Sommarbrev från VD

 Hej! 

Här kommer en sommarhälsning där jag också vill passa på att önska dig en riktigt glad och skön sommar. Vi på JonDeTech har haft ett intensivt år sedan börsintroduktionen i fjol. Ett år med hårt arbete har mynnat ut i att vi nu har byggt en stor del av vår kommersiella grund, där såväl tillverkning som administration är på plats. En viktig milstolpe var när vi nyligen kunde presentera en tillverkningskapacitet på sju miljoner sensorer, med mål om att inom kort kunna åtminstone tiofaldiga den produktionen. Detta gör att vi nu enkelt kan skala upp verksamheten och börja leverera stora volymer. Inte minst indikerar globala trender på att man i allt större utsträckning använder sensorer i högvolymsbranscher som exempelvis konsumentelektronikbranschen med funktioner som passar vår unika sensor. JonDeTech står således idag på en mycket stabil grund och vi ser framtiden an med stor tillförsikt! 

Mycket av det arbete vi gjort det senaste året har lagt grunden till många av de delar som nu allt mer börjar falla på plats och som medför att vi nu står väl rustade för en spännande höst. Målet med nyemissionen förra året var att få igång vår högvolymsproduktion. Att vi nu har klarat av att producera sensorer hos en högvolymstillverkare är en viktig milstolpe. Just nu pågår arbetet med att trimma in fler tillverkare för att vi framöver ska kunna skala upp och skala ner vår produktion i takt med efterfrågan. Vi arbetar för närvarande med att ha en kapacitet för årsvolymer på 100-tals miljoner sensorer. När vi kan det är vi väl positionerade för att bearbeta stora kunder inom konsumentelektronik- och IoT- marknaderna de kommande 5 till 10 åren. 

Redan nu har våra utvecklingsprojekt börjat ge avkastning. Ett exempel är projektet med ShortLink, som vi kommunicerade i början av sommaren. Vårt applikationsteam arbetar för fullt med att hitta lösningar i pågående projekt. Utvecklingscyklerna i våra projekt är 6 till 12 månader, där varje applikation än så länge är unik. Men för varje projekt vi arbetar med, lär vi oss hur vi kan öka takten i utvecklingsprocesserna och hitta synergierna i vårt arbete. 

Nya patent och patentansökningar för pågående projekt har och kommer att öka vår IP ytterligare. Att bygga en stark patentportfölj ser vi som en viktig framgångsfaktor. 

Det är mycket som händer hos oss på JonDeTech och ibland ser vi inte värdet av alla de genombrott vi har nästan dagligdags. Nyhetsvärderingen görs ofta utifrån om det är stort nog för att bli ett pressmeddelande eller ej. Men vi inser att det finns mycket annat att berätta om. Information som vi ska bli bättre på att dela med oss av till er. 

För att kunna följa oss och alltid vara uppdaterad på JonDeTech och vår bransch, gå in och prenumerera på våra inlägg och nyheter HÄR. Då är du säker på att du har den senaste informationen först. 

Sist men absolut inte minst vill vi alla på JonDeTech tacka Dig! Som investerare har du varit en av de viktigaste grundstenarna till att vi lyckats komma så långt som vi har gjort. TACK! 

Jag ser fram mot en fortsatt händelserik sommar och en spännande höst tillsammans med dig. 

Med vänliga hälsningar 

Per Lindeberg, vd 

English version

Summer greeting from CEO Per Lindeberg

Here comes a summer greeting, where I also would like to take the opportunity to wish you a nice and happy summer. We at JonDeTech have had an intensive year since the IPO last year. It has been a year of hard work, building a major part of our commercial foundation, having both manufacturing and administration in place. An important milestone was achieved when we recently were able to present a manufacturing capacity of seven million sensors, with the goal of being able to produce at least ten times that production. This means that we now easily can scale up the business and start delivering at large volumes. Noteworthy is that global trends indicate that sensors are increasingly being used in high volume industries, such as the consumer electronics industry with functions that perfectly fit our unique sensor. Today, JonDeTech stands on a very stable foundation, and we look in to the future with great confidence!

Much of the work we have done over the past year has laid the foundation for many of the parts that are falling into place. This also means that we are now more than well prepared for an exciting fall. The goal with the new share issue last year was to start our high volume production. The fact that we have now managed to produce sensors, together with a high volume manufacturer is an important milestone. Right now, we are undergoing a process to fit in more manufacturers, enabling us to scale up and scale down our production depending on the demand. We are currently working on having a capacity for annual volumes of 100’s of millions of sensors. When we are able to do so, we will be in a position to process large customer demands in the consumer electronics and IoT markets over the next 5 to 10 years.

