Pressmeddelanden

JonDeTech beslutar om en riktad nyemission om cirka 7,2 MSEK

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 1 606 800 aktier till en grupp om 15 investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 4,50 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Motivet med Nyemissionen är att fortsatt finansiera idriftsättning av produktionsprocessen för högvolymsproduktion samt bolagets kommersialisering.

Styrelsen i JonDeTech har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2022, beslutat att genomföra Nyemissionen om 1 606 800 till en teckningskurs om 4,50 SEK, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen har tecknats av 15 investerare.

Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning. Storleken på det kapital som behöver tas in i detta skede är begränsat varför kostnaderna för att i stället genomföra en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga. Vidare har Bolagets styrelse övervägt andra finansieringslösningar, till exempel upptagande av banklån eller annan skuldfinansiering, men funnit att det med beaktande av Bolagets kapitalbehov ligger i Bolagets och indirekt aktieägares intresse att Nyemissionen genomförs på nedan angivna villkor. Med hänsyn till ovan är det därför styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.  

Teckningskursen har fastställts till 4,50 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 21 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 15 juni 2022 till och med 20 juli 2022, dvs. 25 handelsdagar. Till grund för att fastställa teckningskursens marknadsmässighet har Bolagets styrelse beaktat svårigheten att anskaffa kapital i rådande marknadsläge. Vidare har förhandling med tecknarna i Nyemissionen skett på armlängds avstånd. Slutligen noterar Bolagets styrelse att de senaste två veckornas ökning av Bolagets aktiekurs inte kan motiveras eller förklaras av information som kommer från Bolaget. Mot bakgrund av ovan bedömer Bolagets styrelse att teckningskursens marknadsmässighet är säkerställd.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen till fortsatt finansiering av produktionsprocessen för högvolymsproduktion samt bolagets kommersialisering.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i JonDeTech ökar med 1 606 800 aktier, från 30 197 231 aktier till 31 804 031 aktier och att aktiekapitalet ökar med 61 407,9 SEK, från cirka 1 154 063,70 SEK till cirka 1 215 471,6 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för JonDeTechs befintliga aktieägare om cirka 5 procent.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, e-mail: dean.tosic@jondetech.com

 

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl. 19.00 CEST.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se.

Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Filer för nedladdning
2022-12-07
Regulatorisk

 

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget" eller "JonDeTech") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 14 oktober 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 54,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 44 846 059 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen, och 1 607 427 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 11 654 734 units eller cirka 13,7 procent, tilldelas emissionsgaranter och JonDeTech tillförs därmed totalt cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader.

2022-11-16
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") publicerar EU-tillväxtprospekt med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 14 oktober 2022 och godkändes av extra bolagsstämma den 16 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.

2022-11-07
Regulatorisk

Under 2019 erhöll JonDeTech fungerade sensorelement från samarbetet med ett tyskt forsknings- och utvecklingsinstitut. För att kunna kommersialisera sensorelementen krävdes dock en industrialiserad produktionsprocess i syfte att kunna nå höga volymer och konkurrenskraftiga enhetskostnader. Nu har JonDeTech för första gången i den industrialiserade produktionsprocessen erhållit fungerande sensorelement, så kallade Working Samples, vilket utgör den hittills största milstolpen i bolagets historia.

2022-10-14
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 november 2022.

2022-10-14
Regulatorisk

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 84 810 749 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 42,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 69 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen genomförs med syftet att återbetala lån, möjliggöra fortsatta marknadslanseringsaktiviteter för att skapa tillväxt och finansiera utveckling av Bolagets produkter. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om att godkänna Företrädesemissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vidare har Bolaget ingått avtal om delvis refinansiering av de lån som Bolaget upptog i februari 2022.

2022-10-05

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett avtal om att leverera ett tjänsteprojekt till en samarbetspartner i Asien. Avtalet var strategiskt viktigt eftersom det skapade förutsättningar för delaktighet i partnerbolagets fortsatta utveckling av en anpassad sensor. Tjänsteprojektet är till stor del levererat och har lett till att JonDeTechs sensorelement JIRS10 nu utvärderas i det fortsatta projektet där målsättningen är att ta fram en IR-sensorlösning, baserat på en ASIC (en integrerad krets).

1
2
...
18
>>
jondetech-beslutar-om-en-riktad-nyemission-om-cirka-72-msek-96967

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.