdag den 1 feb.

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") emitterade i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,42 per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 har fastställts till 0,42 SEK per aktie, vilket motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 16 januari 2023 till och med den 27 januari 2023.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO1 finns tillgängliga på Bolagets webbadress, Företrädesemission 2022 (jondetech.se)

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 1 februari 2023 - 15 februari 2023.

Teckningskurs: 0,42 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 58 108 220 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande emitteras
58 108 220 aktier vilket tillför Bolaget cirka 24,4 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 10 februari 2023.

Aktiekapital och utspädning: För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 fullt utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 89 912 251 aktier till 148 020 471 aktier och aktiekapitalet från 3 436 224,513430 SEK till 5 656 977,389428 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 39,26 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO1 som inte nyttjas senast den 15 februari 2023, alternativt avyttras senast den 10 februari 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 tidigare än den 15 februari 2023.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

För mer information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Filer för nedladdning
teckningskurs-for-nyttjandet-av-teckningsoptioner-av-serie-t-101823

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.