Pressmeddelanden

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

FJÄRDE KVARTALET 2022

 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 79 (6)
  • Resultatet före skatt uppgick till TSEK -5 878 (-9 276)
  • Resultat per aktie var SEK -0,10 (-0,31)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -4 915 (-9 410)

 

HELÅR 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till TSEK 240 (6)
  • Resultatet före skatt uppgick till TSEK -36 850 (-30 781)
  • Resultat per aktie var SEK -0,61 (-1,08)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -28 173 (-30 266)
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till TSEK 4 773 (10 367)

 

"Under det fjärde kvartalet passerade JonDeTech en stor milstolpe på vägen mot industrialiseringen av vårt nanosensor-element JIRS30. Med fungerande Working Samples skapas helt nya förutsättningar att intensifiera säljarbetet, och vi har nu ställt om organisationen för att bättre spegla detta nya skede i bolagets resa".

Dean Tosic, vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, Tel: +46 73 99 48 570, E-mail: dean.tosic@jondetech.com

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida:  https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

bokslutskommunike-2022-for-jondetech-sensors-ab-publ-101982

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.