Pressmeddelanden

JonDeTech utvecklar sitt samarbetsavtal med Novel Unicorn för att accelerera affären

För att säkerställa access till de viktigaste leverantörerna till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik tecknade JonDeTech den 28 februari 2020 ett strategiskt samarbetsavtal med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Avtalet, som baseras på uppfyllelse av ömsesidigt fördelaktiga milstolpar för att skapa värden baserat på kundaffärer, löpte ursprungligen till den 31 december 2021. Förseningar till följd av bland annat pandemi och därmed teknologiöverföring, har inneburit att det ursprungliga avtalet nu uppdaterats. Med den "Roadmap till högvolym" som JonDeTech presenterade i maj 2021 som grund har nu parterna utvecklat, organiserat om och förlängt samarbetsavtalet som nu löper till 2023-06-30.

- Vårt samarbete med Novel Unicorn har hittills varit mycket positivt, vilket inte minst de tre samarbetsavtal vi tecknat med kinesiska O-Film med all tydlighet visar. Så det är glädjande att vi nu med vår Roadmap som bas har hittat en samsyn som alla parter känner sig nöjda med. Kraven på design wins i kommersiella produkter hos en eller flera OEM:er borgar för att den förväntade produktionen av sensorelement kommer att hitta in i lämpliga applikationer inom konsumentelektronik under 2022 och framåt, säger Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech.

I det kompletterade avtalet ingår bland annat att de tre redan annonserade samarbetena med O-Film fortgår samt att en eller flera design wins med utvalda OEM:er kan säkras på förhand. Detta är ett första viktigt steg för att synkronisera försäljningsvolymer med den förväntade upprampningen av produktionen som beräknas ske under 2022.

- JonDeTechs unika teknik i kombination med O-Films starka nätverk bland de globala producenterna och leverantörerna av konsumentelektronik skapar stora möjligheter för bolaget att erhålla betydande design wins. Detta kommer att accelerera verksamheten framöver, säger Erik Hallberg, Styrelseordförande JonDeTech.

I JonDeTechs "Roadmap till högvolym" beräknas de första kommersiella sensorerna (commercial sensors) att bli klara senast under första kvartalet 2022, vilket också utgör startpunkten för det förlängda samarbetsavtalet med Novel Unicorn. Milstolparna är, precis som tidigare, baserade på såväl genomförda händelser som uppnådda nivåer i bolagets aktiekurs. På så vis uppnås ett värdeskapande för alla ingående parter. I enlighet med det ursprungliga samarbetsavtalet är Novel Unicorn om alla milstolpar uppnås berättigade till 7 050 000 teckningsoptioner samt en kontantersättning om 7 000 000 SEK. För att full ersättning skall uppnås krävs bland annat att JonDeTechs aktiekurs handlas stabilt över 50 SEK.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mejl: leif.borg@jondetech.se

Erik Hallberg, Styrelseordförande JonDeTech, tel: +46 70 658 16 16, mejl: erha01@hotmail.com

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2021-11-30

JonDeTechs COO Leif Borg kommer att presentera bolaget på Aktiespararnas evenemang den 1 december klockan 15:00 - 15:30, presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund.

2021-11-15

Erik Hallberg, Styrelseordförande, och Dean Tosic, som tillträder som vd den 29 november 2021, kommer att presentera bolaget på Vator Securities Nordic Tech Day Summit den 16 november 2021 klockan 11:40 - 12:00.

2021-11-02
Regulatorisk

Under det tredje kvartalet tog JonDeTech det viktiga beslutet, och stora steg mot, att etablera en komplett "fabless" produktionsprocess. Ett utvecklingsavtal ingicks med VarioPrint, en transferering av den viktiga nanotrådsplätteringen inleddes från labbet på KTH till produktionspartners i Schweiz, och investering i relaterad produktionsutrustning påbörjades. Dessa steg möjliggör för JonDeTechs strategiska produktionspartner VarioPrint att ta det fulla ansvaret för produktionsflödet och skapar därmed förbättrade förutsättningar att nå målet om industriell högvolymsproduktion.

2021-11-01

JonDeTech har utsett Karin Thurberg till bolagets första CPO. Karin kommer närmast från Produktledningen för Mobilsystem inom Huawei Technologies. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen för JonDeTech och tillträder tjänsten den 29 november 2021.

2021-10-21

I samband med att JonDeTech den sista september tecknande ett utvecklingsavtal med VarioPrint beslutades att alla delprocesser som ligger under deras ansvar även skall etableras lokalt. Detta inkluderar den mest kritiska delprocessen, nanotrådspläteringen, som för närvarande hanteras i Stockholm. Styrelsen i JonDeTech har nu tagit beslut om att finansiera en uppbyggnad av denna process i Schweiz för att skapa en komplett fabless-stuktur. Genom detta skapas förutsättningar för VarioPrint att ta det fulla ansvaret för produktionsflödet.

2021-09-30
Regulatorisk

Den 7 januari 2021 meddelade JonDeTech Sensors AB (publ) och VarioPrint AG, Heiden, Schweiz, att man inlett förhandlingar om ett ingå ett långsiktigt samarbete avseende utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement. Bolagen har idag kommit överens om ett slutligt utvecklingsavtal, inklusive att alla de delprocesser som ska ligga under VarioPrints ansvar snarast ska etableras lokalt hos dem. Därigenom uppnås den "fabless strategi" som sedan tidigare kommunicerats. Detta kommer sedan följas av att bolagen även ingår ett leveransavtal. "Fabless strategin" innebär en tydlighet i gränssnittet mellan JonDeTechs produktägarskap och VarioPrints ansvar att industrialisera och producera JIRS30 i högvolym. Detta ersätter tidigare term sheet och diskussioner om joint-venture eller gemensamägt bolag.

2021-09-03
Regulatorisk

Styrelsen i JonDeTech har idag utsett Dean Tosic till ny verkställande direktör med tillträde under senhösten 2021. Tosic efterträder tillförordnade vd Leif Borg som kommer att återgå till rollen som COO när tillträdet sker.

1
2
...
15
>>
jondetech-utvecklar-sitt-samarbetsavtal-med-novel-unicorn-fo-87658

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.