Pressmeddelanden

JonDeTech Sensors AB (publ) erhåller lånefinansiering om totalt 22 miljoner kronor

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har tagit upp en lånefinansiering om totalt 22 miljoner kronor för att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov. Lånen tas upp från ett konsortium bestående av 14 privata och professionella investerare och uppgår totalt till 22 miljoner kronor. Löptiden på lånen är till och med den 28 november 2022, återbetalning ska ske tidigare om bolaget genomför en kapitalanskaffning under löptiden. Lånen upptas med en uppläggningsavgift om 5,00 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1,25 procent. Ränta och uppläggningsavgift betalas vid återbetalning av lånen. Bolaget har möjlighet att närsomhelst återbetala lånen utan ytterligare kostnader. I det fall Bolaget vill uppta ytterligare lån under löptiden krävs godkännande från långivarna.

- I det korta perspektivet ger detta organisationen den arbetsro den behöver för att lyckas med pågående processer och kommersiella diskussioner" säger Bolagets VD Dean Tosic.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.se

Mikael Zillén, IR JonDeTech, tel: +46 76 213 00 40, mail: Mikael.zillen@jondetech.se

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl.17.45 CET.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-sensors-ab-publ-erhaller-lanefinansiering-om-total-93829

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.