Pressmeddelanden

Intervju med JonDeTechs vd Per Lindeberg om avtalet med Novel Unicorn

Varför ingick bolaget detta avtal?

Tecknandet av detta avtal med Novel Unicorn är oerhört viktigt för JonDeTech och kommer att starkt bidra till att vi uppnår vår Go-To-Market-strategi. Genom avtalet kommer vi att få tillgång till och kunna bilda strategiska allianser med flera viktiga intressenter; från några av de viktigaste aktörerna vi har identifierat i tech-ekosystemet till strategiska investeringsfonder. Sammantaget är det vår övertygelse att detta banar väg för vår unika sensor in i massmarknadsprodukter vilket i slutänden är det som kommer att skapa värde för våra aktieägare.

Vad innebär avtalet med Novel Unicorn?

Vi har fört en dialog med Novel Unicorn under nästan sju månader. Under den tiden har vi lärt känna varandra väl och samtidigt byggt ett stort ömsesidigt förtroende. Så trots att vi formaliserade vårt framtida samarbete så sent som i helgen, har det stora förtroendet oss emellan inneburit att vi redan har kunnat initiera en rad processer. Avtalet i sig baseras på måluppfyllelse, vilket innebär att inga överföringar av medel eller teckningsoptioner kommer att ske om inte vissa milstolpar uppfylls. Avtalet löper till sista december 2021 och den totala ersättningen om alla milstolpar uppnås kan uppgå till 8 800 000 teckningsoptioner och 7 500 000 SEK i kontantbetalningar.

Kan du berätta något om milstolparna?

Till att börja med kan man konstatera att samarbetet med Novel Unicorn kommer att utgöra en hörnsten i vår Go-To-Market-strategi. I den strategin har vi, utöver att identifiera en handfull aktörer inom konsumentelektronik som är viktiga att få till samarbeten med, även utvärderat potentiella samarbetspartners som kan hjälpa oss att öppna dörrar till dessa aktörer. I den urvalsprocessen var Novel Unicorn det självklara valet. Som vi skrev i det pressmeddelande vi skickade ut så kommer de bland annat att hjälpa oss etablera lokal närvaro, upprätta ett nära samarbete med aktörer inom konsumentelektronik samt genomföra en kapitalanskaffningsrunda i Asien.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: per.lindeberg@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2020-03-27

Horizon 2020 är EU:s största program för forskning och innovation med en budget på närmare 80 miljarder euro under programperioden 2014-2020. Horizon är en del av Europa 2020-strategin med fokus på smart och hållbar tillväxt för alla. JonDeTechs ansökan adresserar programmets alla tre nyckelområden: hög vetenskaplig kvalitet, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

2020-03-12

Som meddelats i ett regulatoriskt pressmeddelande tidigare i dag har JonDeTech Sensors AB (publ) ingått ett term sheet med en stor kinesisk investeringsfond, Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Målet är en investering om 40 miljoner SEK mellan nu och slutet av april.

2020-03-12

As communicated in a regulatory press release earlier today, JonDeTech Sensors AB (publ) has entered into a term sheet agreement with Jiuyou Fund, a major Chinese investment fund, aiming at an investment of SEK 40 million between now and the end of April.

2020-03-12
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) har tecknat ett så kallat term sheet med den kinesiska fonden Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd och i enlighet därmed idag även beslutat att genomföra en riktad emission om 40 miljoner SEK, motsvarande 2 932 552 aktier till en teckningskurs om 13,64 kronor per aktie. Tecknandet är villkorat till bland annat ett due diligence-förfarande. Teckningsperioden löper till den 30 april 2020 och ett slutförande kommer att innebära en utspädning av befintliga aktier motsvarade cirka 13,9 procent.

2020-03-12
Regulatorisk

The Board of JonDeTech Sensors AB (publ) has signed a so-called term sheet with the Chinese fund Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd and accordingly today decided to carry out a direct share issue of SEK 40 million, corresponding to 2,932,552 shares at a subscription price of SEK 13.64 per share. The subscription is, among other things, subject to a due diligence process. The subscription period runs until April 30, 2020, and the finalized transaction will result in dilution of existing shares corresponding to approximately 13,9 percent.

2020-03-05

Fredagen 6 mars kommer JonDeTech att presentera bolaget vid Nordnet Nordic Invest på IVA konferenscenter i Stockholm. Presentationen kommer att framföras av vd Per Lindeberg med fokus framförallt på bolagets nya Go-To-Market-strategi och det nyligen inledda samarbetet med Novel Unicorn.

2020-02-29
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ingår avtal med den strategiska partnern Novel Unicorn, baserad i Hong Kong, om ett långtgående gemensamt samarbete med fokus på den asiatiska elektronikmarknaden. Samarbetsavtalet innebär även att Novel Unicorn kan komma att ingå ett ägarförhållande med JonDeTech genom en incitamentsmekanism bestående av bland annat 8,8 miljoner teckningsoptioner.

2020-02-20
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 0 (2) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6 001 (-3 718) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,33 (-0,21) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 532 (-3 280) TSEK
1
2
3
4
5
6