Pressmeddelanden

JonDeTech Sensors AB (publ) erhåller lånefinansiering om totalt 22 miljoner kronor

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har tagit upp en lånefinansiering om totalt 22 miljoner kronor för att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov. Lånen tas upp från ett konsortium bestående av 14 privata och professionella investerare och uppgår totalt till 22 miljoner kronor. Löptiden på lånen är till och med den 28 november 2022, återbetalning ska ske tidigare om bolaget genomför en kapitalanskaffning under löptiden. Lånen upptas med en uppläggningsavgift om 5,00 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1,25 procent. Ränta och uppläggningsavgift betalas vid återbetalning av lånen. Bolaget har möjlighet att närsomhelst återbetala lånen utan ytterligare kostnader. I det fall Bolaget vill uppta ytterligare lån under löptiden krävs godkännande från långivarna.

- I det korta perspektivet ger detta organisationen den arbetsro den behöver för att lyckas med pågående processer och kommersiella diskussioner" säger Bolagets VD Dean Tosic.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.se

Mikael Zillén, IR JonDeTech, tel: +46 76 213 00 40, mail: Mikael.zillen@jondetech.se

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl.17.45 CET.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2022-05-12

JonDeTechs vd Dean Tosic kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 16 maj klockan 20:00 - 20:30

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2022 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09:45.

2022-03-31
Regulatorisk

JonDeTech har sedan en tid fört en dialog med en taiwanesisk komponenttillverkare om att utveckla en anpassad sensor som tillsammans med algoritmer för kontaktlös temperaturmätning och närvarodetektion ska ingå i en konsumentprodukt. Som ett första steg har JonDeTech erhållit en order på ett tjänsteprojekt som levereras under andra kvartalet 2022. Projektet är det första inom ramen för det nya kunderbjudandet baserat på en IR-sensor i kisel (JIRS10) kombinerad med egenutvecklad sensormjukvara och know-how.

2022-03-18

Den 9 februari 2022 berättade JonDeTech att man breddar sin verksamhet med mjukvarulösningar och externa sensorer. Samtidigt sa bolaget att man har ett fortsatt fokus på att nå produktionsstart av den egenutvecklade sensorn. Nu har det gått en dryg månad sedan dess så vi följer upp och ställer några frågor till Leif Borg avseende utvecklingen för nano-sensorn.

2022-03-10

Sedan Dean Tosic tillträdde som vd har behovet av en Chief Technology Officer (CTO) identifierats för att accelerera utvecklingsarbetet av nanoteknologin. För att ta nästa steg har JonDeTech nu anställt Jack Järkvik som tillförordnad CTO. Jack har en lång erfarenhet av teknikutvecklingsprojekt efter många år på bland annat Ericsson och Huawei. Han kommer att ingå i ledningsgruppen på JonDeTech och tillträder idag.

2022-03-02

JonDeTech har beviljats ett nytt patent av Patent- och Registreringsverket inom området presence detection. Patentet avser en metod och system för att detektera en människa.

1
2
...
16
>>
jondetech-sensors-ab-publ-erhaller-lanefinansiering-om-total-93829

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.