Already, our development projects have begun to yield returns. One such example is the project with ShortLink, which we communicated earlier this summer. Our application team is working hard to find solutions in on-going projects. The development cycles in our projects are 6 to 12 months, where each application is totally unique. But for every project we work with, we learn how we can increase the pace of development processes and find the synergies in our work.

New patents and patent applications for on-going projects have, and will further, increase our IP. To build a strong patent portfolio, we see that as a truly important success factor.

There are a lot of things going on around JonDeTech, and sometimes we do not really realize the value of all the breakthroughs that we accomplish almost everyday. The news evaluation is often done based on whether it is big enough to become a press release or not. But there are of course a lot of other things to communicate. We will now step up, and be better at sharing that information with you. 

To be able to follow us and always be updated on JonDeTech and our surrounding industry, make sure that you subscribe to our posts and news, by clicking HERE. This way you make sure that you will always be first with the latest information from us. 

Last, but not least, we all at JonDeTech would like to thank you! As an investor, you have been one of the most important cornerstones of our success this far. THANKS!

I look forward to a continued eventful summer, and an exciting fall together with you. 

Sincerely, Per Lindeberg, CEO

Vi välkomnar Anne Willert som ny Processutvecklare

Anne Willert började arbeta som Processutvecklare hos oss för några veckor sedan. Anne arbetar tillsammans med vårt övriga ingenjörsteam på vårt laboratorium i Stockholm. 

Anne, som är uppväxt i Tyskland, har en PhD i elektrokemi och har hunnit arbeta i USA drygt ett år innan hon började här hos oss. 

Med sin akademiska bakgrund och kompetens är Anne ett fantastiskt tillskott till vårt fortsatta arbete med utveckling av vår produkt.

–        Med min bakgrund och kompetens hoppas jag att jag kan bidra till JonDeTechs fortsatta framgång och att vi i teamet tillsammans kan skapa en fantastisk slutprodukt. JonDeTech som företag passar mig perfekt. Det är ett personligt tillväxtföretag med en mycket intressant slutprodukt där jag har fått en tjänst som erbjuder mig en möjlighet att utvecklas vidare, säger Anne Willert.

Vi hälsar Anne åter igen välkommen till vårt team!

Fullsatt när JonDeTechs nya VD mötte marknaden för första gången

Det var fullsatt på FS Markets investerarmöte i Stockholm 25 februari. Drygt 200 personer hade kommit till Scandic Anglais på Humlegårdsgatan i Stockholm för att ställa frågor till JonDeTechs nya VD Leif Borg, som bland annat fick svara på frågor om hur länge företagets pengar skulle komma att räcka. 

Leif Borg är interims-VD på JonDeTech sedan början av januari och har som ett av sina mål att öka bolagets synlighet på investerarmöten. Måndagen 25 februari medverkade han på Aktiespararnas investerarträff i Stockholm och svarade på frågor från de drygt 200 personerna i publiken. En trevlig kväll med bra frågor, är Leifs sammanfattning av investerarmötet. 

Hur kändes det att ”träffa marknaden” rent fysiskt för första gången?Att träffa marknaden kändes bra. Vi har varit rätt osynliga under en period, och nu känner vi att vi både vill och behöver berätta vilka vi är, vår potential och vad vi gör. Då är det bra att synas fysiskt och svara på frågor. För många är vi okända, men med drygt 200 personer som kom och lyssnade under måndagskvällen, så kände jag att vi har fått en bra start med arbetet att nå ut fysiskt till en större grupp. 

Vad fick du för frågor?
Fokus i presentationen var att berätta om själva bolaget, produkten och vårt pågående arbete inom både tillverkning och sälj. Efter presentationen kan man sammanfatta frågeställningarna så här: 

  • Ni säger att ni har ett attraktivt pris, vad kommer er sensor att kosta?
  • Då ni ännu inte har en försäljning, hur länge kommer ert kapital att räcka? 

