Pressmeddelanden

Vd-brev mars - om JonDeTech, Kina och corona-viruset

Inledningen av 2020 har minst sagt börjat på ett mycket dramatiskt och händelserikt sätt, i både det stora och lilla. Corona-virusets utspridning har satt djupa spår, självfallet för alla de människor som direkt har drabbats men även för alla andra som prövas hårt när hela det ekonomiska systemet har satts i gungning.

Även för JonDeTech har året inletts på ett mycket händelserikt sätt, inte helt utan koppling till virus-epidemin. Implementeringen av den Go-To-Market-strategi vi sjösatte för snart nio månader sedan, med fokus på aktörer i Kina, har bjudit på många utmaningar den senaste tiden. Därför har det varit extra tillfredställande att se den positiva och framtidsinriktade anda som både vår organisation och våra nya samarbetspartners har uppvisat.

Det händer många spännande saker för bolaget just nu, men jag tänkte lyfta fram de tre viktigaste: de avtal vi nyligen har ingått med Hongkong-baserade Novel Unicorn och kinesiska Jiuyou Fund, som lägger en stabil grund för bolagets utveckling både på kort och lång sikt. Samt det nyväckta intresset från främst kinesiska aktörer i kölvattnet på corona-viruset av vår applikation att mäta kroppstemperatur med mobiltelefonen.

Novel Unicorn

I slutet av februari kunde vi berätta att vi ingått ett avtal om ett strategiskt samarbete med Novel Unicorn. Även om själva avtalet blev klart nyligen så har diskussioner och kunddialoger initierade genom samarbetet pågått under en längre tid. Man kan säga att när vi signerade avtalet hade vi redan gasen i botten, vilket visar på det förtroende som finns mellan parterna. Avtalet är fördelaktigt för bägge parter; för att kompensation ska utbetalas krävs uppfyllelse av förutbestämda milstolpar som är gynnsamma för bolaget.

Jiuyou Fund

För någon vecka sedan blev det även klart att den kinesiska fonden Jiuyou Fund avser att investera 40 MSEK i JonDeTech genom en riktad emission till kursen 13,64 kronor. I tillägg till att vi får in en stabil och långsiktig ägare får vi in en samarbetspartner som, i likhet med Unicorn, kan hjälpa oss att bygga en starkt lokal närvaro i Asien och komma i kontakt med de lokala intressenter som är viktiga för vår fortsatta tillväxtresa. Att på egen hand skapa den närvaro och de kontaktytor som Jiuyou och Unicorn kan tillhandahålla skulle i det närmaste varit omöjligt.

Kroppstemperaturmätning med mobilen

För nästan ett år sedan erhöll JonDeTech ett patent på den svenska marknaden för att mäta kroppstemperatur med hjälp av en unik kalibreringsmetod. Sedan dess har vårt största fokus legat på utveckling av applikationer för närvarodetektion. Tills coronaviruset kom. Som en effekt av våra nya samarbeten är det många aktörer i Asien, läs Kina, som har fått upp ögonen för denna applikation. Vi har de senast veckorna fått

en mängd förfrågningar om detta, och vi ser naturligtvis detta som ett spännande område. Vi tror att det i ett första skede kommer att utvecklas som ett mobiltillbehör för att i andra generationen kunna integreras direkt in i telefonen.

I tillägg till projektet ovan pågår även andra utvecklingsprojekt, som jag hoppas att vi kommer att kunna berätta mer om så småningom. Om man ska summera händelserna ovan så innebär dessa att JonDeTech nu har etablerat en stabil plattform att växa ifrån, som vi är övertygade om kommer att mynna ut i många spännande projekt framöver.

Avslutningsvis vill jag säga att våra tankar naturligtvis går till alla de som drabbats av coronaviruset. Eftersom vi nu har en kontinuerlig dialog med våra nya samarbetspartners i Kina, påminns vi om att de nu så sakteligen har börjar hitta former för att kunna återgå till en viss normalitet, om än fortfarande bräcklig. Det kan vara viktigt att påminna sig om det som ett litet ljus i tunneln nu när vi i Sverige verkar balansera mellan hopp och förtvivlan.

Med vänliga hälsningar

Per Lindeberg, vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som

bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella

sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2020-03-27

Horizon 2020 är EU:s största program för forskning och innovation med en budget på närmare 80 miljarder euro under programperioden 2014-2020. Horizon är en del av Europa 2020-strategin med fokus på smart och hållbar tillväxt för alla. JonDeTechs ansökan adresserar programmets alla tre nyckelområden: hög vetenskaplig kvalitet, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

2020-03-12

Som meddelats i ett regulatoriskt pressmeddelande tidigare i dag har JonDeTech Sensors AB (publ) ingått ett term sheet med en stor kinesisk investeringsfond, Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Målet är en investering om 40 miljoner SEK mellan nu och slutet av april.

2020-03-12

As communicated in a regulatory press release earlier today, JonDeTech Sensors AB (publ) has entered into a term sheet agreement with Jiuyou Fund, a major Chinese investment fund, aiming at an investment of SEK 40 million between now and the end of April.

2020-03-12
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) har tecknat ett så kallat term sheet med den kinesiska fonden Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd och i enlighet därmed idag även beslutat att genomföra en riktad emission om 40 miljoner SEK, motsvarande 2 932 552 aktier till en teckningskurs om 13,64 kronor per aktie. Tecknandet är villkorat till bland annat ett due diligence-förfarande. Teckningsperioden löper till den 30 april 2020 och ett slutförande kommer att innebära en utspädning av befintliga aktier motsvarade cirka 13,9 procent.

2020-03-12
Regulatorisk

The Board of JonDeTech Sensors AB (publ) has signed a so-called term sheet with the Chinese fund Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd and accordingly today decided to carry out a direct share issue of SEK 40 million, corresponding to 2,932,552 shares at a subscription price of SEK 13.64 per share. The subscription is, among other things, subject to a due diligence process. The subscription period runs until April 30, 2020, and the finalized transaction will result in dilution of existing shares corresponding to approximately 13,9 percent.

2020-03-05

Fredagen 6 mars kommer JonDeTech att presentera bolaget vid Nordnet Nordic Invest på IVA konferenscenter i Stockholm. Presentationen kommer att framföras av vd Per Lindeberg med fokus framförallt på bolagets nya Go-To-Market-strategi och det nyligen inledda samarbetet med Novel Unicorn.

2020-02-29
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ingår avtal med den strategiska partnern Novel Unicorn, baserad i Hong Kong, om ett långtgående gemensamt samarbete med fokus på den asiatiska elektronikmarknaden. Samarbetsavtalet innebär även att Novel Unicorn kan komma att ingå ett ägarförhållande med JonDeTech genom en incitamentsmekanism bestående av bland annat 8,8 miljoner teckningsoptioner.

2020-02-20
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 0 (2) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6 001 (-3 718) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,33 (-0,21) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 532 (-3 280) TSEK
1
2
3
4
5
6