Pressmeddelanden

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i JonDeTech Sensors AB (publ) har fastställts till 0,42 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds onsdag den 1 feb.

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") emitterade i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,42 per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 har fastställts till 0,42 SEK per aktie, vilket motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 16 januari 2023 till och med den 27 januari 2023.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO1 finns tillgängliga på Bolagets webbadress, Företrädesemission 2022 (jondetech.se)

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 1 februari 2023 - 15 februari 2023.

Teckningskurs: 0,42 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 58 108 220 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande emitteras
58 108 220 aktier vilket tillför Bolaget cirka 24,4 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 10 februari 2023.

Aktiekapital och utspädning: För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 fullt utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 89 912 251 aktier till 148 020 471 aktier och aktiekapitalet från 3 436 224,513430 SEK till 5 656 977,389428 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 39,26 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO1 som inte nyttjas senast den 15 februari 2023, alternativt avyttras senast den 10 februari 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 tidigare än den 15 februari 2023.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

För mer information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Filer för nedladdning
2023-03-02
Regulatorisk

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensorlösning baserat på en integrerad krets, en så kallad ASIC. Som ett steg i det fortsatta utvecklingsarbetet på väg mot en färdig produkt redo för implementering i konsumentelektronik har JonDeTech erhållit en mindre order bestående av sensorelementet JIRS10 samt en modifierad ram för anpassning till deras nya produktionsutrustning. Målsättningen är att producera de första prototyperna. Då ordern avser en relativt liten mängd sensorer för utvecklingssyfte är ordervärdet också därefter.

2023-02-17
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 31 795 039 Teckningsoptioner av, motsvarande cirka 54,7 procent av Teckningsoptioner, för teckning av 31 795 039 aktier till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs JonDeTech cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.

2023-02-13
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 mars 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

2023-02-13
Regulatorisk

JonDeTech har fått erhållit ytterligare en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Även denna design win är avsedd för användning inom smarta lås, dock av en annan Tier 1 OEM än vid den tidigare annonserade designvinsten. Detta är JonDeTechs andra designvinst och order med den förpackade sensorn JIRS40. Ordervärdet ligger på 54 000 USD.

2023-02-13
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om cirka 3 MSEK till Wiser Unicorn Limited ("Riktad Emission"). Teckningskursen är fastställd till 0,65 SEK per aktie. Motivet med den Riktade Emissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra fortsatt kommersialisering och etablering på den asiatiska elektronikmarknaden. Extra bolagsstämman är planerad att hållas den 2 mars 2023 och kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

2023-02-09
Regulatorisk

JonDeTech har fått en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Designvinsten för JIRS40 är avsedd att användas av en Tier 1 OEM inom smarta lås. Detta är JonDeTechs första designvinst med den förpackade sensorn JIRS40, som nyligen adderades till produktportföljen. En första order på JIRS40 med ett ordervärde på 56 100 USD har redan mottagits från Yoyon.

2023-02-09
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget" eller "JonDeTech") ingår avtal med Wiser Unicorn Limited ("Wiser Unicorn") avseende kommersialisering och marknadsföring av Bolagets produkter mot den asiatiska elektronikmarknaden ("Konsultavtalet"). Vidare föreslår styrelsen för JonDeTech att en extra bolagsstämma beslutar om en riktad emission om 7 050 000 aktier till Novel Unicorn Limited ("Novel Unicorn") till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie ("Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen genomförs i syfte att avsluta ett tidigare samarbetsavtal samt att möjliggöra ingåendet av Konsultavtalet.  Såväl Wiser Unicorn som Novel Unicorn kontrolleras av styrelseledamot Dave Wu, Konsultavtalet och den Riktade Emissionen är således villkorade av godkännande och beslut från extra bolagstämma. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

2023-01-30
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") emitterade i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,42 per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

1
2
...
10
>>
teckningskurs-for-nyttjandet-av-teckningsoptioner-av-serie-t-101823

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.