Pressmeddelanden

JonDeTechs vd Dean Tosic berättar lite mer om JIRS40, den paketerade IR-sensorn som lanserades den 1 februari, 2023

Varför lanseras JIRS40 nu? 

Vi väljer att ta in JIRS40 då denna produkt är paketerad och därmed möjliggör försäljning till en bredare kundbas än övriga produkter i dagsläget.

Vad innebär det att JIRS40 är en paketerad lösning?

Att ett sensorelement är paketerat innebär att det är hopbyggt med andra elektroniska komponenter som behövs för att kunna få ut signal som sedan kan användas i olika typer av applikationer. Ett paketerad sensorelement är enklare att designa in i slutprodukter, till exempel dörrlås, hörlurar eller andra produkter och den är lättare att hantera då till exempel renrumskapacitet inte behövs, och därmed kan en större kundbas adresseras av JonDeTech, jämfört med ett sensorelement.

JIRS40 är baserat på ett externt sensorelement där JonDeTechs patenterade lösningar och algoritmer ger den paketerade sensorn de egenskaper som krävs för att komma in i slutkundernas produkter.

Vilka produkter finns nu i portföljen?

JIRS30 är ett IR-sensorelement baserat på nanoteknologi.
Produkten är proprietär och till 100 procent utvecklad av JonDeTech. Produkten är under utveckling och bedöms kunna lanseras kommersiellt under 2023. Working Samples har uppnåtts och inom kort kommer produkten att finnas tillgänglig för kunder för utvärdering.

JIRS10 är ett IR-sensorelement baserat på kiselteknologi.
Produkten är delvis designad av JonDeTech och finns tillgänglig för beställning idag.

Som tidigare kommunicerats pågår paketering av JIRS10 tillsammans med en partner i Taiwan. Den paketerade sensorn, som vi kallar JIRS10_TPP, kommer innebära bättre möjligheter för JonDeTech att vinna affärer.

JIRS40 är ett paketerat IR-sensorelement baserat på kiselteknologi.

Hur skiljer sig JIRS10, JIRS30 och JIRS40 åt?

Likheten mellan produkterna i portföljen är att alla ger funktionalitet i form av detektion av infraröd strålning.  Alla produkter tillverkas i en "fabless modell", vilket innebär att produktionen är outsourcad till bolag specialiserade på respektive typ av produktion.

Samtliga produkter har olika karakteristik och prestanda. Det innebär att när man skapar en applikation (t ex närvarodetektion i dörrlås) som behöver funktionaliteten detektion av IR-strålning, så kan alla tre produkter utvärderas och kunden kan därmed välja den JonDeTech-produkt som passar bäst, utifrån pris, prestanda, formfaktor med mera, i den specifika applikation som skapas.

Att ha en bred produktportfölj skapar bättre förutsättningar till nya kunddialoger, vilket på sikt är mycket viktigt och ger oss bättre möjligheter att snabbt nå ut med vår egenutvecklade sensor när den når marknaden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2023-03-02
Regulatorisk

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensorlösning baserat på en integrerad krets, en så kallad ASIC. Som ett steg i det fortsatta utvecklingsarbetet på väg mot en färdig produkt redo för implementering i konsumentelektronik har JonDeTech erhållit en mindre order bestående av sensorelementet JIRS10 samt en modifierad ram för anpassning till deras nya produktionsutrustning. Målsättningen är att producera de första prototyperna. Då ordern avser en relativt liten mängd sensorer för utvecklingssyfte är ordervärdet också därefter.

2023-02-17
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 31 795 039 Teckningsoptioner av, motsvarande cirka 54,7 procent av Teckningsoptioner, för teckning av 31 795 039 aktier till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs JonDeTech cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.

2023-02-13
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 mars 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

2023-02-13
Regulatorisk

JonDeTech har fått erhållit ytterligare en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Även denna design win är avsedd för användning inom smarta lås, dock av en annan Tier 1 OEM än vid den tidigare annonserade designvinsten. Detta är JonDeTechs andra designvinst och order med den förpackade sensorn JIRS40. Ordervärdet ligger på 54 000 USD.

2023-02-13
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om cirka 3 MSEK till Wiser Unicorn Limited ("Riktad Emission"). Teckningskursen är fastställd till 0,65 SEK per aktie. Motivet med den Riktade Emissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra fortsatt kommersialisering och etablering på den asiatiska elektronikmarknaden. Extra bolagsstämman är planerad att hållas den 2 mars 2023 och kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

2023-02-10

Som ett led i arbetet med att göra JonDeTech redo för den kommersialiseringsfas bolaget är inne i har ett dotterbolag registrerats i Hongkong. Bolaget, med namnet JonDeTech Asia Ltd., kommer att utgöra det lokala navet gentemot kunder och investerare på den asiatiska marknaden. Styrelsen kommer att bestå av vd Dean Tosic och styrelseledamoten David Wu.

2023-02-10

Idag, den 10 februari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptioner") i JonDeTech AB ("JonDeTech" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 15 februari 2023. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i JonDeTech till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie.

2023-02-09
Regulatorisk

JonDeTech har fått en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Designvinsten för JIRS40 är avsedd att användas av en Tier 1 OEM inom smarta lås. Detta är JonDeTechs första designvinst med den förpackade sensorn JIRS40, som nyligen adderades till produktportföljen. En första order på JIRS40 med ett ordervärde på 56 100 USD har redan mottagits från Yoyon.

1
2
...
20
>>
jondetechs-vd-dean-tosic-berattar-lite-mer-om-jirs40-den-pak-101882

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.