Pressmeddelanden

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Under det tredje kvartalet färdigställdes det nya produktionsflödet med fabless-struktur och JonDeTech har därmed för första gången påbörjat en fullt industrialiserad produktion av JIRS30 - det egenutvecklade sensorelement baserat på nanoteknologi.

Under fjärde kvartalet kommer de första produkterna från den nya linan att färdigställas och genomgå testning i syfte att förbättra produktionskvalitén och få fram ett Working Sample. Detta kommer att utgöra en viktig första milstolpe i vår väg mot volymproduktion.

TREDJE KVARTALET 2022

 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 0 (0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -7 157 (-6 017)
  • Resultatet per aktie var SEK -0,23 (-0,20)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -5 745 (-9 734)

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida:  https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

delarsrapport-januari-september-2022-for-jondetech-sensors-a-99468

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.