Och vad svarade du?
Vi har inte helt kunnat fastslå utpriset ännu. Men när vi har utvärderat alla steg i produktionsprocessen så kommer vi att kunna ange en tydligare prisnivå. Man kan säga så här: I de fall som applikationen enbart kommer att bestå av vårt eget sensorelement så kommer priset att bli avsevärt lägre än våra konkurrenters.Krävs det däremot en komplettering med en så kallad ASIC-lösning (d.v.s. skapa en komplett sensor med en färdig funktion) så blir priset något högre, men fortfarande mycket attraktivt.

Den andra frågan om vår finansiella status bevarade jag med att vi idag har en bra kassa som vi klarar oss på rätt länge. Det som blir avgörande är när det börjar trilla in ordrar som ger oss ett inflöde. Sker det i närtid minskar behovet av nytt kapital, men om det drar ut på tiden så blir behovet större. Jag jobbar idag inte aktivt med denna fråga.

Var kan vi träffa JonDeTech nästa gång?
Vi har idag inte bokat in flera öppna investerarträffar men utvärderar ett stort antal alternativ. Det finnas många event, vi håller just nu på att se över vilka som kan vara aktuella.

Vad händer på bolaget den närmaste tiden? 
Många spännande saker. Fokus just nu är att validera de externa process-stegen, säkerställa en uppskalning för de processer vi skall behålla internt samt att ta nästa steg i de dialoger vi har med potentiella samarbetspartners.  

Se hela presentationen från Scandic Anglais här.

Leif Borg, ny interims-VD på JonDeTech: ”Jag känner igen glädjen och entusiasmen som vi hade på Astra Zeneca inför lanseringen av Losec”

Leif Borg är ny interims-VD för JonDeTech från och med den 7 januari. Han ser framför sig en spännande vår och arbetet med att möta efterfrågan i en ny värld där AI- och IoT-lösningar kräver en ny typ av sensor. ”Vår viktigaste uppgift nu blir att trimma teamet och förbereda bolaget för en högvolymfas och en internationell expansion”, säger han.  

Leif Borg ta över när JonDeTech står inför full kommersialiseringsfas och internationell expansion, en situation som Leif tycker påminner om hans tid på Astra Zeneca inför lanseringen av Losec. Även där hade han stort fokus på produktion och tillverkning av världsprodukter.

Hej, Leif! Hur känns det, för att använda en sportmetafor?
Tack, det känns fantastiskt bra. Sportmetaforen känns absolut inte fel, för jag ser det som att jag har hamnat i ett topplag – ett lag som har alla möjligheter att slå marknaden med häpnad.Vår patenterade IR-sensor har ett helt unikt läge i en värld som blir allt mer uppkopplad. Med hjälp av nanotekniken har vi nu en möjlighet att integrera IR-sensorer i en mängd applikationer där en tunn, robust och flexibel IR-sensor behövs eller krävs Det gäller allt från konsumentelektronik och IoT till byggnads- och vårdsektorn. Det känns väldigt bra att vi nu också får mycket starka och positiva signaler från marknaden. 

Det låter verkligen spännande. Kan du säga något mer om de signaler du har fått från marknaden?Utan att nämna några namn så kan jag säga att vi för samtal med stora bolag som främst riktar sig mot marknaden för konsumentelektronik. Eftersom vår sensor är mindre och mer kostnadseffektiv än våra konkurrenters, är det intressant för stora elektronikföretag att använda vår sensor i deras produkter för att mäta och detektera olika saker. Förhoppningsvis kommer vi inom kort att kunna presentera flera spännande samarbetsavtal. Då måste alla delar av produktionen vara helt trimmade och där ligger mycket av mitt fokus under den närmaste tiden. 

Intressant.Skulle du ge något exempel på var och hur i ditt vardagsliv en IR-sensor från JonDeTech skulle kunna göra skillnad? JonDeTechs vision är en värld där vår know-how inom nanoteknik ger en möjlighet att skapa innovativa applikationer som gör världen till en säkrare, grnare och bättre plats att bo på. Därför har vi tagit fram en sensor för data som förenklar världen. Ett konkret vardagsexempel kan vara att förhindra brand via säkra väggladdare. Andra saker är smarta kläder, så kallade wearables som mäter kroppstemperatur, reglering av temperatur i rum, detektering av personer i ett rum, smarta plåster och mycket annat.

