Pressmeddelanden

JonDeTech utvecklar sitt samarbetsavtal med Novel Unicorn för att accelerera affären

För att säkerställa access till de viktigaste leverantörerna till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik tecknade JonDeTech den 28 februari 2020 ett strategiskt samarbetsavtal med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Avtalet, som baseras på uppfyllelse av ömsesidigt fördelaktiga milstolpar för att skapa värden baserat på kundaffärer, löpte ursprungligen till den 31 december 2021. Förseningar till följd av bland annat pandemi och därmed teknologiöverföring, har inneburit att det ursprungliga avtalet nu uppdaterats. Med den "Roadmap till högvolym" som JonDeTech presenterade i maj 2021 som grund har nu parterna utvecklat, organiserat om och förlängt samarbetsavtalet som nu löper till 2023-06-30.

- Vårt samarbete med Novel Unicorn har hittills varit mycket positivt, vilket inte minst de tre samarbetsavtal vi tecknat med kinesiska O-Film med all tydlighet visar. Så det är glädjande att vi nu med vår Roadmap som bas har hittat en samsyn som alla parter känner sig nöjda med. Kraven på design wins i kommersiella produkter hos en eller flera OEM:er borgar för att den förväntade produktionen av sensorelement kommer att hitta in i lämpliga applikationer inom konsumentelektronik under 2022 och framåt, säger Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech.

I det kompletterade avtalet ingår bland annat att de tre redan annonserade samarbetena med O-Film fortgår samt att en eller flera design wins med utvalda OEM:er kan säkras på förhand. Detta är ett första viktigt steg för att synkronisera försäljningsvolymer med den förväntade upprampningen av produktionen som beräknas ske under 2022.

- JonDeTechs unika teknik i kombination med O-Films starka nätverk bland de globala producenterna och leverantörerna av konsumentelektronik skapar stora möjligheter för bolaget att erhålla betydande design wins. Detta kommer att accelerera verksamheten framöver, säger Erik Hallberg, Styrelseordförande JonDeTech.

I JonDeTechs "Roadmap till högvolym" beräknas de första kommersiella sensorerna (commercial sensors) att bli klara senast under första kvartalet 2022, vilket också utgör startpunkten för det förlängda samarbetsavtalet med Novel Unicorn. Milstolparna är, precis som tidigare, baserade på såväl genomförda händelser som uppnådda nivåer i bolagets aktiekurs. På så vis uppnås ett värdeskapande för alla ingående parter. I enlighet med det ursprungliga samarbetsavtalet är Novel Unicorn om alla milstolpar uppnås berättigade till 7 050 000 teckningsoptioner samt en kontantersättning om 7 000 000 SEK. För att full ersättning skall uppnås krävs bland annat att JonDeTechs aktiekurs handlas stabilt över 50 SEK.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mejl: leif.borg@jondetech.se

Erik Hallberg, Styrelseordförande JonDeTech, tel: +46 70 658 16 16, mejl: erha01@hotmail.com

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2021-09-03
Regulatorisk

Styrelsen i JonDeTech har idag utsett Dean Tosic till ny verkställande direktör med tillträde under senhösten 2021. Tosic efterträder tillförordnade vd Leif Borg som kommer att återgå till rollen som COO när tillträdet sker.

2021-08-13

För att säkerställa access till de viktigaste leverantörerna till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik tecknade JonDeTech den 28 februari 2020 ett strategiskt samarbetsavtal med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Avtalet, som baseras på uppfyllelse av ömsesidigt fördelaktiga milstolpar för att skapa värden baserat på kundaffärer, löpte ursprungligen till den 31 december 2021. Förseningar till följd av bland annat pandemi och därmed teknologiöverföring, har inneburit att det ursprungliga avtalet nu uppdaterats. Med den "Roadmap till högvolym" som JonDeTech presenterade i maj 2021 som grund har nu parterna utvecklat, organiserat om och förlängt samarbetsavtalet som nu löper till 2023-06-30.

2021-07-05
Regulatorisk

På grund av tekniska fel hos Svenska Dagbladet har annons om att kallelse till extra bolagsstämma inte publicerats i rätt tid. På grund härav har följande datum ändrats.

2021-07-01

Sedan JonDeTech presenterade sin "Roadmap till högvolymsproduktion" i början av maj så har arbetet i huvudsak löpt på enligt plan. Det strukturerade utvecklingsarbetet fortsätter att på veckobasis ge nya och viktiga resultat, vilket löpande eliminerar tidigare hinder. Det innebär att tidpunkten för production readiness och engineering samples och övriga aktiviteter på längre sikt ligger kvar som tidigare. Vad gäller working samples så fanns en målsättning om färdigställande under andra kvartalet, men i enlighet med den detaljerade plan som presenterats vid ett flertal investerarevents under maj och juni så kommer dessa att bli klara efter sommaren.

2021-07-01
Regulatorisk

Den 7 januari 2021 meddelade JonDeTech Sensors AB (publ) att man undertecknat ett så kallat term sheet med VarioPrint AG, Heiden, Schweiz. Målsättningen var att före den 30 juni 2021 ingå ett långsiktigt samarbete vad gällde utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement. Samarbetet med VarioPrint har under det första halvåret stärkts på flera plan, men som en följd av ökade ledtider i pandemins fotspår har förhandlingarna försenats. Bolagen har fram till den 30 september 2021 på sig att komma överens enligt den ursprungliga överenskommelsen.

2021-06-30
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("JonDeTech" eller "Bolaget") håller extra bolagsstämma måndagen den 19 juli 2021 genom poströstningsförfarande.

1
2
...
14
>>
jondetech-utvecklar-sitt-samarbetsavtal-med-novel-unicorn-fo-87658

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.