Pressmeddelanden

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO2 i JonDeTech har fastställts till 0,0234 SEK

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") slutförde under fjärde kvartalet 2023 en företrädesemission av units, beståendes av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO2 har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 27 december 2023 till och med den 10 januari 2024, dock inte högre än 0,05 SEK eller lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,0334 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,0234 SEK. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 21,2 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar teckningsoptionerna för teckning till aktier senast den 26 januari 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 23 januari 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 26 januari 2024.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida www.jondetech.se

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Teckningsperiod: 12 januari 2024 - 26 januari 2024

Teckningskurs: 0,0234 SEK per aktie

Emissionsvolym: 904 384 565 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 904 384 565
aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 21,2 MSEK före emissionskostnader

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T02: 23 januari 2024

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 4 974 115,108 SEK, från 5 776 280,752 SEK, till 10 750 395,860 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 904 384 565 aktier, från 1 050 232 864 aktier till 1 954 617 429 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 46,27 procent av antalet aktier.

 

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 26 januari 2024, alternativt avyttras senast den 23 januari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.jondetech.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech avseende teckningsoptionerna.

För med information vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech

Tel: +46 73 810 93 10

E-post: Leif.borg@jondetech

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE

 

 

teckningskursen-for-teckningsoptioner-av-serie-to2-i-jondete-109636

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.