Hur ser du på året som har gått med börsintroduktionen, börsutvecklingen och allt annat arbete som bedrivits i bolaget?Börsintroduktionen var ett viktigt och nödvändigt steg för företaget. Jag hade gärna sett en annan kursutveckling för oss under det gångna året. Men små förväntansbolag har haft det tufft i och med börsfallen hösten och vintern 2018, och JonDeTech har också drabbats av det. Det måste man ha i åtanke. Men vi är också fortfarande ett förväntansbolag som förbereder det stora språnget. Tills dess kan vi inte göra annat än att jobba vidare mot vårt mål om att vara fullt förberedda för en kommersialiseringsfas och fortsätta arbetet med att trimma teamet.

Och på tal om att trimma teamet. Nu finns det också en ny CFO på plats. Kan du berätta mer?Ja, helt ny är också vår CFO Anders Stensson. Han kommer att bli ovärderlig för oss med sin långa erfarenhet av att jobba med börsnoterade tech-bolag, som till exempel Enea. Det ger oss en enorm stadga i rapportering och uppföljning med en så pass erfaren CFO. Anders är helt rätt för oss och jag är väldigt glad över att ha honom på plats. 

Var skulle du säga att JonDeTech som bolag befinner sig nu?Jag har ju en bakgrund från Astra Zeneca och tänker lite på hur vi jobbade med att staga upp produktionen i samband med lanseringen av Losec. Utan några övriga jämförelser så känner jag igen den entusiasmen och arbetsglädjen som vi kände då. Det var ett hårt jobb men alla inblandade var övertygade om att vi skulle lyckas och marknadsföra produkten globalt. Vi hade ett jäkla go och attityden att ”inget var omöjligt”. Problem och utmaningar som dök upp hanterades på ett effektivt sätt, alla inblandade var engagerade och kreativa att ta arbetet framåt. Och nu bygger vi ett team på JonDeTech som är på väg att åstadkomma det. Där känner jag att JonDeTech som bolag befinner sig just nu.

Hur skulle du – kort – beskriva JonDeTech och företagets potential på marknaden?JonDeTech är ett svenskt bolag som har utvecklat och tillverkar en ny typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik. Det gör att den kan integreras i en mängd olika applikationer där det tidigare inte varit möjligt.

Vad blir viktigast för dig i ditt sätt att jobba när det gäller kommunikationen ut mot marknaden och aktieägarna? Vi vill öka informationen till våra aktieägare. Därför skall vi fortsätta att berätta mer konkret om vad vår sensor kan göra för att förbättra, förenkla och göra våra liv säkrare och mer bekväma. En del tycker att vi har varit osynliga under året som har gått. Men under 2018 låg fokus på att kommunicera vår notering och listning för att därefter söka publicitet i internationella branschmedier, och det har vi lyckats med. Vi har som sagt lyckats bra med att få ut det här budskapet i internationell branschmedia. Titta gärna i vårt pressrum, där finns det flertalet intressanta artiklar som beskriver vad vår sensor kan göra. Under 2019 kommer vi också att synas mer i fysiska miljöer, samt förhoppningsvis presentera mera nyheter om partnerskap, samarbeten och nya kunder. Målet är naturligtvis att vara så transparent som möjligt när det gäller kommunikationen. 

Leif Borg

Nu har vi flyttat in!

För två veckor sedan gick flyttlasset från Sveavägen och Hightechbuilding till våra nya och mer ändamålsenliga kontorslokaler på Grev Turegatan 10 i Stockholm.

I och med denna flytt får vi nu ett eget kontor som inte behöver delas med andra bolag, fler rum med möjlighet att på ett mer rationellt sätt arbeta tvärfunktionellt inom bolaget samt att vi kan hantera externa kundmöten på ett bättre sätt.

Vi är ännu inte helt klara med inredningsdetaljerna, det saknas möbler och tyger för att få det lite mer ombonat. Trots avsaknad av möbler och gardiner kunde vi igår samla hela teamet i våra nya lokaler för ett första månatligt personalmöte. Vi ser framför oss många givande möten framöver, både interna och externa.

JonDeTech presenterar på Financial Stockholm den 25 februari

Måndagen den 25 februari kommer VD Leif Borg att hålla en presentation om bolaget på FS Markets investerarmöte Financial Stockholm på Scandic Anglais i Stockholm kl. 20.00-20.30.

Investerarmötet hålls en trappa upp på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, i Stockholm.

Eventet startar 17.20. JonDeTechs presentation startar 20.00-20.30.

För mer information och anmälan till eventet, vänligen besök: https://financialstockholm.com

Välkomna!