Aktien

JonDeTechs aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market med tickern ”JDT”. Aktiekapitalet var per den 30 juli 2023, 5 210 895,76 kr fördelat på 136 348 299 stamaktier, med ett kvotvärde om 0,04 kr st.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.