Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-juni 2022 för JonDeTech Sensors AB (publ)

Andra kvartalet innebar många positiva framsteg för JonDeTech. Vi färdigställde outsourcingen av pilotlinan för JonDetechs nanoteknologi-baserade IR-sensor JIRS30. De första intäkterna genererades av det nya marknadserbjudandet inom tjänster och mjukvarukomponenter, och vi säkrade leveranskapacitet av det nya kiselbaserade sensorelementet JIRS10 från en europeisk tillverkare. Slutligen etablerade vi ett samarbetsavtal med Kungliga Tekniska Högskolan som är en viktig milstolpe för breddning av vår kunskapsbas inom nanoteknologi.

ANDRA KVARTALET 2022

 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 158 (0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -13 052 (-8 259)
  • Resultatet per aktie var SEK -0,43 (-0,29)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -8 054 (-5 251)

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

 

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida:  https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

delarsrapport-januari-juni-2022-for-jondetech-sensors-ab-pub-97107

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.