Pressmeddelanden

JonDeTech Sensors AB avtalar strategiskt samarbete med Novel Unicorn

JonDeTech Sensors AB (publ) ingår avtal med den strategiska partnern Novel Unicorn, baserad i Hong Kong, om ett långtgående gemensamt samarbete med fokus på den asiatiska elektronikmarknaden. Samarbetsavtalet innebär även att Novel Unicorn kan komma att ingå ett ägarförhållande med JonDeTech genom en incitamentsmekanism bestående av bland annat 8,8 miljoner teckningsoptioner.

Efter månader av analys- och utvärderingsarbete av olika potentiella samarbetspartners som del av JonDeTechs nya Go-To-Market strategi med fokus på den asiatiska konsumentelektronikmarknaden, har JonDeTech nu formaliserat ett långtgående samarbetsavtal med Hong Kong-baserade Novel Unicorn. Det ingångna samarbetsavtalet omfattar såväl etablering av närvaro i Asien, kommersialisering av JonDeTechs proprietära och patenterade senorsteknologi, som genomförande av en finansieringsrunda i Asien för att täcka det finansieringebehov som en storskalig kommersiell expansion och ambitiös uppskalning av verksamheten kommer att ge upphov till.

Att samarbetet är utformat som ett långsiktigt strategiskt partnerskap framgår även av en noggrant utarbetad milestone-baserad planering där tydligt formulerade delmål har definierats vad gäller både målens omfattning och dess genomförande i tid. Partnerskapet förväntas resultera i signifikanta synergieffekter som resultat av kombinationen av respektive parts komplementerade styrkor - Novel Unicorns djupa erfarenheter och breda nätverk inom relevanta och för JonDeTech attraktiva marknadssegment på den asiatiska marknaden, och JonDeTechs unika IR-sensor-nanoteknologi med specifika konkurrensfördelar som möjliggör helt nya applikationer.

En framgångsrik exekvering av det gemensamt utarbetade strategiska samarbetet, med tidsenlig uppfyllnad av alla de på förhand definierade milstolparna, kan så småningom komma innebära att Novel Unicorn blir en framträdande ägare i JonDeTech. Detta då en sådan måluppfyllnad enligt det ingångna samarbetsavtalet berättigar Novel Unicorn till upp till 8 800 000 teckningsoptioner, vars påkallande kommer innebärande emission av lika många nya aktier i JonDeTech med samma kvotvärde som nuvarande 18 121 000 utestående aktier.

Incitamentsstrukturen omfattar även möjligheten för Novel Unicorn att berättigas till kontantutbetalningar om total 7 500 000 kronor ifall uppsatta milstolpar uppfylls.

Undertecknandet av samarbetsavtalet inkluderar inte någon omedelbar överföring av teckningsoptioner eller kontantutbetalning, utan sådana förutsätter att de ovan nämnda milstolparna fullgörs tidsenligt och senast den 31 december 2021. Avtalets villkor specificerar även att 75 procent av de lösta aktierna kommer omfattas av inlåsningsvillkor under en period om sex månader efter lösen. Teckningsoptionerna utfärdas genom det bemyndigande styrelsen erhöll av årsstämman den 27 maj 2019.

I och med ingången av detta samarbetsavtal tar JonDeTech nu det definitiva steget in i den kommersiella fas som följer efter flera års fokus på sensorteknologi- och produktionsprocessutveckling.

Stockholm 2020-02-29

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: per.lindeberg@jondetech.se

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2020 kl. 00:10.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Filer för nedladdning
2020-03-27

Horizon 2020 är EU:s största program för forskning och innovation med en budget på närmare 80 miljarder euro under programperioden 2014-2020. Horizon är en del av Europa 2020-strategin med fokus på smart och hållbar tillväxt för alla. JonDeTechs ansökan adresserar programmets alla tre nyckelområden: hög vetenskaplig kvalitet, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

2020-03-12

Som meddelats i ett regulatoriskt pressmeddelande tidigare i dag har JonDeTech Sensors AB (publ) ingått ett term sheet med en stor kinesisk investeringsfond, Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Målet är en investering om 40 miljoner SEK mellan nu och slutet av april.

2020-03-12

As communicated in a regulatory press release earlier today, JonDeTech Sensors AB (publ) has entered into a term sheet agreement with Jiuyou Fund, a major Chinese investment fund, aiming at an investment of SEK 40 million between now and the end of April.

2020-03-12
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) har tecknat ett så kallat term sheet med den kinesiska fonden Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd och i enlighet därmed idag även beslutat att genomföra en riktad emission om 40 miljoner SEK, motsvarande 2 932 552 aktier till en teckningskurs om 13,64 kronor per aktie. Tecknandet är villkorat till bland annat ett due diligence-förfarande. Teckningsperioden löper till den 30 april 2020 och ett slutförande kommer att innebära en utspädning av befintliga aktier motsvarade cirka 13,9 procent.

2020-03-12
Regulatorisk

The Board of JonDeTech Sensors AB (publ) has signed a so-called term sheet with the Chinese fund Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd and accordingly today decided to carry out a direct share issue of SEK 40 million, corresponding to 2,932,552 shares at a subscription price of SEK 13.64 per share. The subscription is, among other things, subject to a due diligence process. The subscription period runs until April 30, 2020, and the finalized transaction will result in dilution of existing shares corresponding to approximately 13,9 percent.

2020-03-05

Fredagen 6 mars kommer JonDeTech att presentera bolaget vid Nordnet Nordic Invest på IVA konferenscenter i Stockholm. Presentationen kommer att framföras av vd Per Lindeberg med fokus framförallt på bolagets nya Go-To-Market-strategi och det nyligen inledda samarbetet med Novel Unicorn.

2020-02-29
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ingår avtal med den strategiska partnern Novel Unicorn, baserad i Hong Kong, om ett långtgående gemensamt samarbete med fokus på den asiatiska elektronikmarknaden. Samarbetsavtalet innebär även att Novel Unicorn kan komma att ingå ett ägarförhållande med JonDeTech genom en incitamentsmekanism bestående av bland annat 8,8 miljoner teckningsoptioner.

2020-02-20
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 0 (2) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6 001 (-3 718) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,33 (-0,21) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 532 (-3 280) TSEK
1
2
3
4
5
6