Bolagsstyrning

BOLAGSORDNING

§1
Bolagets firma är JonDeTech Sensors AB (publ.).

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3
Bolaget skall äga, förvalta och utveckla sensor- och datorteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 3 000 000 kronor. 

§5

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 90 000 000 st. 

§6

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§7
För granskning av bolagets räkenskaper jämte årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§8
Kallelse till bolagsstämman skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i en rikstäckande tidning. Annonsering skall ske i Svenska Dagbladet.

§9
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton och inte infalla tidigare än femte, vardagen före stämman. Avser aktieägaren att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§10
På årsstämman skall följande ärenden (dagordning) förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Godkännande av dagordning
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a/fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c/ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och eventuell revisorssuppleant
 9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

§12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§13
Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 - 31/12