Tidigare nyheter

Beskrivning av delmoment i vägen till högvolymsproduktion

21 december, 2022

JonDeTech presenterade en ”Roadmap till högvolymsproduktion" för JIRS30 redan 2021 och arbetet har sedan dess löpt på. I november 2022 nåddes den första viktiga milstolpen, ”Working Samples”.  Bolaget arbetar nu för fullt med att nå nästa milstolpe och en första analys av de sensorelement som är i produktion ger bolaget en stark tro på att nästa milstolpe, ”Engineering Samples” kommer att uppnås inom kort.

- De framsteg vi ser nu i produktionen är bättre än vad vi någonsin sett under de år som vi jobbat med att producera färdiga sensorelement. Nu när vi erhållit working samples och etablerat ”receptet” för produktion, gäller det att vi säkerställer kvalitet och yield över tid för att nå Engineering Samples, säger Leif Borg, COO.

JonDetechs roadmap till högvolymsproduktion innehåller följande steg:

Working sample

En working sample innebär att JonDeTech för första gången i den nya produktionsmiljön erhåller fungerande sensorelement. Det är också den händelse som slutför teknologiöverföringen (tech transfern). Detta delsteg slutfördes den 7 november 2022.

Engineering sample

För att få fram en engineering sample krävs att den produktionsprocess som levererade en working sample kan upprepas med samma resultat vid minst tre tillfällen. När denna process är klar kan bolaget dels börja leverera större mängder sensorelement till kunder för utvärdering, dels initiera viss försäljning. Därutöver kan engineering samples utgöra en bas för utveckling av ytterligare applikationer.

Production Readiness

Ett kritiskt moment för att sensorelementet ska kunna ta steget över till commercial sensors är att all dokumentation avseende produkt och process för det industriella produktionsflödet hos Varioprint är väl dokumenterat. Detta arbete pågår och löper helt enligt plan. När det är genomfört går produktionen över till att vara fullt ut kommersiell enligt nedanstående infasning. 

Commercial sensor, low volume

Nästa steg i processen är att kvalificera sensorelementet för att kunna ge garantier till kunderna om sensorelementets tillförlitlighet över tid. När det arbetet är klart kan engineering samples uppgraderas till commercial sensors. Därmed kan volymproduktion, leverans och försäljning initieras.

Commercial sensor, volume production

När volymproduktion mot kund är startad kvarstår fortfarande ett arbete för att ytterligare rampa upp kapacitet. Volymproduktion nås när vi etablerat en produktionskapacitet motsvarande 0,5-1 miljon enheter per månad.

Commercial sensor, high volume production

För att nå den sista milstolpen, högvolymsproduktion, kommer det att krävas utbyggd kapacitet. Med dessa investeringar på plats beräknas den totala produktionskapaciteten uppgå till volymer som överstiger 5 miljoner enheter per månad. Inom högvolym finns ingen övre kapacitetssiffra, det är en efterfrågestyrd produktion där produktionsflödet anpassar kapaciteten mot det kundbehov som finns.

Fler nyheter