Pressmeddelanden

JonDeTech effektiviserar organisationen för att fokusera på försäljning och produktion av Engineering Samples till sina kunder

Den nyligen uppnådda framgången med milstolpen "working samples" för nanosensorn JIRS30 gör det möjligt för JonDeTech att leverera produktprover till kunder. Därför omkalibrerar och optimerar företaget nu organisationen mot ökade kommersiella marknadsförings- och försäljningsaktiviteter samt produktion av "engineering samples" för sina kunders utvärderings- och design-in-projekt.

Omfokusering mot försäljning och produktion

Att nå milstolpen "working sample", som kommunicerades i november 2022, innebär att JonDeTechs kunder snart kommer att förses med provprodukter av JIRS30, vilket är en förutsättning för att möjliggöra designvinster hos kunder inom elektronik- och halvledarindustrin. Därför väljer bolaget nu att stärka sitt fokus på marknadsföringsstrategin som i första hand riktar sig till de tidigare kommunicerade kundproduktområdena såsom elektroniska access system, "wearables", bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Som en konsekvens av den framgångsrika utvecklingen på sistone har JonDeTechs vd och styrelse beslutat att omstrukturera och effektivisera organisationen i syfte att maximera aktieägarvärdet.

 

Organisatoriska förändringar

Förmågan för JonDeTech att demonstrera och leverera "engineering samples" till kunderna innebär att försäljnings- och marknadsorganisationen kommer att stärkas och marknadsrelaterade aktiviteter intensifieras. Den kapitalintensiva FoU- och ingenjörsorganisationen samt produktledning kommer att minskas för att anpassas till de nya affärsprioriteringarna.

 

Utvecklingen av JonDeTechs outsourcade produktion kommer att fortgå enligt plan

Produktionen av sensorelement som krävs för produktkvalificering och för att möjliggöra leveranser av "engineering samples" av sensorelement till JonDeTechs kunder kommer att fortsätta enligt plan.

 

Sammanfattningsvis förväntas de beslutade åtgärderna accelerera och maximera sannolikheten för ett kommersiellt genombrott för bolaget på kort sikt. När de är fullt implementerade kommer de också att bidra till lägre rörelsekostnader.

 

 

- Vår ambition är att fokusera på aktiviteter som stödjer vårt mål om kortsiktig intäktsgenerering. Det innebär i korthet att vi kommer att omstrukturera företaget till att fokusera på försäljning och kunddriven produktion. Vi kommer att minska personalstyrkan och prioritera delar av den kortsiktiga utvecklingen samtidigt som vi investerar i IR-sensorer och användningen av värmeflöde i de kundprojekt vi nu driver. Med "working samples" på plats är det min övertygelse, såväl som styrelsens, att ett tydligt försäljningsfokus är rätt sätt att skapa aktieägarvärde både på kort och lång sikt, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2023-02-01

I tillägg till det egenutvecklade nanosensor-elementet JIRS30 och det sourcade kisel mems-elementet JIRS10 stärker nu JonDeTechs sin hårdvaruportfölj ytterligare med en paketerad IR-sensor, JIRS40. JIRS40 är i likhet med JIRS10 baserat på kisel mems men är en paketerad produkt som innehåller sensor, förstärkare, termistor, optiskt filter samt inkapsling. Sensorelementet som JIRS40 baseras på finns redan tillgänglig i volym.

2023-01-30
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") emitterade i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,42 per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

2023-01-23

Den nyligen uppnådda framgången med milstolpen "working samples" för nanosensorn JIRS30 gör det möjligt för JonDeTech att leverera produktprover till kunder. Därför omkalibrerar och optimerar företaget nu organisationen mot ökade kommersiella marknadsförings- och försäljningsaktiviteter samt produktion av "engineering samples" för sina kunders utvärderings- och design-in-projekt.

2022-12-30

I december 2020 meddelade JonDeTech att man erhållit ett patent för en applikation som med hjälp av en enklare IR-sensor kan läsa av den infraröda strålningen för att måla upp termiska bilder med en smartphone. Nu har bolaget tecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat Memorandum of Understanding, med det kinabaserade sensorbolaget Shanghai Sunshine Technologies Co. om att gemensamt utveckla en prototyp för denna applikation.

2022-12-07
Regulatorisk

 

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget" eller "JonDeTech") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 14 oktober 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 54,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 44 846 059 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen, och 1 607 427 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 11 654 734 units eller cirka 13,7 procent, tilldelas emissionsgaranter och JonDeTech tillförs därmed totalt cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader.

1
2
...
19
>>
jondetech-effektiviserar-organisationen-for-att-fokusera-pa--101747

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.