Pressmeddelanden

Vd-brev mars - om JonDeTech, Kina och corona-viruset

Inledningen av 2020 har minst sagt börjat på ett mycket dramatiskt och händelserikt sätt, i både det stora och lilla. Corona-virusets utspridning har satt djupa spår, självfallet för alla de människor som direkt har drabbats men även för alla andra som prövas hårt när hela det ekonomiska systemet har satts i gungning.

Även för JonDeTech har året inletts på ett mycket händelserikt sätt, inte helt utan koppling till virus-epidemin. Implementeringen av den Go-To-Market-strategi vi sjösatte för snart nio månader sedan, med fokus på aktörer i Kina, har bjudit på många utmaningar den senaste tiden. Därför har det varit extra tillfredställande att se den positiva och framtidsinriktade anda som både vår organisation och våra nya samarbetspartners har uppvisat.

Det händer många spännande saker för bolaget just nu, men jag tänkte lyfta fram de tre viktigaste: de avtal vi nyligen har ingått med Hongkong-baserade Novel Unicorn och kinesiska Jiuyou Fund, som lägger en stabil grund för bolagets utveckling både på kort och lång sikt. Samt det nyväckta intresset från främst kinesiska aktörer i kölvattnet på corona-viruset av vår applikation att mäta kroppstemperatur med mobiltelefonen.

Novel Unicorn

I slutet av februari kunde vi berätta att vi ingått ett avtal om ett strategiskt samarbete med Novel Unicorn. Även om själva avtalet blev klart nyligen så har diskussioner och kunddialoger initierade genom samarbetet pågått under en längre tid. Man kan säga att när vi signerade avtalet hade vi redan gasen i botten, vilket visar på det förtroende som finns mellan parterna. Avtalet är fördelaktigt för bägge parter; för att kompensation ska utbetalas krävs uppfyllelse av förutbestämda milstolpar som är gynnsamma för bolaget.

Jiuyou Fund

För någon vecka sedan blev det även klart att den kinesiska fonden Jiuyou Fund avser att investera 40 MSEK i JonDeTech genom en riktad emission till kursen 13,64 kronor. I tillägg till att vi får in en stabil och långsiktig ägare får vi in en samarbetspartner som, i likhet med Unicorn, kan hjälpa oss att bygga en starkt lokal närvaro i Asien och komma i kontakt med de lokala intressenter som är viktiga för vår fortsatta tillväxtresa. Att på egen hand skapa den närvaro och de kontaktytor som Jiuyou och Unicorn kan tillhandahålla skulle i det närmaste varit omöjligt.

Kroppstemperaturmätning med mobilen

För nästan ett år sedan erhöll JonDeTech ett patent på den svenska marknaden för att mäta kroppstemperatur med hjälp av en unik kalibreringsmetod. Sedan dess har vårt största fokus legat på utveckling av applikationer för närvarodetektion. Tills coronaviruset kom. Som en effekt av våra nya samarbeten är det många aktörer i Asien, läs Kina, som har fått upp ögonen för denna applikation. Vi har de senast veckorna fått

en mängd förfrågningar om detta, och vi ser naturligtvis detta som ett spännande område. Vi tror att det i ett första skede kommer att utvecklas som ett mobiltillbehör för att i andra generationen kunna integreras direkt in i telefonen.

I tillägg till projektet ovan pågår även andra utvecklingsprojekt, som jag hoppas att vi kommer att kunna berätta mer om så småningom. Om man ska summera händelserna ovan så innebär dessa att JonDeTech nu har etablerat en stabil plattform att växa ifrån, som vi är övertygade om kommer att mynna ut i många spännande projekt framöver.

Avslutningsvis vill jag säga att våra tankar naturligtvis går till alla de som drabbats av coronaviruset. Eftersom vi nu har en kontinuerlig dialog med våra nya samarbetspartners i Kina, påminns vi om att de nu så sakteligen har börjar hitta former för att kunna återgå till en viss normalitet, om än fortfarande bräcklig. Det kan vara viktigt att påminna sig om det som ett litet ljus i tunneln nu när vi i Sverige verkar balansera mellan hopp och förtvivlan.

Med vänliga hälsningar

Per Lindeberg, vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som

bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella

sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2020-06-15

Nanotech-bolaget JonDeTech Sensors AB har beviljats ett patent av Kinas motsvarighet till Patent- och Registreringsverket, CNIPA, för mätning av kroppstemperatur med hjälp av en unik kalibreringsmetod. Metoden gör det möjligt att beräkna temperaturen i kroppen genom att mäta värmeflödet från huden samt hudtemperaturen.

2020-06-08

I slutet av mars meddelade JonDeTech att man lämnat in en ansökan om finansiering från EU:s program Horizon 2020 avseende en vidareutveckling av bolagets IR-sensor. Ansökan uppnådde alla krav avseende forskning, unicitet och marknadspotential men i den stora konkurrensen, 4000 ansökningar mot normala 2000, ansågs bolagets egen förmåga att finansiera utvecklingen vara alltför god.

2020-05-29

Tisdagen 2 juni kommer JonDeTechs vd Per Lindeberg att presentera bolaget vid Redeye Growth Day kl. 12:10. Presentationen kommer att ha ett starkt fokus på samarbetet med OFILM och det nyligen presenterade utvecklingsprojektet avseende att kunna mäta kroppstemperatur med en mobiltelefon.

2020-05-25
Regulatorisk

Detta är det andra projektet som JonDeTech och kinesiska OFILM driver tillsammans och utvecklingsavtalet avser en modul för att möjliggöra mätning av kroppstemperatur med hjälp av mobiltelefonen. Modulen baseras på JonDeTechs kalibrerade sensorelement som gör det möjligt att mäta hudtemperatur med erforderlig noggrannhet. I ett första skede kommer modulen erbjudas som ett mobiltillbehör, på sikt är ambitionen att den ska kunna implementeras direkt in i mobiltelefonen. Utvecklingsarbetet håller ett högt tempo drivet av det stora intresse som finns från marknadens aktörer i kölvattnet på den pågående corona-pandemin.

2020-05-22
Regulatorisk

Den 28 februari 2020 ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och Novel Unicorn ett avtal om strategiskt samarbete. Samarbetsavtalet baseras på uppfyllelse av förutbestämda milstolpar där den totala ersättningen om alla milstolpar uppfylls kan uppgå till 8 800 000 teckningsoptioner och 7 500 000 SEK i kontantbetalningar. De första milstolparna är nu uppnådda och Novel Unicorn kommer genom utnyttjande av 1 750 000 teckningsoptioner att erhålla 1 750 000 aktier. Därutöver tillkommer en kontantbetalning om 500 000 SEK.

2020-05-20

JonDeTech har arbetat intensivt med att implementera sin Go-To-Market-strategi, med fokus på en handfull globala leverantörer till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik. En nödvändig del i arbetet med att få tillgång till och bilda strategiska allianser med dessa företag är lokal representation. Asia Perspective är ett oberoende konsultföretag med svenskt ursprung som agerar som en länk mellan näringslivet i Nordeuropa och Asien med kontor i hela Kina och Sydostasien. Huvudkontoret i Shanghai kommer att fungera som JonDeTechs representantkontor.

2020-05-20
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) har erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av samtliga resterande utestående konvertibler av serien Konvertibel 2019/2020 som emitterades i november 2019. Ytterligare 570 000 konvertibler kommer därmed att konverteras till aktier.

1
2
...
8
>>