Pressmeddelanden

JonDeTech: Jan Johannesson utsedd till styrelseordförande som konsekvens av att Erik Hallberg avgår på grund av privata och personliga skäl

JonDeTech (publ) meddelar idag att styrelseordförande Erik Hallberg med omedelbar verkan avgår från styrelsen på egen begäran på grund av privata och personliga skäl. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Jan Johannesson till ny styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2023.

 

Jan Johannesson har varit styrelseledamot sedan mitten av 2021 och har varit djupt involverad i JonDeTech både på strategisk och operativ nivå. Jan har bland annat tidigare erfarenhet som SVP Fingerprint Cards och har en bred erfarenhet av halvledarindustrin.

 

I och med mitt djupa och breda engagemang i JonDeTech under de senaste åren, är jag hängiven att fortsätta vårt arbete med att ta bolaget till nästa nivå nu när JonDeTech nyligen har uppnått en historisk milstolpe på vägen till en industriell högvolymsproduktion. Säger Jan Johannesson

 

Bolagets styrelse består av Jan Johannesson (styrelseordförande), Bengt Lindblad, Magnus Eneström, Karl Lundahl och Dave Wu.

Styrelsen tackar Erik Hallberg för ett värdefullt bidrag till bolaget som ordförande och önskar Erik god bättring.

För mer information, kontakta:

Jan Johannesson, styrelseordförande

Tel.: +46 70 658 0878

Mail: jan.johannesson@jondetech.com

 

Dean Tosic, vd JonDeTech

Tel.: +46 73 994 85 70

Mail: dean.tosic@jondetech.com

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2023 kl. 18.00.

 

 

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se.

Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2023-02-01

I tillägg till det egenutvecklade nanosensor-elementet JIRS30 och det sourcade kisel mems-elementet JIRS10 stärker nu JonDeTechs sin hårdvaruportfölj ytterligare med en paketerad IR-sensor, JIRS40. JIRS40 är i likhet med JIRS10 baserat på kisel mems men är en paketerad produkt som innehåller sensor, förstärkare, termistor, optiskt filter samt inkapsling. Sensorelementet som JIRS40 baseras på finns redan tillgänglig i volym.

2023-01-30
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") emitterade i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,42 per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

2023-01-23

Den nyligen uppnådda framgången med milstolpen "working samples" för nanosensorn JIRS30 gör det möjligt för JonDeTech att leverera produktprover till kunder. Därför omkalibrerar och optimerar företaget nu organisationen mot ökade kommersiella marknadsförings- och försäljningsaktiviteter samt produktion av "engineering samples" för sina kunders utvärderings- och design-in-projekt.

2022-12-30

I december 2020 meddelade JonDeTech att man erhållit ett patent för en applikation som med hjälp av en enklare IR-sensor kan läsa av den infraröda strålningen för att måla upp termiska bilder med en smartphone. Nu har bolaget tecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat Memorandum of Understanding, med det kinabaserade sensorbolaget Shanghai Sunshine Technologies Co. om att gemensamt utveckla en prototyp för denna applikation.

2022-12-07
Regulatorisk

 

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget" eller "JonDeTech") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 14 oktober 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 54,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 44 846 059 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen, och 1 607 427 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 11 654 734 units eller cirka 13,7 procent, tilldelas emissionsgaranter och JonDeTech tillförs därmed totalt cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader.

1
2
...
19
>>
jondetech-jan-johannesson-utsedd-till-styrelseordforande-som-101559

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.